Pro autory

Studentská publikační výzva!

Napsali jste text, který nechcete zavřít do šuplíku? Dostali jste přívětivé hodnocení své seminárky? Vyzkoušejte si publikační proces odborného časopisu se všemi radostmi i starostmi už jako studenti v raném stupni studia. Publikujte ji v našem studentském religionistickém odborném časopisu Sacra!

Přijímáme odborné studie, rozhledy, odborné eseje, glosy a komentáře, polemiky, rozhovory, recenze i zprávy s religionistickou tématikou. Vyzkoušejte si publikační proces odborného časopisu se všemi radostmi i starostmi už jako studenti v raném stupni studia. Autoři mohou své texty zaslat na e-mailovou adresu: casopissacra@gmail.com.

Výzva pro číslo 2021/1 byla již uzavřena. Čísla 2021/2 a 2022/1 jsou zaměřena tematicky, viz Připravujeme. Texty pro číslo 2022/2 přijímáme do 15. 3. 2022


Pokyny pro publikování


Texty v rámci rubrik Studie a Rozhledy zaslané redakci procházejí anonymním recenzním řízením, zpravidla jsou posuzovány jedním odborným recenzentem. Na základě posudku redakční rada rozhoduje o jejich publikaci. V případě ostatních textů posuzuje relevanci a odbornost textu samotná redakční rada časopisu.

Hlavními kritérii pro průchod recenzním řízením jsou a) religionistická relevance tématu, b) odborný přínos, c) teoretické zakotvení, d) jasná metodologie a e) odpovídající jazyková a formální úroveň.

Prosíme autory všech textů, aby své příspěvky opatřili titulem, případně podtitulem, anglickou variantou titulu a podtitulu, zkratkou svého působiště a v případě rubrik Studie a Rozhledy i svou e-mailovou adresou.

Redakce přijímá příspěvky s religionistickou tematikou pro rubriky:


Texty procházející anonymním recenzním řízením:

  • Studie: odborné stati založené na vlastním terénním výzkumu nebo odborném teoreticko-metodologickém zkoumání v rozsahu 15–25 normostran včetně poznámkového a bibliografického aparátu, anglického resumé (Abstract, 600–900 znaků) a klíčových slov v češtině i angličtině.

  • Rozhledy: kratší pojednání o dílčím problému s vlastní argumentací, kritické diskuze a polemiky, analytické přehledové statě seznamující s problémem či stavem bádání o něm, teoreticko-metodologicky zaměřené či tematické přehledy a odborné eseje v rozsahu 5–15 normostran včetně bibliografie, anglického resumé (Abstract, 600–900 znaků) a klíčových slov v češtině a angličtině.

Texty bez anonymního recenzního řízení:

  • Glosy a komentáře: texty subjektivního nebo popularizačního charakteru, kratší tematické eseje, reflexe vlastního studia a výzkumů v rozsahu do 15 normostran včetně bibliografie; neobsahují anglické resumé a klíčová slova.

  • Rozhovory: zpovídání zajímavých osobností české i světové religionistiky v rozsahu do 10 normostran.

  • Zprávy: texty pojednávající o důležité události z oblasti religionistiky, uspořádání konference, zahraničních výjezdů apod. v rozsahu do 5 normostran včetně bibliografie, pokud zmiňují jiné zdroje než ty, o nichž bezprostředně zpravují.

  • Recenze: texty kriticky reflektující relevantní religionistickou literaturu v rozsahu do 5 normostran.

Text k publikování formátujte podle následujících pokynů:

  • Samotný text: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.
  • Nadpisy: tučný text, bez formátování, velikost 12.
  • Poznámky pod čarou: písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1.
  • Tabulky, grafy a obrázky poskytněte očíslované v samostatné příloze.

Pozor na plagiátorství! Co je plagiátorství a jak se mu vyhnout naleznete například v nové příručce pro studenty.

Odkazy na literaturu uvádějte podle autorského manuálu Sacra, jehož úplné znění najdete zde


Otevřený přístup / Open Access Policy


Časopis se hlásí k politice Open Access a zveřejňuje příspěvky za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 International (plný text dostupný na:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-NC-ND 4.0 International").

1. Informace o CC BY-NC-ND 4.0 International

CC BY-NC-ND 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-NC-ND 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-NC-ND 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník).

CC BY-NC-ND 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a neužívat dílo či jeho část komerčně ani dílo nebo jeho část zpracovávat. Dílo nebo jeho část proto nelze modifikovat (pozměňovat či doplňovat), ani zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-NC-ND 4.0 International nemohou osoby odlišné od nositele práv vydělávat, neboť při sdílení předmětu ochrany nesmí plynout žádný finanční zisk.

CC BY-NC-ND 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-NC-ND 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY-NC-ND 4.0 International.

CC BY-NC-ND 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

Redakční rada si vyhrazuje právo v případě nutnosti provést potřebné stylistické a technické úpravy poskytnutých materiálů.

Zasláním příspěvku autor postupuje vydavateli právo k publikování příspěvku v časopise Sacra v tištěné i jakékoli jiné formě.

Publikované texty jsou po publikování poskytnuty autorům samostatně ve formátu PDF. Autoři jsou oprávněni texty použít k vlastní propagaci např. prostřednictvím webových stránek, a to pod podmínkou uvedení plného bibliografického údaje.

Časopis Sacra nevyžaduje od autorů uhrazení publikačních poplatků.


Licenční podmínky


Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Sacra (www.sacra.cz) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen „MUNI“) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:


1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia nebo části diplomových prací v univerzitních archivech).
1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena ani vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

a. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
b. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
c. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů),
d. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.


1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.
1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-NC-ND 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.
1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.


2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).
2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.
2.3 Licence se uděluje bezúplatně.
2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.
2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.
2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.
2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.


3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.
3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.
3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.


4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.
4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).