Mezigenerační učení: učit se mezi sebou v rodině

Milada Rabušičová, Lenka Kamanová, Kateřina Pevná

Abstrakt


Příspěvek přináší některé z výsledků tříletého výzkumného projektu „Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení“. Zaměřuje se na mezigenerační učení v rodině, a to v pohledu tří zúčastněných generací. Nejprve vyjasňuje argumenty, které stojí za zvýšenou pozorností věnovanou v posledních letech v mezinárodním kontextu mezigeneračnímu učení, jako jsou demografické okolnosti (stárnoucí společnost), proměny rodiny (variabilita ve struktuře a vztazích) a celoživotní učení (potřeba kontinuity na pozadí změny). Dále se zaměřuje na vybrané výsledky z empirického výzkumu metodologicky založeného na smíšeném designu, jimiž je identifikace rolí rodinných „edukátorů“.


Klíčová slova


učení; mezigenerační učení; mezigenerační učení v rodině; stárnutí společnosti; variabilita rodinných struktur; vztahy v rodině; celoživotní učení

https://doi.org/10.5817/SP2012-1-10

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANTONUCCI, T. C., JACKSON, J. S., BIGGS, S. Intergenerational Relations: Theory, Research, and Policy. Journal of Social Issues, 2007, roč. 63, č. 4, s. 679–693. ISSN 0022-4537.

BARROW, R., KEENEY, P. Lifelong Learning and Personal Fulfilment. In ASPIN, D., CHAPMAN, J., HATTON, M., SAWAHO, J. (Eds.). International Handbook of Lifelong Learning. Part one. Dordrecht – Boston – London: Kluwer Academic Publisher, 2001, s. 53–60. ISBN 0-7923-6815-0.

BENGTSON, V. L., LOWENSTEIN, A. (Eds.). Global aging and Challenges to Families. New York: Aldine de Gruyter, 2003. ISBN 0-202-30687-9.

BENOKRAITIS, N. V. Marriages and families: changes, choices, and constraints. New Jersey: Prentice – Hall, 2002. ISBN 978-0131305168.

CIBULEC, J. Soužití tří generací. Praha: Práce, 1980.

de SINGLY, F. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-249-1.

DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Radosti a strasti prarodičů, aneb, Když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 141 s. ISBN 80-7169-455-X.

FISCHER, T. (Ed.). Intergenerational learning in Europe – policies, programes, practical guidance. Final report. [online]. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-15-04]. Dostupné z: .

HAGESTAD, G., HERLOFSON, K. Micro and macro perspectives on intergenerational relations and transfers in Europe. [online]. 2006. [cit. 2009-09-03] Dostupné z: .

HARPER, S., SMITH, P. K., HAGESTAD, G. O. Editorial and Introduction. Journal of Intergenerational Repationships. Special Issue: Grandparenting in Europe, 2010, roč. 8, č. 3, s. 207–218. ISSN 1535-0770.

HATTON-YEO, A. The Eagle toolkit for intergenerational activities. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: .

CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. [online]. Nottingham: University of Nottingham, 2008. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: .

JANE, B., ROBBINS, J. Intergenerational learning: grandparents teaching everyday concepts in science and technology. [online]. Victoria: Monash University, 2007. 13 s. [cit. 2011-06-11]. Dostupné z: .

JESSEL, J. Family structures and intergenerational transfers of learning: changes and challenges. [online]. Londýn: University of London Goldsmiths College, 2009. 18 s. [cit. 2011-11-12] Dostupné z: .

KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení mezi matkou a dcerou. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

KOHLI, M. Intergenerational Transfers and Inheritance: A Comparative View. Annual Review of Gerontology & Geriatrics, 2004, roč. 24, s. 266–289. Dostupné z: .

KREJČÍ, A. Mezigenerační učení (děti, rodiče a prarodiče) v rodině. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

MANNHEIM, K. Problém generací. Sociální studia, 2007, č. 1–2, s. 11–44. ISSN 1214-813X.

MATĚJČEK, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25236-2.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. ISBN 80-86429-58-X.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-0993-0.

Národní zpráva o rodině. Praha: MPSV ČR, 2004.

NEWMAN, S. Creating effective intergenerational programs. [online]. Pittsburgh: Pittsburgh university, 1993. [cit. 2009-12-04]. Dostupné z: .

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.

RABUŠICOVÁ, M., KAMANOVÁ, L., PEVNÁ, K. Učení v rodině v mezigeneračním pohledu. Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 4. s. 92 -111. ISSN 1211 -4669.

RABUŠICOVÁ, M., KLUSÁČKOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica 2009, roč. 14, č. 2, s. 131–150. ISSN 1803-7437.

RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4779-2.

RAMON, A. CH., TURRINI, M. Grandparents and Grandsons: poetics of an intergenerational learning experience. Barcelona: eLearning Papers, 2008. [cit. 2009-12-04]. ISSN 1887-1542. Dostupné z: .

SANCHÉZ, M. Challenges to Intergenerational Studies. [online]. Journal of Intergenerational Relationships, 2006, roč. 4, č. 2, s. 107–110. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: .

SCHIRRMACHER, F. Spiknutí metuzalémů. Stáří má zelenou. Praha: Knižní klub, 2005. ISBN 80-242-1496-2.

STROM, R. D., STROM, S. K. Intergenerational learning and family harmony. [online]. Educational Gerontology, 2000, roč. 26, č. 3, s. 261–283. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: .

ŠEĎOVÁ, K. Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení. In RABUŠICOVÁ, M.,

RABUŠIC, L. (Eds.). Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 205–232. ISBN 978-80-210-4779-2.

TAHERA, A. et al. Intergenerational learning between children and grandparents in East London, 2005. [cit. 2011-11-12]. Dostupné z: .

TOFFLER, A. The Third Wave. Bantam Books, 1980. ISBN 0-553-24698-4.

WINKLER, J., PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-164-1.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)