Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního systému

Tomáš Svatoš

Abstrakt


Pedagogická interakce a komunikace patří ke klasickým tématům pedagogického výzkumu. První vážnější iniciace jsou spojeny s 60. léty minulého století a badateli, kteří se zaměřili na mikroanalýzu školního sdělování (např. metody Bellacka, Flanderse nebo Tabera, v našich podmínkách práce Mareše, Gavory, Tollingerové, Průchy a dalších). V čase svého vzniku většinově představovaly velmi pracné kvantitativní pohledy na pedagogickou interakci a komunikaci – vesměs v modelech hromadného vyučování. I když se od té doby změnila jak „škola sama“, tak výzkumná metodologie, svým pojetím jsou inspirací i pro dnešní badatelské záměry. Text popisuje upravenou metodu FIAS, použitelnou pro výzkumy komunikace učitel-žáci v současných podmínkách české základní školy. Navazuje na známý kategoriální systém N. A. Flanderse, ovšem s jinými činnostními kategoriemi a s využitím počítačového softwaru.


Klíčová slova


interakce a komunikace ve škole; metody zkoumání; kvantitativní mikroanalýza; kategoriální systém; Flandersova metoda; komunikační strategie; komunikační stereotyp

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AMIDON , E. J., HUNTER, E. Interaction Analysis: Recent Developments. In AMIDON , E. J., HOUGH, J. B. Interaction Analysis: Theory, Research and Application. London: Addison-Wesley, 1967, s. 388–391.

BÍRO , M. Survey of different types of communication in swimming education. Physical Education and Sport, 2007, roč. 51, č. 12, s. 1–4.

CASTELLANO , J. C. et al. The Measuring and Observation Tool in Sport. Behavior Research Methods, 2008, roč. 40, č. 3, s. 898–905.

DOLEŽALO VÁ, J., ŠTINDL, P., LOUDOVÁ, I. (Eds.) Pedagogická komunikace v pedagogických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009.

FELDMAN, R. S. Race of student and non-verbal behavior of teacher. Journal of Classroom Interaction, 1977, roč. 12, č. 2, s. 20–26.

FLANDERS, N. A. Analyzing Teaching Behavior. London: Addison-Wesley, 1970.

FLANDERS, N. A. Using Interaction Analysis in the Inservice Training of Teachers. The Journal of Experimental Education, 1962, roč. 30, č. 4, s. 313–316.

FREIBERG, H. J. Three Decades of the Flanders Interaction Analysis System. Journal of Classroom Interaction, 1981, roč. 16, č. 1, s. 1–7.

GALLO WAY, C. A. A model of teacher non-verbal communication. Journal of Classroom Interaction,

, roč. 4, č. 2, s. 12–21.

GAVOR A, P. a kol. Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava: Veda, 1988.

HAI, S. K., BEE, L. S. Effectivenes of Interaction Analysis Feedback on the Verbal Behaviour of Primary School Mathematics Teachers. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 2006, č. 21, s. 115–128.

HOPKINS , W. S., MOOR , K. D. Clinical Supervision: A Practical Quide to Students Teacher Supervision. Madison: Brown and Benchmark Publisher, 1993.

HOWARD, L., JOHNSON , J., NEITZEL, K. Reflecting on Online Learning Design Using Observed Behavior. Proceedings of the Fifteenth Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. New York: ACM, 2010, s. 179–183.

Chen Tao Jing, Zhou Pu-Jiang, Wang Xiaoyan. Flanders Interaction Analysis Systém in The Classroom Teaching. Beijing: Beijing Normal University Press, 2009.

Inamullar, H. M., NASEER, M., HUSS AIN, I. Teacher-Student Verbal Interaction Patterns At The Tertiary Level Of Education. Contemporary Issues In Education Research, 2008, č. 1, s. 46–50.

JANÍK , T., NAJVAR, P. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení. Orbis Scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7–28.

JURIŠEVIČ, M. et al. Praktično pedagoško usposabljanje: izhodišča – model – izkušnje. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani, 2007.

KINN UNEN, P., MALMI, L. Problems in Problem-Based Learning – Experiences, Analysis and Lessons Learned on an Introductory Programming Course. Informatics in Education, 2005, roč. 4, č. 2, s. 193–214.

MAREŠ, J. (Ed.). Interakce učitel–žáci a učitel–studenti. Hradec Králové: Pedagogická fakulta a odbor školství VčKN V, 1981.

MAREŠ, J. (Ed.). Interakce učitel–žáci ve zjednodušeném modelu hromadného vyučování.

Pedagogika, 1975, roč. 25, č. 5, s 617–628. ISSN 0031-3815 .

MAREŠ, J. (Ed.). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1988.

MAREŠ, J. Posledních dvacet let výzkumů pedagogické interakce a komunikace v ČR (1989–2009). In DOL EŽALO VÁ, J., ŠTINDL, P., LO UDOVÁ, J. (Eds). Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 9–29.

RAZDEVŠEK-PUČKO , C. Partnerstvo v izobraževanju učiteljev: problemi in izkušnie. In: JURIŠEVIČ, M. et al. Praktično pedagoško usposabljanje: izhodišča – model – izkušnje. Ljubljana: Univerzita v Ljubljani, 2007, s. 9–19.

SILVERMAN, S., BUSCHNER, C. Validity of Cheffers Adaptation of Flanders Interaction Analysis System. Journal of Classroom Interaction, 1990, roč. 25, č. 2, s. 23–28.

SURKAN. A. J., HOOVER, T., CAMPBELL , L. On-line Video Computer Feedback of Teaching Performance. Nebraska: University of Nebraska, 1975.

SVATOŠ, T. Flandersova metoda interakční analýzy v učitelské přípravě. Pedagogika, 1995, roč. 45, č. 1, s. 64–70.

SVATOŠ, T. Snímání a záznam verbální komunikace ve školní třídě. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 2, s. 165–172.

SVATOŠ, T. Sociálně-komunikativní příprava budoucích učitelů. Pedagogika, 1999, roč. 49, č. 3, s. 249–260.

SVATOŠ, T., MAREŠ, J. (Eds.). Pedagogická interakce a komunikace. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993.

Švaříček, R., Šeď ová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

TWA, H. I. The Comparison of Male and Female Physical Education Teachers’ Verbal and Nonverbal Interaction at the Elementary School Level. Dizertační práce. University of Oregon, 1979.

VIRJENT, B., PAGON , M. Foreigners’ Levels of Satisfaction with Police Procedures. [online]. [cit. 2010- 10-1] Dostupné z: < http:www.fvv.uni-mb.si/varstvoslovje/Articles/Virjent-Pagon_VS_

-4_ang.pdf >.

YAMAZAKI, F. An Interaction Analysis: A Teacher’s Questions, Feedback And Students’ Production Throught Classroom Observation. [online]. [cit. 2010-10-1]. 1998. Dostupné z: < www.birmingham.ac.uk/Documents/college-artslaw/cels/essays/languageteaching/

yamazaki1.pdf >.

ŽOLNOVÁ, J., MADZÁKO VÁ, S. Komparácia výchovného štýlu učiteľov špeciálnej základnej školy, základnej školy a základnej školy pri reedukačnom domove pre deti. Speciální pedagogika, 2007, roč. 17, č. 1–2, s. 38–48.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)