Pro autory

Podmínky uveřejňování článků

Časopis Studia archaeologica Brunensia přijímá rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí.

Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou, je u článků max. 80 000 znaků (přijetí delších příspěvků redakce podmiňuje předchozí domluvou), rozsah recenzí a zpráv je 7 000 znaků. Rukopisy příspěvků musí vedle vlastního textu zahrnovat abstrakt v češtině a angličtině, klíčová slova taktéž v češtině a angličtině, na konci příspěvku pak delší cizojazyčné resumé (anglicky nebo německy; popř. v češtině, pokud je vlastní text napsán v cizím jazyce), zhruba v rozsahu jedné desetiny textu, minimálně však půl tiskové strany.

Redakce si vyhrazuje právo na jazykové a formální úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor možnost posoudit při autorské a následně tiskové korektuře.

Obrazové přílohy ve formátu.tiff je třeba připravit do základního zrcadla o rozměrech 127 × 175 mm (bez popisku).

Podrobné pokyny pro formální úpravu textů a obrazových příloh, které by autoři měli důsledně dodržovat:

Pokyny pro autory

Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný časopis vydávaný Ústavem archeologie a muzeologie FF MU. Zveřejňuje původní vědecké texty z archeologie a spolupracujících oborů. Autoři jsou povinni řídit se pravidly etiky publikování v SAB. Každý příspěvek bude recenzován dvěma badateli nezávislými na redakční radě a z jiného pracoviště, než na jakém působí autor článku.

Text připravte v editoru Word a formátujte co nejméně (jednoduché řádkování, zarovnání doleva včetně nadpisů, neodsazujte první řádek odstavce).

Při používání nadpisů a podnadpisů vyznačte číslováním jejich hierarchii, např. 1.2., 3.4.1. apod.
Každý příspěvek musí být doplněn o český abstrakt postihující cíl práce, v rozsahu 7-12 řádků, a 5-7 klíčových slov. Za seznam literatury zařaďte český podklad pro resumé, vítán je i jeho kvalitní překlad (vč. názvu článku a popisků obrázků) do angličtiny nebo němčiny, zkontrolovaný rodilým mluvčím (uveďte jméno překladatele nebo korektora). Resumé by mělo dostatečně vystihovat obsah článku (vyhněte se např. jen mechanickému zkopírování závěru), dále by mělo obsahovat odkazy na obrázky, popř. nejdůležitější citace. Rozsah resumé by měl činit asi desetinu až pětinu délky českého textu, minimálně však půl tiskové strany. Za resumé připojte Vaši pracovní adresu (+ eventuálních spoluautorů) a e-mail.
Na závěr textu vložte popisky ke všem obrázkům a tabulkám.

Způsob psaní citací v seznamu literatury se v zásadě řídí stejnými zvyklostmi jako v Archeologických rozhledech. Důsledně uvádějte celé názvy časopisů, nikoliv zkratky, a originální číslování ročníků (tzn. římské číslice nepřepisujte arabskými apod.). Před odevzdáním textu pečlivě zkontrolujte, jestli v soupisu literatury nějaká citace nechybí nebo nepřebývá.

Odkazy na literaturu se píší v závorkách kurzívou; při citaci kolektivních prací uvádějte mezi jmény pomlčku oddělenou mezerami, např.: (Bálek – Droberjar – Šedo 1994, 61), při uvádění rozsahu stran pomlčku bez mezer (např. „112–130“) a nikoliv spojovník „-“.

Seznam citované literatury – příklad:

  • Bálek, M. – Droberjar, E. – Šedo, O. 1994: Die römischen Feldlager in Mähren, Památky archeologické LXXXV, 59–74.
  • Kaufmann, D. 1994: Die Elbe-Saale-Gruppe der Jordansmühler Kultur. In: Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur 1888–1988. Brno – Łódż, 112–130.
  • Němejcová-Pavúková, V. 1995: Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Bratislava.

Citace i seznam citované literatury může být spravován pomocí citačního manageru EndNote.

Přiměřený počet obrazových příloh připravte do základního zrcadla 127 x 175 mm. Obrázky si před odevzdáním vytiskněte v této velikosti, aby např. číslice a popisky uvnitř obrázků nebyly příliš malé nebo příliš velké. Jako obrazová příloha jsou ideální klasické pérovky a kvalitní černobílé fotografie, barevné obrázky jsou možné v omezené míře (pokud to nelze udělat jinak) a pouze po dohodě s editorem. Obrázky dodávejte ve formátu .tif, v rozlišení 1200 dpi (kresby) resp. 400-600 dpi (fotografie). Při skenování obrázků zvláště dbejte na zvolení správného režimu: pérovky skenujte v „černobílém režimu“ („black and white“), černobílé fotografie jako „stupně šedi“ („greyscale“). Mapy, plány a kresby musejí být opatřeny grafickým měřítkem, popř. severkou.

Numerické tabulky prosíme v samostatném souboru ve formátu MS Excell. Každá tabulka v samostatném listu souboru. Tabulky mohou být také dodány ve formátu txt, jednotlivé sloupce tabulky potom odděleny tabulátorem. Vámi preferované umístění obrázků/tabulek můžete vyznačit přímo do textu (mezi dvěma odstavci), a to následujícím způsobem:

-----------
obr. 1
-----------

Texty pod obrázky/tabulky se píší obyčejným písmem v následující podobě – např.:
Obr. 1. Vlčnov-Dolní Němčí. Objekt 7. Výběr keramiky. Kresba K. Pospíšilová.

Rukopisy zasílejte na adresu výkonného redaktora: Petr Dresler, dresler@phil.muni.cz

Pokyny pro autory ke stažení v PDF formátu.