Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání

Lenka Hloušková

Abstrakt


Autorka za tento článek získala Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii aktuálních časopiseckých článků (2013-2014). Ocenění udělila Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) při příležitosti 23. výroční konference ČAPV konané 16. - 18. 9. 2015 v Plzni.

Předčasné odchody ze vzdělávání jsou spojovány s řadou negativních dopadů na život jedince i společnosti a závažnost těchto dopadů vede k monitorování míry předčasných odchodů ze vzdělávání jako jednoho z důležitých ukazatelů kvality vzdělávacích systémů i k tomu, že se předčasným odchodům věnuje výzkumná pozornost. V České republice je míra předčasných odchodů ze vzdělávání tradičně relativně nízká, ale aktéři předčasných odchodů neměli dosud mnoho příležitostí prezentovat svůj pohled na věc. Cílem tohoto textu je tedy přiblížit pohled respondentů, kteří předčasně ukončili vzdělávání na střední škole, na příčiny a následky jejich předčasných odchodů a díky kvalitativnímu výzkumnému přístupu také roz plést pomyslné klubko souvislostí mezi příčinami a následky předčasných odchodů. Základní vztah mezi jednotlivými typy příčin (špatná volba, nedobrovolný odchod, odpoutání se) a přímými krátkodobými až střednědobými dopady na život jedince se odvíjí od vzdělávacích aspirací samotných aktérů.


Klíčová slova


předčasný odchod ze studia, předčasný odchod ze vzdělávání, středoškolské vzdělání, dospělí

https://doi.org/10.5817/SP2014-2-2

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubíková, M., Úlovcová, H., Viceníková, T., & Hyťha, P. (2006). Předčasné odchody mladých lidí ze středního vzdělávání: Rozsah, problémy, příčiny a možnosti prevence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Budoucí potřeby znalostí a dovedností v Evropě: Výhled do roku 2020. (2009). Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance.

Council recommendation on policies to reduce early school leaving. (2011). Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF

Český statistický úřad (2010). Klasifikace zaměstnání: KZAM – systematická část. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/kzam_systematicka_cast

Český statistický úřad. Výsledky sčítání lidu, domů a bytů, 2011. (2013). Dostupné z: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30628&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=

Doll, J. J., Eslami, Z., & Walters, L. (2013). Understanding why students drop out of high school, according to their own reports: are they pushed or pulled, or do they fall out? A comparative analysis of seven nationally representative studies. SAGE open, 2013(3), (nestr.) DOI: 10.1177/2158244013503834

Finn, J. D. (1989). Withdrawing From School. Review of Educational Research, 59(2), 117–142.

Gasper, J., DeLuca, S., & Estacion, A. (2012). Switching schools: Revisiting the relationship between school mobility and high school dropout. American Educational Research Journal, 49(3), 487–519.

Guiding at-risk youth through learning to work: Lessens from across Europe. (2010). Luxembourg: CEDEFOP. DOI: 10.2801/2258

Goffman, E. (2003). Stigma: Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Hendl, J. (2005). Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON ).

Kaufmann, J. (2010). Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON ).

Keller, J., & Tvrdý, L. (2008). Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Matějů, P., Straková, J., & Basl, J. (2006). (Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia.

Matějů, P., Straková, J., Veselý, A., & Basl, J. (Eds.). (2010). Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Neild, R. C., Stoner-Eby, S., & Furstenberg, F. F. Jr. (2001). Connecting entrance and departure: The transition to ninth grade and high school dropout. Dostupné z: http://civilrightsproject.ucla.edu/research/k-12-education/school-dropouts/connecting-entrance-and-departure-thetransition-to-ninth-grade-and-high-school-dropout/neild-entrance-departure-2001.pdf

Policy paper on early education leaving. (2008). Dostupné z: http://www.youthforum.org/assets/2013/10/0052-08_FINAL_-Early_Education_Leaving.pdf

Psacharopoulos, G. (2007). The costs of school failure – a feasibility study. EENEE analytical report. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.eenee.de%2Fdms%2FEENEE%2FAnalytical_Reports%2FEENEE_AR2.pdf&ei=-W5fU86SC6mOyQOR 3YGYBw&usg=AFQjCNGQBySpxWt1xRdib_Maaffou6nL2A

Reducing early school leaving in the EU. (2011). Policy Department B: structural and cohesion policies. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/460048/IPOL -CULT_ET(2011)460048_EN.pdf

Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Albert.

Tillner, J. (2013). Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání: Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Trhlíková, J. (2012). Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách: Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Trhlíková, J. (2013). Předčasné odchody žáků ze středních škol: Názory pracovníků škol a úřadů práce na nástroje prevence a intervence. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Trhlíková, J., & Úlovcová, H. (2010). Vliv rodinného zázemí na předčasné odchody ze vzdělávání a dlouhodobou nezaměstnanost mladých lidí. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání: Od měření k řešení (s. 151–179). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Vacek, J., Pacnerová, H., & Menclová, M. (2008). Příčiny předčasných odchodů ze středního školního vzdělávání u žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, průzkum pro projekt PROPOS. Praha: Centrum adiktologie a IPPP.

Walther, A., & Pohl, A. (2005). Thematic study on policy measures concerning disadvantaged youth: final report. Tübingen: IRIS. Dostupné z: http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/youth_study_en.pdf

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (2004). Praha: MŠMT.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)