Funkce učitelských otázek ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy

Roman Švaříček

Abstrakt


Text prezentuje výsledky výzkumného šetření funkce učitelských otázek ve vybraných humanitních předmětech na druhém stupni základních škol. Datový soubor je tvořen videonahrávkami 32 vyučovacích hodin, jež jsou analyzovány pomocí kvantitativních i kvalitativních postupů. Hlavním cílem výzkumu bylo z jistit, jaké funkce plní učitelské otázky ve výukové komunikaci. Zajímalo nás dále, jaké druhy otázek používají učitelé ve vybraných předmětech, jak učitelé používají otevřené a uzavřené otázky a jak se liší otázky dle míry kognitivní náročnosti. V první části článku je vymezena učitelská otázka, jsou popsány typy otázek a jejich počty ve sledovaných hodinách. V druhé části popisujeme učitelské otázky s ohledem na jejich funkce ve výukové komunikaci. Podrobně jsou analyzovány čtyři typy výukových sekvencí (reprodukce, memorování, diskuse a produkce), prostřednictvím kterých je doloženo, jaké efekty má užívání uzavřené a otevřené otázky nižší kognitivní náročnosti, absence otázek nižší a vyšší kognitivní náročnosti a pauzy ve výukovém dialogu. V závěru shrnujeme dopady učitelských otázek na výukovou komunikaci a formulujeme pravidla pro kladení učitelských otázek s ohledem na kognitivní práci žáků.


Klíčová slova


výuková komunikace; výukový dialog; učitelské otázky; IRF struktura; kognitivní učení

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, R. Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. Cambridge: Dialogos, 2006. ISBN 0-9546943-3-3.

BASSEY, M. A Solution to the Problem of Generalisation in Educational Research: fuzzy prediction. Oxford Review of Education, 2001, roč. 27, č. 1, s. 5–22. ISSN 1465-3915.

BLOM, B. S. a kol. Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: Longmans Green, 1956.

BROOKS , M. G., BROOKS , J. G. The Courage to be Constructivist. Educational Leadership, 1999, roč. 57, č. 3, s. 18–24. ISBN 0013-1784.

BURNS, Ch., MYHIL, D. Interactive or inactive? A consideration of the nature of interaction in whole class teaching. Cambridge Journal of Education, 2004, roč. 34, č. 1, s. 35–50. ISSN 0305-764X.

CAZDEN, C. B. Classroom Discourse. The Language of Teaching and Learning. Portsmouth: Heineman, 1988. ISBN 0-435-08445-3.

ČECHOVÁ, M. Čeština – řeč a jaz yk. Praha: ISV nakladatelství, 2000. ISBN 80-85866-57-9.

DRISCOLL , W. Discovering the World Through Debate: A Practical Guide to Educational Debate for Debaters, Coaches and Judges. New York: IDEA, 2000. ISBN 0-9702130-0-X.

DUNKIN, M. J., BIDDLE, B. J. The Study of Teaching. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974. ISBN 0-03-088099-8.

FLANDERS , N. Analysing Teaching Behavior. Reading: Addison-Wesley, 1970. ISBN 0-2010-2052-1.

GALL , M. D. The Use of Questions in Teaching. Review of Educational Research, 1970, roč. 40, č. 5, s. 707–721. ISSN 0034-6543.

GALL , M. D. a kol. Effects of Questioning Techniques and Recitation on Student Learning. American Educational Research Journal, 1978, roč. 15, č. 2, s. 175–199. ISSN 0002-8312.

GALTON , M., HARGREAVES, L., COMBER, C., WALL , D., PELL , T. Inside the primary classroom – 20 years on. London, New York: Routledge, 1999. ISBN 0-4151-7020-6.

GALTON , M., SIMON , B., CROL , P. Inside the primary classroom. London, New York: Routledge, 1980. ISBN 0-7100-0423-0.

GAVOR A, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-7315-104-9.

GAVOR A, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.

GAVOR A, P. Žiak a text. Bratislava: SPN, 1992. ISBN 80 08-00333-2.

HAMM, J. V., PERR Y, M. Learning mathematics in first-grade classroom: On whose authority? Journal of Educational Psycholog y, 2002, roč. 40, s. 126–137. ISSN 0022-0663.

HARGREAVES, L., GALTON , M. Transfer from the primary classroom – 20 years on. London: Routledge, 2002. ISBN 0-415-17022-2.

HRDINA, L. Dialóg v pedagogickej komunikácii. In GAVOR A, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988, s. 102–119.

HUBELO VÁ, D., JANÍK , T., NAJVAR, P. Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CVP videostudie zeměpisu. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53–72. ISSN 1802-4637.

