Rodičovské vnímání dětských potřeb a rozhodnutí vzdělávat doma

Kateřina Machovcová, Andrea Beláňová, Yvona Kostelecká, Marta McCabe

Abstrakt


Vnímání dětství je v současnosti silně zaměřené na význam naplňování potřeb dětí, zejména s ohledem na vliv primární pečující osoby. S tím souvisí i v naší společnosti časté diskuse týkající se toho, kdy je pro děti vhodný věk pro vstup do vzdělávací instituce. Zřejmě nejmarkantnějším přístupem kritizujícím ranou separaci dítěte a následně odsouvajícím moment vstupu do vzdělávací instituce je iniciativa domácího vzdělávání. V našem výzkumu jsme se zaměřily na to, jak rodiče, kteří doma vzdělávali své děti, zdůvodňují tuto volbu v kontextu potřeb svých dětí. Analyzovaly jsme kvalitativní rozhovory (50) s cílem lépe porozumět jejich motivaci. Prezentujeme tři témata popisující rodiči vnímaný soulad dětských potřeb a možností domácího vzdělávání: (1) Potřeba bez pečného prostoru pro dozrání, (2) Potřeba individuálního rozvoje, (3) Potřeba osamostatnit se. Text poukazuje na to, jak je rozhodnutí vzdělávat děti doma propojené s aktuálními trendy v porozumění dětství a rodičovství. Analýza konkrétních zkušeností přináší praktické využití, zejména pro psychology a pedagogy.

Klíčová slova


dětství; rodičovství; dětské potřeby; domácí vzdělávání

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arora, T. C. M. J. (2003). School-aged children who are educated at home by their parents: Is there a role for educational psychologists? Educational Psychology in Practice, 19(2), 103–112. | DOI 10.1080/02667360303237

Beláňová, A., Machovcová, K., Kostelecká, Y., & McCabe, M. (2018). Justifying Homeschooling in Czech Republic: How "good parents" and their children use time. Childhood, 25(4), 530–543. | DOI 10.1177/0907568218793517

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Using Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. | DOI 10.1191/1478088706qp063oa

Brown, P. (1990). The "third wave": Education and the ideology of parentocracy. British Journal of Sociology of Education, 11(1), 65–85. | DOI 10.1080/0142569900110105

Burman, E. (2008). Deconstructing Developmental Psychology. London: Routledge.

Collom, D. (2005). The ins and outs of homeschooling. The determinants of parental motivations and student achievement. Education and urban society, 37(3), 307–335. | DOI 10.1177/0013124504274190

Česká školní inspekce (2016). Tematická zpráva. Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol (tzv. domácí vzdělávání). Dostupné z: http://www.csicr.cz/html/TZ_IndividVzdel1/html5/index.html?&locale=ENG&pn=1

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. | DOI 10.1207/S15327965PLI1104_01

Geinger, F., Vandenbroeck, M., & Roets, G. (2014). Parenting as a performance: Parents as consumers and (de)constructors of mythic parenting and childhood ideals. Childhood, 21(4), 488–501. | DOI 10.1177/0907568213496657

Greger, D. (2015). Přechod do základního vzdělávání. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2016/04/Spravedlivy_start.pdf#page=98

Gillernová, I. (1998). Sociální psychologie školy. In J. Výrost & I. Slaměník (Eds.), Aplikovaná sociální psychologie I. Praha: Portál.

Hays, S. (1996). The Cultural Contradictions of Motherhood. New Haven: Yale University Press.

Hašková, H., Saxonberg, S., & Mudrák, J. (2012). Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.

Havelková, H., & Oates-Indruchová, L. (2014). The politics of gender culture under state socialism. An expropriated voice. London: Routledge.

Kašparová, I., & Klvaňová, R. (2016). Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Sociólogia, 48(4), 377–398.

Kašparová, I. (2017). Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis, 53(1), 79–100.

Kostelecká, Y. (2017). Home education experience in selected post-communist countries. In M. Gaither (Ed.), The Wiley Handbook of Home Education. Hoboken: Willey Blackwell.

Lois, J. (2009). Emotionally layered accounts: homeschooler' justifications for maternal deviance. Deviant Behavior, 30(2), 201–234. | DOI 10.1080/01639620802069783

Lois, J. (2013). Home is where the school is: the logic of homeschooling and the emotional labor of mothering. New York: New York University Press.

Lucey, H., & Walkerdine, V. (1989). Democracy in the Kitchen: Regulating Mothers and Socialising Daughters. London: Virago Press.

Marshall, H. (1991). The social construction of motherhood: An analysis of childcare and parenting manuals. In A. Phoenix, A. Woollett, & E. Lloyd (Eds.), Motherhood. Meanings, practices and ideologies. London: SAGE.

McCabe, M., Kostelecká, Y., Beláňová, A., & Machovcová, K. (v recenzním řízení). The gift of homeschooling: Adult homeschool graduates and their parents conceptualize homeschooling in North Carolina. Peabody Journal of Education.

Murphy, J., Gaither, M., & Gleim, Ch. E. (2017). The calculus of departure: Parent motivations for homeschooling. In M. Gaither (Ed.), The Wiley Handbook of Home Education. Hoboken: Willey Blackwell.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele (2018/19). Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Nosál, I. (2002). České dětství v kontextu socialismu a post-socialismu: Diskurzy a reprezentace. Sociální studia 8, 53–76.

Nosál, I. (2004). Diskurzivní re-konstrukce dětství: Mezi nostalgií a nejistotou. Analýza čtyř textů. In I. Nosál (Ed.), Obraz y dětství v dnešní české společnosti. Brno: FSS MU & Barrister & Principal.

Nosál, I. (2005). Diskurzy o dětství v době post-socialismu. Národopisná revue, 15(2), 75–79.

Picková, H. (2017). Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis Scholae, 11(1), 51–69.

Spiegler, T. (2010). Parents' motives for home education: The influence of methodological design and social context. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(1), 57–70.

Štech, S. (2003). Škola, nebo domácí vzdělávání? Teoretická komplikace jedné praktické otázky. Pedagogika, 53(4), 418–436.

Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Univerzita Karlova.

Woolett, A., & Phoenix, A. (1991). Psychological views of mothering. In A. Phoenix, A. Woollett, & E. Lloyd (Eds.), Motherhood: Meanings, Practices, and Ideologies. Newbury Park: Sage Publications.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)