: Slavica litteraria 2016/1

Slavica litteraria 2016/1

Nové číslo Slavica litteraria 2016/1 obsahuje komparativně profilovaný soubor slavistických literárněteoretických a literárněhistorických studií.

Úvodem přináší příspěvek věnovaný problematice interkulturnosti v literární vědě (K. Jacek Kozak). Další studie se zabývají otázkou mýtů a stereotypů, např. zobrazením žida v ukrajinské a anglické historické próze první poloviny 19. století (D. Č. Čik), anebo představují interpretační sondy do dějin slovenské literatury (M. Bátorová o D. Tatarkovi, M. Petríková o J. Barčovi-Ivanovi). Texty tematicky čerpají i z oblasti ruské prózy 20. a 21. století (např. V. Žemberová, I. Kalita, D. Nowak) a blok slavistických studií uzavírá antropologicky orientovaná stať o přechodových rituálech v prostředí koncentračních táborů (M. Páralová Tardy).

V rubrice Materiály a diskuse se K. Kardyni-Pelikánová zabývá názory českého polonisty K. Krejčího na genologii a genealogii Románu Jana hraběte Potockého a slovenská slavistka V. Žemberová analyzuje poetiku postmoderního ukrajinského spisovatele a esejisty T. Prochasky.

Recenze zahrnují pestrou škálu publikací adresovaných tvorbě J. Kollára, slovanskému baroku, dějinám a koncepcím střední Evropy, literárněvědné intermedialitě, rusínské literární teorii a tvorbě dolnozemských Slováků.

Zprávy přibližují maďarskou konferenci na počest 60. výročí založení budapešťanské bohemistiky a také informují o rokování a referátech z bratislavského zasedání Komise pro dějiny slavistiky při Mezinárodním komitétu slavistů v dubnu 2016.