Recenzní řízení

Studia archaeologica Brunensia patří k recenzovaným vědeckým časopisům, otiskované příspěvky proto musejí splňovat příslušná odborná i formální kritéria. Všechny vědecké články podléhají recenznímu řízení, zatímco recenze a zprávy nikoliv.

Každý rukopis je posuzován dvěma odbornými recenzenty, kteří nejsou členy redakční rady ani pracovníky stejné instituce jako autor rukopisu. Recenzní řízení je anonymní v tom smyslu, že autorovi rukopisu se nesdělují jména recenzentů. Recenzenti naopak znají jméno autora, a to z toho důvodu, aby mohli event. posoudit, zda autor již nepublikoval stejný nebo velmi podobný text v jiném periodiku, zda dostatečně cituje výsledky práce jiných badatelů apod.

Při recenzním řízení se kromě původnosti příspěvku a jeho kvality sledují následující skutečnosti: argumentační výstavba textu, jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, úplnost bibliografických odkazů, kvalita a relevantnost obrazové přílohy apod. Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí (bez relevantního zdůvodnění) je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Konečné rozhodnutí o publikaci textu je v kompetenci předsedy redakční rady. Recenzní formulář lze stáhnout zde ( .doc).