K filozofickým předpokladům hledání výchovy k autenticitě. Úvaha o antinomiích a abstrakcích v pedagogickém myšlení

Martin Strouhal

Abstrakt


Text se zabývá problémem ambivalence zobecňování, resp. abstrakcí v pedagogických souvislostech. Na otázku po dobru a zlu ve výchově se snaží odpovědět úvahou nad dvěma otázkami. První vyplývá z antinomického charakteru výchovných cílů (výchova má sloužit společnosti, ale také rozvoji individua): mohou být pedagogické antinomie odstraněny, nebo je výchova podstatně antinomickou aktivitou, v níž je třeba zohlednit její nejednoznačnost? Druhá otázka zní, nakolik skutečně rozumíme tomu, co znamená být autentickou osobností, a nakolik jsme schopni k autenticitě vychovávat. Text předkládá kierkegaardovský a blondelovský motiv autentického jednání jako částečné východisko z roz porů, k nimž vede vyostřená formulace zmíněných antinomií. Snaží se ale také ukázat, že hledání cest k výchově k autenticitě je komplikováno snahou formulovat obecně platný pedagogický princip či přístup a že pedagogika nejvíc trpí, jestliže zapomíná na svůj antinomický charakter – úsilí uniknout rozporům vede k nepřijatelným abstrakcím a formalismu. V závěru je otevřen problém zobecňování ve vztahu k pedagogice kompetencí a konstatuje se nezrušitelný, avšak v jistém smyslu ozdravný, pozitivní charakter antinomií.


Klíčová slova


výchova; výchovné antinomie; autenticita; zobecňování; abstrakce; dobro; kompetence

https://doi.org/10.5817/SP2013-2-3-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Adorno, T. (2009). Schéma masové kultury. Praha: OIKOYMENH.

Aristotelés. (2009). Etika Níkomachova. Praha: Rezek.

Bergson, H. (2003). Myšlení a pohyb. Praha: Mladá fronta.

Blondel, M. (2008). Filosofi e akce. Olomouc: Refugium Velehrad – Roma.

Blondel, M. (1971). Poznání a jeho východisko. In M. Blondel, Pravda poznání a činu. Praha: Vyšehrad.

Couloubaritsis, L. (1994). Aux origines de la pensée européene. Bruxelles: De Boeck & Larcier.

Dewey, J. (1929). The Quest fot Certainty. A Study of Knowledge and Action. New York: Minton, Balch & Co.

Durkheim, É. (1999). Éducation et sociologie. Paris: Presses Universitaires de France.

Fink, E. (1992). Natur, Freiheit, Welt. Würzburg: Königshausen & Neumann.

Finkielkraut, A. (1995). Destrukce myšlení. Brno: Atlantis.

Foucault, M. (2000). Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

Charbonnel, N. (1993). La tâche aveugle, 3. Philosophie du modèle. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.

Illich, I. (2000). Odškolnění společnosti. Praha: Slon.

Kierkegaard, S. (1997). Filosofi cké drobky aneb Drobátko fi losofi e. Olomouc: Votobia.

Kierkegaard, S. (2002). Nácvik křesťanství. Suďte sami! Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Kierkegaard, S. (1996). Současnost. Olomouc: Votobia.

Lévinas, E. (1997). Totalita a nekonečno. Praha: OIKOYMENH.

Liessmann, K.-P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia.

Lipovetsky, G. (2008). Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor.

Lyotard, J. F. (1993). O postmodernismu. Praha: Filozofi cký ústav AV ČR.

Marcel, G. (1970). K filosofii naděje. Praha: Vyšehrad.

MacIntyre, A. (2004). Ztráta ctnosti. Praha: OIKOYMENH.

Merleau-Ponty, M. (1971). Oko a duch. Praha: Obelisk.

Michálek, J. (1996). Topologie výchovy. Praha: OIKOYMENH.

Morin, E. (1995). Věda a svědomí. Brno: Atlantis.

Nietzsche, F. (2003). Mimo dobro a zlo. Praha: Aurora.

Ortega y Gasset, J. (1993). Vzpoura davů. Praha: Naše vojsko.

Palouš, R. (2008). Heretická škola. Praha: OIKOYMENH.

Palouš, R. (2009). Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum.

Patočka, J. (1992). Evropa a doba poevropská. Praha: Lidové noviny.

Patočka, J. (1996). Sebrané spisy I. Péče o duši. Praha: OIKOYMENH.

Patočka, J. (2004). Sebrané spisy IV. Umění a čas I. Praha: OIKOYMENH.

Pelcová, N. (2000). Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum.

Urban, P. (2011). Tělo a morální fenomenologie. Filosofi cký časopis, 2011(7), 211–226. Dostupné z http://www.academia.edu/2132070/Telo_a_moralni_fenomenologie

Whitehead, A. N. (1970). Matematika a dobro a jiné eseje. Praha: Mladá fronta.

Whitehead, A. N. (2000). Dobrodružství idejí. Praha: OIKOYMENH.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)