Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol

Martina Šmejkalová, Martin Chvál

Abstrakt


Studie se zabývá řešením úloh z české morfologie (tvarosloví) žáky 4.–9. ročníků základní školy. Na základě testových výsledků byla analyzována a interpretována data získaná od více než 1600 žáků šesti pražských základních škol. Cílem bylo a) z jistit, jaká je úroveň žákovských znalostí české morfologie na úrovni relativně ustáleného pojmového aparátu, jak jej ohraničuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání v oblasti určování slovních druhů a jejich morfologických charakteristik, a b) analyzovat a interpretovat výsledky žáků 4.–9. ročníků základních škol v testových úlohách, které byly zaměřeny na ověřování znalostí z téže oblasti české morfologie. Výsledky např. ukazují, že školní znalosti žáků z morfologie jsou vyšší než ze syntaxe – 75 % žáků základních škol 6. ročníků dokáže ve větě správně určit podstatné jméno a sloveso, 50 % žáků v 7. ročníku dokáže ve větě správně určit podmět a přísudek. Na základě těchto výsledků byly pojmenovány žákovské problémy při identifikování slovních druhů a při identifikování morfologických kategorií, které jsou tradičním pilířem morfologického vyučování (pro potřeby tohoto článku z jednodušeně nazvaným jako určování), a byly otevřeny diskusní otázky k možnému perspektivnímu řešení těchto problémů.

Klíčová slova


vyučování českému jazyku; morfologie českého jazyka; analýza výsledků testů; ověřování znalostí; základní škola

https://doi.org/10.5817/SP2020-1-6

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adam, R. (2017/2018). Postup při morfologickém rozboru jmenných tvarů. Český jazyk a literatura, 68(2), 222–229.

Adam, R. (2018). Určování morfologických kategorií jmen: Sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky. Didaktické studie, 10(1), 13–30.

Awramiuk, E., & Szymańska, M. (2019). Grammar education at the turn of the millennium: The case of Poland. Contribution to a special issue What is Grammar in L1 Education Today? L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1–30.

Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikování kognitivních cílů ve vzdělávání: Revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54(3), 227–242.

Camps, A., & Fontich, X. (2019). Teachers' concepts on the teaching of grammar in relation to teaching of writing in Spain: A case study. Contribution to a special issue What is Grammar in L1 Education Today? L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1–36.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (2017). Jednotná přijímací zkouška 2017. Analýza uchazečů o studium na SŠ a jejich výsledků. Dostupné z http://www.cermat.cz/souhrnne-zpravy-1404035454.html.

Cvrček, V. (2008). Regulace jazyka a koncept minimální intervence. Praha: NLN.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování. Praha: SPN.

ČŠI (2014). Závěrečná zpráva z výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 2014. Dostupné z http://www.csicr.cz/html/VZVZ_2014/flipviewerxpress.html

Daneš, F. (1967). Vyučování mateřskému jazyku na našich školách. Naše řeč, 50(2), 65–77.

Ertl, V. (1928). Mateřský jazyk a střední škola. Naše řeč, 12(3), 49–62.

Eurydice. (2002). Key competencies. A developing concept in general compulsory education. Brusel: Eurydice.

Funke, R. (2018). Working on grammar at school: Empirical research from German-speaking regions. Contribution to a special issue Working on Grammar at School in L1-Education: Empirical Research across Linguistic Regions. L1-Educational Studies in Language and Literature, 17, 1–39.

Grepl, M. (2003). Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hájková, E. (2012). Vytváření morfologické kompetence žáků na ZŠ. Didaktické studie, 4(1), 37–41.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy

Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia paedagogica, 23(1), 105–134. | DOI 10.5817/SP2018-1-6

Klimovič, M. (2019). Komunikačně-funkční pojetí výuky mateřského jazyka v širším mezinárodním kontextu. In S. Štěpáník (Ed.), Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi (72–87). Praha: Karolinum.

Liptáková, Ľ. (Ed.). (2011). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

MŠMT (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_cerven.pdf

Nupponen, A.-M., Jeskanen, S., & Rättyä, K. (2019). Finnish student language teachers reflecting on linguistic concepts related to sentence structures: Students recognising linguistic concepts in L1 and L2 textbooks. Contribution to a special issue What is Grammar in L1 Education Today? L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1–25.

Pieniążek, M., & Štěpáník, S. (Eds.). (2016). Teaching of national languages in the V4 countries. Praha: Univerzita Karlova.

Pravdová, M. & Svobodová, I. (Eds.). (2014). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rättyä, K., Awramiuk, E., & Fontich, X. (2019). What is grammar in L1 education today? Introduction to a special issue What is Grammar in L1 Education Today? L1-Educational Studies in Language and Literature, 19(1), 1–8.

Redakce časopisu Střední škola. (1923). Anketa o slohovém výcviku na škole střední. Střední škola, 3, 49–58, 97–105, 167–171, 204–213.

Rijt, J. van, Wijnands, A., & Coppen, P.-A. (2019). Dutch teachers' beliefs on linguistic concepts and reflective judgement in grammar teaching. Contribution to a special issue What is Grammar in L1 Education Today? L1-Educational Studies in Language and Literature, 19, 1–28.

Růžičková, D. (n. d.). Přehled podkladů k revizím ICT kurikula. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/4208/

Sigmundová, A. (2019). Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice. Praha: Univerzita Karlova.

Slavík, J., & Šmejkalová, M. (2016). K pojetí didaktiky českého jazyka jako vědecké disciplíny. Studie z aplikované lingvistiky, 7(1), 111–120.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Sojka, P., & Janovec, L. (2015/2016). Částice a jazykové mýty. Český jazyk a literatura, 66(2), 76–83.

Šmejkalová, M. (2010). Čeština a škola – Úryvky skrytých dějin. Praha: Karolinum.

Šmejkalová, M. (2018). Jakou češtinu se učí čeští žáci v hodinách českého jazyka? O tzv. školské češtině. In O. Bláha (Ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (318–326). Olomouc: Univerzita Palackého.

Štěpáník, S. (v tisku). Between grammar and communication: Teaching L1 in the Czech Republic and England.

Štěpáník, S. (2018/2019). Kognitivně-funkční princip jako základní východisko výuky českého jazyka. Český jazyk a literatura, 69(5), 214–223.

Turbová, M. (1988). K pojmům kompetence – performance (K vývoji pojetí některých základních lingvistických pojmů a termínů). Slovo a slovesnost, 49(3), 235–247.

Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky (n. d.). Internetová jazyková příručka. Dostupné z http://prirucka.ujc.cas.cz/

Vondrová, N. (Ed.). (v tisku). Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií. Praha: Karolinum.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)