Prestiž učitelství v mateřské škole optikou subjektivní percepce učitelek

Jana Majerčíková, Klára Urbaniecová

Abstrakt


Empirická studie se zabývá předškolním vzděláváním a přináší deskriptivní pohled na to, jak je podle učitelek mateřských škol vnímáno povolání, jehož jsou protagonisty. Pro vymezení teoretického konceptu výzkumu je využit rámec subjektivně vnímané prestiže učitelského povolání, a to v kontextu subjektivního sociálního statusu učitelství. Cílem výzkumu bylo tedy odhalit subjektivní percepci prestiže povolání u učitelek mateřských škol a reflektovat její kontexty. Při výzkumu byl metodologicky kombinován kvantitativní a kvalitativní přístup. Aplikací obsahové analýzy byla z pracována data z poslední otevřené otázky 21položkového dotazníku (n = 635) a 19 dokumentů, písemných vyjádření učitelek mateřských škol (v rozsahu 2000–2500 slov). V rámci obou metod účastnice výzkumu (výhradně ženy) reagovaly na otázku, jak se cítí být vnímány ve společnosti. Z výsledků je zřejmé, že i když hodnotí české učitelky mateřských škol své povolání jako společensky významné, na straně rodičů a veřejnosti vidí spíše profesní marginalizaci, spojenou s nedostatečným oceněním a jenom omezeným respektem. Širší kontexty nízké prestiže učitelství v mateřských školách jsou podle učitelek podmíněny feminizací učitelství, vyžadovanou kvalifikací a průměrným věkem učitelek či celkovou neinformovaností veřejnosti o předškolním vzdělávání. Zvyšování své prestiže podmiňují učitelky především inovacemi a reflexí svých didaktických postupů a kultivací vztahů s rodiči dětí.

Klíčová slova


prestiž; subjektivní status; učitelství v mateřské škole; percepce; profese; výzkum; rodiče

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-3

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bahna, M., & Džambazovič, R. (2010). Subjektívna identifikácia vlastnej pozície v stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti. Sociológia, 42(2), 97–112.

Disman, M. (2014). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-3

Duffková, J., Urban, L., & Dubský, J. (2008). Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, 6(2), 95–99.

Etzioni, A. (1969). The semi-professions and their organization. Teacher, nursers, social workers. New York: The Free Press.

Gahwaji, N. (2013). Controversial and challenging concerns regarding status of Saudi preschool teachers. Contemporary Issues in Education Research – Third Quarter, 6(3), 333–344. | DOI 10.19030/cier.v6i3.7905

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371. | DOI 10.5817/PedOr2015-3-345

Gökalp, M., Barut, Y., & Mentese, S. (2010). Pre-school education and the effects of the relations between parents and teachers on pre-school age children (Ordu Centrum). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 203–212.

Goodman, E., Alder, N. E., Daniels, S. R., Morrison. J. A., Slap, G. B., & Dolan, L. M. (2003). Impact of objective and subjective social status on obesity in biracial cohort of adolescents. Obesity Research, 11(8), 1018–1026. | DOI 10.1038/oby.2003.140

Graham, J. (2018, April 24). Australia's early childhood workforce crisis: teachers are quitting in drops. Dostupné z: https://apolitical.co/solution_article/australias-early-childhood-workforcecrisis-teachers-are-quitting-in-droves/

Hargreaves, L. (2009). The status and prestige of teachers and teaching. In L. Saha & A. G. Dworkin (Eds.), International handbook of research on teachers and teaching (s. 217–229). Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/225316562_The_Status_and_Prestige_of_Teachers_and_Teaching/

Havlík, R. (2006). Společenský status, profesní dráha učitele a jeho další vzdělávání. In B. Lazarová (Ed.), Cesty dalšího vzdělávání učitelů (s. 49–63). Brno: Paido.

Havlík, R., & Koťa, J. (2011). Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál.

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Hendl, J., & Remr, J. (2017). Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.

Howsam, R. B. et al. (1985). "Educating a profession", reprint with postscript 1985, Report of the Bicentennial Commission on Education for the profession of teaching of the America Association of college for teacher education, American Association of Colleges for Teacher Education, Washington. Dostupné z: http://eric.ed.gov/?id=ED270430

Hoyle, E. (2001). Teaching prestige, status and esteem. Educational Management and Administration, 29(2), 139–152. | DOI 10.1177/0263211X010292001

Ingersoll, R. M., & Collins, G. J. (2018). The status of teaching as a profession. In J. Ballantine, J. Spade, & J. Stuber (Eds.), Schools and society: A sociological approach to education (6th ed., s. 199−213). Thousand Oaks: Pine Forge Press/Sage Publications.

Ingersoll, R. M., & E. Merrill (2011), "The status of teaching as a profession". In J. Ballantine & J. Spade (Eds.), Schools and society: A sociological approach to education (4th ed., s. 185−189). Thousand Oaks: Pine Forge Press/Sage Publications.

