Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012)

Jiří Zounek, František Tůma

Abstrakt


Cílem studie je zmapovat problematiku ICT ve vzdělávání na stránkách vybraných českých odborných časopisů. Studie je založena na analýze mediálních sdělení, svým zaměřením i metodologií navazuje na předchozí analýzy provedené jak v České republice, tak v zahraničí. Studie postihuje období 1990–2012, ve kterém bylo nalezeno celkem 60 příspěvků k problematice ICT. Mezi klíčová z jištění patří poměrně nízký výskyt empirických studií a relativně nízký počet zahraničních referencí. V závěru studie se autoři zamýšlejí nad výsledky a dávají je do souvislostí s nálezy obdobných šetření v zahraničí.

Klíčová slova


ICT ve vzdělávání; e-learning; analýza mediálních sdělení; pedagogický výzkum

https://doi.org/10.5817/SP2014-3-5

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alper, A., & Guelbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2). Dostupné z: http://www.tojet.net/articles/v8i2/8212.pdf

Balcarová, V. (2004). Postoje učitelů k přílivu nových technologií do škol. Pedagogická orientace, 14(3), 106–110.

Bílá kniha: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001). Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf

Bílek, M., & Turčáni, M. (2006). Vzdálené a virtuální laboratoře ve výuce a v přípravě učitelů přírodovědeckých předmětů. Pedagogika, 56(4), 361–372.

Bláhová, J. (2010). Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka. Pedagogická orientace, 20(2), 77–91.

Bronkhorst, J. (2002). Multimediální koncepce založené na vyváženém modelu učení. Pedagogická orientace, 12(4), 44–56.

Cvik, P. (1990). Výpočtová technika a formovanie aktívnej osobnosti žiaka. Pedagogika, 40(1), 87–97.

Černochová, M. (2006). O stavu a trendech využívání ICT v českých školách a zahraničí. Pedagogika, 56(4), 316–334.

Český statistický úřad (2014). Informační společnost v číslech. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_spolecnost_v_cislech

Čižinský, D., & Mareš, J. (1998). Hypertext, hypermédia – možnosti využití ve škole. Pedagogika, 48(3), 243–256.

Denning, T., Fisher, T., & Higgins, C. (2011). From cradle to brave new world: The first 20 years of developing a research field in new technologies and teacher education, as reflected in the pages of JITTE/TPE. Technology, Pedagogy and Education, 20(3), 263–288. | DOI 10.1080/1475939X.2011.610929

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

Eger, L. (2004). Česká pedagogika a e-learning. Pedagogická orientace, 14(4), 2–15.

Ganajová, M. (1992). "Model adaptívneho riadenia učenia počítačom" v programoch pre chémiu všeobecnovzdelávacej školy. