Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy

Jarmila Bradová

Abstrakt


Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii junior/juniorka (2012-2013). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 22. výroční konference ČAPV konané 8. - 10. 9. 2014 v Olomouci.

Predmetom tejto štúdie sú pozičné preferencie aktérov školského vzdelávania, teda učiteľov a žiakov, premietnuté do zasadacieho poriadku školských tried druhého stupňa českých základných škôl. Podkladom pre výskum sa stali dáta z priameho pozorovania na dvoch českých základných školách, vidieckej a mestskej, ktorého sa spolu zúčastnilo 56 žiakov a 13 učiteľov. Výsledky výskumu poukazujú na to, že akt rozsadzovania žiakov vo výuke je dynamický viacfaktorový činiteľ, prechádzajúci štyrmi štádiami vývoja – adaptačným, disciplinačným, stabilizačným a liberalizačným. V závislosti od týchto štádií sa menia jeho funkcie, vplyv učiteľov a žiakov na tvorbu zasadacieho poriadku, ako aj preferencie, ktorými sa pri obsadzovaní jednotlivých miest v školskej
triede riadia.


Klíčová slova


druhý stupeň základnej školy; lokácia v triede; pozičné preferencie; zasadací poriadok

https://doi.org/10.5817/SP2012-2-5

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ADAMS, R., BIDDLE, B. Realities of teaching: Explorations with video tape. New York: Holt, Rinehart & Winston, Inc., 1970.

BABAD, E., EZER, H. Seating locations of sociometrically measured student types: methodological and substantive issues. British Journal of Educational Psycholog y, 1993, roč. 63, č. 1, s. 75–87.

BENEDICT, M. E., HOAGH, J. Seating location in large lectures: Are seating preferences or location related to course performance? Journal of Economic Education, 2004, roč. 35, č. 3, s. 215–231.

BRADOVÁ, J. Variácie priestorového usporiadania školskej triedy a ich vplyv na pedagogickú komunikáciu. Studia paedagogica, 2011, roč. 16, č. 1, s. 191–210.

BURDA, J. M., BROKS , C. I. College classroom seating position and changes in achievement motivation over a semester. Psychological Reports, 1996, roč. 78, č. 1, s. 331–336.

DALY, J. A., SUITE, A. Classroom Seating Choice and Teacher Perceptions of Students. Journal of Experimental Education, 1981, roč. 50, č. 2, s. 64–69.

DOCKRELL, J. E., SHIELD, B. M. Children’s perceptions of their acoustic environment at school and at home. Journal of the Acoustical Society of America, 2004, roč. 115, č. 6, s. 2964–2973.

DOCKRELL , J. E., SHIELD, B. M. Acoustical barriers in classrooms: the impact of noise on performance in the classroom. British Educational Research Journal, 2006, roč. 32, s. 509–525.

ERIKSEN, A., WINTERMUTE, M. Students, structures, spaces: Activities in the built environment. Menlo Park, California: Addison-Wesley, 1983.

GALTON , M., HARGREAVES, L., COMBER, C., WALL , D., PELL , A. Inside the primary classroom: 20 years on. London: Routledge, 1999.

GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005.

HAMM, J. V., FAIRCLO TH, B. S. The role of friendship in adolescents’ sense of school belonging. In WAY, N., HAMM, J. V. The experience of close friendship in adolescence. New directions for child and adolescent development. San Francisco: Jossey-Bass, 2005, s. 61–78.

HASTINGS, N., SCHWIESO , J. Tasks and tables: The effect of seating arrangements on task engagement in primary classrooms. Educational Research, 1995, roč. 37, č. 3, s. 279–291.

JONES, K., CHARLTON , T., WILK IN, J. Classroom behaviours which first and middle school teachers in St. Helena find troublesome. Educational Studies, 1995, roč. 21, č. 2, s. 139–153.

KUTNICK, P., BLATCHFOR D, P., BAINES, E. Pupil groupings in primary school classroom: Sites for learning a social pedagogy? British Education Research Journal, 2002, roč. 28, č. 2, s. 188–206.

MacPHERSON, J. C. The feral classroom. London: Routledge & Kegan Paul, 1983.

MARX, A., FUHRER, U., HARTIG, T. Effects of classroom seating arrangements on children’s question-asking. Learning Environments Research, 1999, roč. 2, č. 3, s. 249–263.

MOORE, D., GLYNN , T. Variations in question rate as a function of position in the classroom. Educational Psychiatry, 1984, roč. 4., č. 2, s. 232–248.

NEWCOMB, A. F., BAGWELL , C. L. Children’s friendship relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 1995, roč. 117, č. 2, s. 306–347.

PERKINS , K. K., WIEMAN, C. The surprising impact of seat location on student performance. The Physics Teacher, 2005, roč. 43, č. 1, s. 30–33.

REBETA, J. L., BROOKS , Ch. I., O’BRIEN, J. P., HUNTER, G. A. Variations in Trait-Anxiety and Achievement Motivation of College Students as a Function of Classroom Seating Position. The Journal of Experimental Education, 1993, roč. 61, č. 3, s. 257–267.

SCHNITZEROVÁ, E., RAČKOVÁ, M. Niektoré kvantitatívne charakteristiky pedagogickej interakcie v situácii frontálneho vyučovania na ZŠ. Psychológia a patopsychológia, 1995, roč. 30, č. 3, s. 293–301.

SCHWEBEL, A. I., CHERLIN, D. L. Physical and social distancing in teacher-pupil relationships. Journal of Educational Psycholog y, 1972, roč. 63, č. 6, s. 543–550.

SOMMER, R. Classroom ecology. Journal of Applied Behavioral Science, 1967, roč. 3, č. 4, s. 489–503.

ŠVAŘÍČ EK, R. Metody sběru dat. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 142–202.

WALTERO VÁ, E. a kol. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum, 2011.

WHELDALL , K., MORR IS, M., VAUGHAN, P., NG, Y. Y. Rows versus tables: an example of the use of behavioural ecology in two classes of eleven-year-old children. Educational Psycholog y, 1981, roč. 1, č. 2, s. 171–184.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)