Škola jako téma rozhovorů mezi dětmi a rodiči

Irena Smetáčková

Abstrakt


V životě dětí a jejich rodičů představuje škola v mnoha směrech významnou instituci, neboť hluboce strukturuje jejich život. To se promítá mimo jiné i do obsahu komunikace mezi rodiči a dětmi. Článek se zaměřuje na otázku, které  školní zážitky žáci a žákyně na konci základní školy sdílejí se svými rodiči, jakou má toto sdílení formu a jaký význam mu žáci přikládají. Prezentovány jsou výsledky výzkumného šetření, které zahrnovalo hloubkové rozhovory s 16 žáky a dále dotazník pro 424 respondentů. Výsledky naznačují, že děti třídí údaje o škole do několika skupin, které od sebe odlišují nejen tematicky, ale zejména mírou nároku, který rodiče na znalosti daných informací mají. Článek dále popisuje konkrétní strategie, které děti při komunikaci s rodiči o škole užívají.


Klíčová slova


vztah školy a rodiny; komunikace mezi dětmi a rodiči; sociální role žáka; emancipace od rodiny

https://doi.org/10.5817/SP2011-2-1

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECTA. Oh nothing much. [online]. 2009 [cit. 2011-03-27]. Dostupné z: < www.nextgenerationlearning.org.uk >.

BIERZOVÁ, J. Rozdělení domácích prací v rodinách s dětmi. Gender, výzkum, rovné příležitosti. 2006, roč. 7, č. 1, s. 30–41. ISSN 1213-0028.

BORNSTEIN, R. F. Exposure and affect: overview and meta-analysis of research, 1968–1987. Psychological Bulletin, 1989, roč. 106, č. 2, s. 265–289. ISSN 0033-2909.

BOIRDIEU, P., Passeron, J.-C. Reproduction in Education, Society and Culture. London: SAGE Publication, 2000. ISBN 0-8039-8320-4.

DE CARVAlHO, M. E. Rethinking Family - School Relations: A Critique of Parental Involvement in Schooling. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. ISBN 0-8058-3496-6.

DUCK, s. (ed.). Learning about relationships. London: SAGE Publication, 1993. ISBN 0-8039-5157-4.

DENZIN, N. K., Lincoln, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. London: Sage Publication, 1994. ISBN 0-8039-4679-1.

FLANNAGAN, D., BAKER-WARD, l., GRAHAM, l. Talk about preschool: Patterns of topic discussion and elaboration related to gender and ethnicity. Sex Roles, 1995, roč. 32, č. 1–2, s. 1–15. ISSN 1573-2762.

GUBRLUM, J. F. The family as project. The Sociological Review, 1988, roč. 36, č. 2, s. 273–295. ISSN 1467-954X.

PETERSON, G. W., Rollins, B. C. Parent-Child socialization. In SUSSMAN, M. B., STEINMETZ, s. k. (eds.). Handbook of Marriage and the Family. New York: Plenum Press, 1987, s. 471–507. ISBN 0-306-45754-7.

REESE, E., FIVUSH, R. Parental styles of talking about the past. Developmental Psychology, 1993, roč. 29, č. 3, s. 596–606. Issn 2044-835X.

RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, k., TRNKOVÁ, k., ČIHÁČEk, V. Škola a/versus rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. IsBn 80-210-3598-6. sInGlY, F. de Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.

SMETÁČKOVÁ, I. Význam genderu v komunikačních strategiích rodiny a školy. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. 406–416. ISSN 0031-3815.

SOCHA, T. J., STAMP, G. H. (eds.). Parents, Children, and Communication. Frontiers of Theory and Research. Mahwah, J: lawrence Erlaubaum, 1995. ISBN 0-8058-1604-6.

ŠEĎOVÁ, K. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 27–52. ISSN 1803-7437.

ŠTECH, S. Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. 374–388. ISSN 0031-3815.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In KollárIková, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s. 57–94. ISBN 80-7178-585-7.

VElDOVÁ, Z. Tabu v rodinné komunikaci očima adolescentů. E-psychologie [online], 2007, roč. 1, č. 1 [cit. 2011-02-12]. Dostupné z: < http://e-psycholog.eu/pdf/veldova.pdf >

WAGGONER, K., GRIFFITH, A. Parental Involvement in Education: Ideology and Experiences. Journal for a Just and Caring Education, 1998, roč. 4, č. 1, s. 65–77. ISSN 1076-285X.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)