Irvin, S. (2016, June 23). One in five early childhood educators plan to leave the profession. The spoke. Early childhood Australia blog. Dostupné z: http://thespoke.earlychildhoodaustralia.org.au/one-five-early-childhood-educators-plan-leave-profession/

Katz, L. G. (1987). The nature of professions: Where is early childhood education? In L. G. Katz (Ed.), Current Topics in Early Childhood Education. Dostupné z: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED281908.pdf

Kaščák, O. (2008, February 27). O "rozumnosti" celkovej infantilizácie materskej školy. Pedagogický web Stolzová. Dostupné z: https://stolzova.deml.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008022701

Kimonen, E., & Nevalainen, R. (2005). Active learning in the process of educational change. Teaching and Teacher Education, 21(6), 623–635. | DOI 10.1016/j.tate.2005.05.003

Klaus, V. ml. (2016, May 23). Paní učitelka Míla. Novinky.cz, Dostupné z: https://www.novinky.cz/komentare/403978-komentar-prof-drsc-ing-et-mgr-pani-ucitelkamila-csc-phdvaclav-klaus-ml.html

Kuisma, M., & Sandberg, A. (2008). Preschool teachers' and student preschool teachers' thoughts about professionalism in Sweden. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 186–195. | DOI 10.1080/13502930802141618

Lortie, D. (1975). Schoolteacher a sociological study. Chicago: University of Chicago Press.

Mahmood, S. (2013). First-year preschool and kindergarten teachers: Challenges of working with parents. School Community Journal, 23(2), 55–85.

Machonin, P. (2005). Česká společnost a sociologické poznání. Praha: ISV nakladatelství.

Mareš, P. (2004). Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 40(1–2), 37–48.

Meerabeau, L., & Abbott, P. (2003). Reflections. In P. Abbott, & L. Meerabeau (Eds.), The sociolog y of the caring professions (2nd ed., s. 255–262). London; Philadelphia: UCL Press.

MŠMT ČR (2017). Genderová problematika zaměstnanců ve školství. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi

OECD (2005). Teachers matter: Attracting, developing and retaining effective teachers. Organisation for Economic Co-operation and Development, Santiago, P., & Source OECD. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/school/34990905.pdf

OECD (2012). Starting strong III. A quality toolbox for early childhood education and care. Paris: OECD. Dostupné z: http://www.oecd.org/education/school/startingstrongiii-aqualitytoolboxforearlychildhoodeducationandcare.htm

Price, H. E., & Weatherby, K. (2018). The global teaching profession: how treating teachers as knowledge workers improves the esteem of the teaching profession. School Effectiveness and School Improvement, 29(1), 113–149.

Průcha, J. (2009). Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha: Portál.

Rice, S. (2005). You don't bring me flowers any more: A fresh look on the vexed issue of teacher status. Australian journal of education, 49(2), 182–196. | DOI 10.1177/000494410504900206

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71–91.

Status (1996). In J. Linhart, M. Petrusek, A. Vodáková, & H. Maříková, Velký sociologický slovník (s. 1226). Praha: Karolinum.

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., & Elliot, K. (2003). The effective provision of pre-school education (EPPE) project: Findings from the pre-school period. London: University of London Institute of Education, DfES / Sure Start.

Syslová, Z. (2017). Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. Brno: Munipress.

Šafr, J. (2009). Multidimenzionální status a jeho inkonzistence v období 1993–2006. Socioweb, 32(9−10). Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/167_socioweb_06_09.pdf

Šanderová, J. (2004). Sociální stratifikace: problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum.

Šmelová, E., & Nelešovská, A. (2009). Učitel mateřské školy v reflexi současných proměn. Olomouc: Pedagogická fakulta UP.

Štech, S. (1994). Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 44(4), 310–320.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326−337.

Thomson, K. (2004). Klíčové citace v sociologii. Hlavní myslitelé, pojmy a témata. Brno: Barrister & Principal.

Tuček, M. (2016). Prestiž povolání – únor 2016. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7519/f3/eu160309.pdf

Ugaste, A., Tuul, M., Niglas, K., & Neudorf, E. (2013). Estonian preschool teachers' views on learning in preschool. Early Child Development and Care, 184(3), 370–385.

UNESCO & ILO (1966). In UNESCO & ILO (2008). The ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers (1966) and The UNESCO Recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel (1997). Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf

UNESCO & ILO (2008). The ILO/UNESCO recommendation concerning the status of teachers (1966) and The UNESCO recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel (1997). Dostupné z: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001604/160495e.pdf

Valentová, M. (2003). Evropský sociální monitoring. Jak uchopit sociální kvalitu. Brno: VÚPSV.

Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Velký sociologický slovník. (1997). Heslo: Status. Praha: Karolinum, s. 1226.

Vujičič, L., Bonte, Ž., & Ivkovič, Ž. (2015). Social status and professional development of early childhood and preschool teacher profession: Sociological and pedagogical theoretical frame. Croatian Journal of Education, 17(1), 49–60. | DOI 10.15516/cje.v17i0.1540

Walterová, E. (2010). Školství – věc (ne)veřejná?: názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510–534. | DOI 10.5817/PedOr2014-4-510

Wiegerová, A. (2015). Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)