Publikační etika

Při publikování příspěvků v časopise Studia archaeologica Brunensia jsou autoři, recenzenti i členové redakční rady povinni dodržovat následující pravidla:

Povinnosti editorů

Editoři odpovídají za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.

Přistupují ke všem dodaným příspěvkům nezaujatě a podle stejných kritérií, kdy klíčová je odborná úroveň a význam daného příspěvku pro daný vědecký obor a soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.

V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů.

S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

Povinnosti autorů

Autoři ručí za to, že jejich data jsou pravdivá a původní, uvádějí úplný seznam použitých pramenů, tzn. nedopouštějí se plagiátorství.

Autoři ručí za originalitu příspěvku – je nepřípustné poskytnout jeden text k publikování i dalším časopisům. Pokud autor publikoval nebo hodlá publikovat stejný nebo podobný text v jiném jazyce a v zahraničním periodiku (tzn. který je určen zcela odlišnému okruhu čtenářů), je povinen o tom redakci informovat. Tyto případy budou individuálně posouzeny.

V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu. Další osoby, které přispěly např. dílčí odbornou konzultací, je vhodné zmínit v poděkování.

Autor korespondující s redakcí zajistí, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili finální verzi příspěvku k publikaci.

Autoři se musí řídit pokyny pro formální úpravu příspěvků (dodržovat stanovený způsob citování, formát příloh atd.).

Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení a reagovat na připomínky recenzentů: buď by měli na základě těchto připomínek provést navržené úpravy, nebo přinést relevantní argumenty, proč se přidržují svého původního stanoviska. Ve sporných případech mají autoři právo svůj příspěvek stáhnout.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti nejsou členy redakční rady ani pracovníky instituce, v níž působí autor článku. Měli by odmítnout vypracování recenzního posudku, pokud jsou ve střetu zájmů. Tím je myšleno především:

  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku k publikaci;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

Pokud recenzent z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítne vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

Recenzent přistupuje k posuzování článků nestranně a podle svého nejlepšího svědomí. Měl by se vyjádřit ke všem bodům v recenzním formuláři. Své výhrady by měl pečlivě vyargumentovat a dále upozornit autora na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Recenzent by měl zacházet s posuzovanou prací jako s důvěrným materiálem, nesmí zneužít informace v ní uvedené pro osobní nebo jiné účely.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada vytváří odborný profil časopisu a dohlíží na jeho naplňování. Vydává také pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pro recenzní řízení aj.).

V souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.

Redakční rada definuje výše uvedená etická pravidla a dbá na jejich dodržování.