Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty

Karla Brücknerová

Abstrakt


Cílem článku je z jistit, na základě jakých kritérií konstruují zralí studenti (nad 26 let) kombinovaného studia pedagogických (učitelských i neučitelských) oborů hodnocení kvality svého vysokoškolského studia. K naplnění cíle využívám 28 narativních rozhovorů, v nichž kombinovaní studenti popisují svoji cestu studiem. Na základě tří kol kvalitativní analýz y (iniciální kódování, identifikace a analýza hodnoticích výpovědí, analýza významu jednotlivých hodnoticích výpovědí pro jednotlivé respondenty) představím čtyři pilíře kvality, které mají hlavní slovo v hodnoticích soudech zralých studentů pedagogických oborů. Prvním pilířem je partnerský přístup ke studentům indikovaný vnímavostí učitele a z působem nastavení pravidel. Druhým pilířem je vnímaná smysluplnost na úrovni kurikula předmětů a celkové koncepce studijního programu. Třetím pilířem je optimální náročnost studia indikovaná na jedné straně důstojnými standardy a na straně druhé podřízeností náročnosti cíli studia. Čtvrtým pilířem je didaktická kvalita prezenční výuky i online podpory. V závěru textu navrhuji postup, jak kvalitu studia v očích kombinovaných studentů efektivně zvyšovat.

Klíčová slova


kvalita ve vysokém školství; hodnocení kvality služby; kombinované studium; zralí studenti; pedagogické obory; kvalitativní výzkum

https://doi.org/10.5817/SP2021-1-5

Celý článek:

PDF


 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Inka Bormann, Michael Bottery, Elisa Calcagni, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Ola Andres Erstad, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)