: Nové číslo Slavica litteraria 2018, č. 1

První číslo časopisu Slavica litteraria 1-2018 představuje ve všech svých složkách kompaktní,  tematicky i metodologicky vyvážený celek soustředěný na historii a teorii slovanských literatur v srovnávacím evropském a světovém rámci. Dokladem je již oddíl článků uvozený příspěvkem o vztahu antropologie a literatury/literární vědy, k němuž se vážou i úvahy o genderu v literatuře a o nových knihách o fenoménu Ruska; balkánský kulturní a geopolitický areál reprezentují stati o ženách v cestopisech o jihovýchodní Evropě a literárním kánonu jihoslovanských literatur; komparatisticky jsou pojaty studie z oblasti česko-slovenské (ohlas vzájemné česko-slovenské komunikace v prvních letech Československa), rusko-polské a česko-polské, kde zaujme srovnání Milana Kundery a Witolda Gombrowicze.

V materiálech dominuje pasus o literární historii a také o regionální literatuře na národním rozhraní, v další rubrice je jeden článek věnován životnímu jubileu prof. Viery Žemberové a památce polonisty/slavisty Jarmila Pelikána, pestrý je oddíl recenzní zahrnující partie o filozofii a literatuře, evaluaci studií ze slovakistiky, rusistiky a česko-německého literárního prostředí.

Oddíl zpráv referuje mimo jiné o padovské konferenci, jejímž tématem byl italský slavista Arturo Cronia (1896-1967), o polské konferenci o postsekularismu, o brněnském semináři o Leskovovi, o budapešťském sympoziu o Péterovi Királym; obsahuje také poznámky k recenzní praxi.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU:  https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137990.