JANÍK , T., JANÍKOVÁ, M., NAJVAR, P., NAJVAROVÁ, V. Pohledy na výuku fyziky na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CVP videostudie fyziky. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 29–52. ISSN 1802-4637.

JANÍK , T., NAJVAR, P. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7–28. ISSN 1802-4637.

JEFFERSON , G. On stepwise transition from talk about a trouble to inappropriately nextpositioned matters. In ATKINSON , J. M., HERITAGE, J. (Eds.). Structures of Social Action: Studies of Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, s. 191–222. ISBN 978-052131862-4.

MAKOVSKÁ , Z. Žákovská strategie při hledání odpovědí na otázky učitele. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 1, s. 47–70. ISSN 1803-7437.

MAŇÁK , J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5.

MAREŠ, J. Interakce učitel – žáci v zjednodušeném modelu hromadného vyučování. Pedagogika, 1975, roč. 25, č. 5, s. 617–628. ISSN 0031-3815.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.

MAREŠ, J. Učitelovy otázky a žákovy odpovědi z hlediska kognitivní korespondence. In HAUSENBLAS, K., MAREŠ, J. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, 1988, roč. 32, č. 4–5, s. 381–387.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. ISBN 80-210-1070-3.

MARTINO , A. M., MAHER, C. A. Teacher Questioning to Promote Justification and Generalization in Mathematics: What Research Practice Has Taught Us. Journal of Mathematical Behavior, 1999, roč. 18, č. 1, s. 53–78. ISSN 0732-3123.

MEHAN, H. Learning Lessons. Social Organisation in the Classroom. Cambridge: Harvard University Press, 1979. ISBN 0-674-52015-7.

PARKER, M., HURRY, J. Teachers’ use of questioning and modeling comprehension skills in primary classrooms. Educational Review, 2007, roč. 59, č. 3, s. 299–314. ISSN 1465-3397.

PETRŽELK A, J. Pedagogické aspekty sókratovského dialogu. Profil, 2000, roč. 1, č. 3. ISSN 1212-9097.

PRATT, N. „Interactive“ teaching in numeracy lessons: what do children have to say? Cambridge Journal of Education, 2006, roč. 36, č. 2, s. 221–235. ISSN 0305-764X.

PSTRUŽINOVÁ, J. Některé pedagogicko-psychologické aspekty učitelských otázek. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 2, s. 223–228. ISSN 0031-3815.

REDFIELD, D. L., ROUSSEAU, E. W. A Meta-Analysis of Experimental Research on Teacher Questioning Behavior. Review of Educational Research, 1981, roč. 51, č. 2, s. 237–245. ISSN 0034-6543.

ROUSSEAU, J.-J. Emil, čili, o vychování. Olomouc: R. Promberger, 1926.

ROWE, M. B. Science, soul and sanctions. Science and Children, 1969, roč. 6, č. 6, s. 11–13. ISSN 0036-8148.

SAMSON , G. E., SIRYKOWSK I, B., WEINSTEIN, T., WALBERG, H. J. The effects of teacher questioning levels on student achievement: A quantitative synthesis. Journal of Educational Research, 1987, roč. 80, č. 5, s. 290–295. ISSN 0022-0671.

SANDERS , N. M. Classroom questions: what kinds? New York: Harper and Row, 1966.

SINCLAIR, J. M., COULTHARD, M. Towards an analysis of discourse: the English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press, 1975. ISBN 0-1943-6011-3.

STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-376-5.

ŠEĎOVÁ, K. Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 1, s. 89–118. ISSN 1803-7437.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČ EK, R. Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogická orientace, 2010a, roč. 20, č. 3, s. 24–48. ISSN 1211-4669.

ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R. Zamlčené hodnocení. Zpětná vazba ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Studia paedagogica, 2010b, roč. 15, č. 2., s. 61–86. ISSN 1803-7437.

ŠVAŘÍČEK, R. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 28–50. ISBN 978-80-7367-313-0.

TOBIN, K. The Role of Wait Time in Higher Cognitive Level Learning. Review of Educational Research, 1987, roč. 57, č. 1, s. 69–95. ISSN 0034-6543.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

WALS H, J. A., SATTES, B. D. Quality Questioning. Research-Based Practice to Engage Every Learner. Thousand Oaks: Corwin Press, 2005. ISBN 1-4129-0986-4.

WINNE, P. H. Experiments relating teachers’ use of higher cognitive questions to student achievement. Review of Educational Research, 1979, roč. 49, č. 1, s. 13–50. ISSN 0034-6543.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)