Pro autory

Časopis uveřejňuje původní vědecké studie. Přijímáme rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, ruštině. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Rukopisy k recenznímu řízení a případné dotazy laskavě adresujte výkonnému redaktorovi (pbocek@phil.muni.cz).

Pokyny pro úpravu příspěvků

Redakce časopisu Studia historica Brunensia prosí své autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisů:

Své příspěvky odevzdávejte zásadně v elektronické podobě, a to ve formátu DOC (DOCX) nebo RTF. Při psaní užívejte standardní nastavení editoru bez zvláštního formátování, začátky odstavců neodsazujte mezerníkem, neužívejte dělení slov.

Přílohy – mapky, grafy, tabulky, případně obrazový materiál – odevzdávejte vždy zvlášť a jejich zpracování projednejte, prosíme, předem s redakcí. Autorská a reprodukční práva k obrazovým přílohám zajišťuje autor, k obrazovým přílohám je nutné připojit vždy popisky uvádějící autorství a zdroj.

K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1 800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro překlad do cizího jazyka, dále též český podklad pro anglický abstrakt (max. 600 tiskových znaků s mezerami) a klíčová slova (max. 5–6).

Délka jednoho článku by neměla přesahovat 35 normostran včetně poznámkového aparátu (maximálně 70 000 znaků s mezerami).

Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!

V textu rozepisujte slovy čísla od l do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi. Uvozovky používejte v následující podobě: „Damoklův meč“. Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů či počtu stran nedělejte odklepy u pomlčky (jde o vyznačení rozsahu). Správná varianta: 1230–1253. Neužívejte zkracování letopočtu na poslední dvojčíslí (chybně: 1230–53). Nezaměňujte pomlčku a spojovník: Pomlčka (–) se používá při uvádění rozsahu (od do, v tomto případě bez mezer) či při vyznačování přestávky v řeči (v tomto případě je oddělena od textu z obou stran mezerami). Spojovník (-) se užívá ve spojených výrazech typu Frýdek-Místek, francouzsko-německé jednání. Denní data uvádějte vždy pouze v jedné z následujících dvou forem: 1) 27. března 1678, 2) 27. 3. 1678; nikdy nestřídejte obě podoby psaní. Hranaté závorky užívejte pouze v edici pro vkládání editorských poznámek. Citace vyznačujte kurzívou a uvozovkami (i samy uvozovky musí být v kurzívě).

Zkratky

V poznámkách užívejte následující zkratky: strana – s. signatura – sg. folio – f. recto – r verso – v inventární číslo – inv. č. karton – kart. rukopis – rkp. vydavatel – vyd., ed. vydavatelé – vyd., edd. Herausgeber – Hg. redaktor – red. srovnej – srov.

Pravidla citování, bibliografické citace

Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce. Při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění.

Vzory:

Žemlička, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.

Šmahel, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho „národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102–1131. In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.

Kordiovský, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské sympozium 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.

Při opakování díla stačí uvést: Žemlička, J.: Čechy, s. 36.

Při opakování autora: Týž: Století posledních Přemyslovců. (Český stát a společnost ve 13. století). Praha 1986, s. 83.

Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 85–86.

Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání: Šmahel, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, s. 135.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána. Vzor: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181–182, č. 591. Dále jen: CDB V-2, s. 182, č. 592.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň; pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy s pomlčkou: London – New York. Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu a jeho umístění (při opakovaném odkazu jen jeho vžitou zkratku), značku a název fondu (sbírky), inventární číslo, signaturu, číslo kartonu nebo knihy, název nebo popis dokumentu, pokud je to vhodné pro jeho bližší charakteristiku, a folio nebo stranu.

Vzor:

Moravský zemský archiv v Brně, C 17 Pozemkové knihy, inv. č. 985, Pozemková kniha pro celé žďárské panství, f. 527v. MZA Brno, E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Internetové zdroje citujte uvedením oficiálního názvu dané stránky (je napsán na vrchní modré liště stránky prohlížeče), dále uveďte přístup ke zdroji a datum citace.

Vzor:

Zapomenuté světlo (1996) / ČSFD.cz, http://www.csfd.cz/film/6683-zapomenute- -svetlo, citováno 28. 5. 2005.

Děkujeme všem přispěvatelům za dodržování uvedených pokynů, které výrazně usnadní redakční zpracování.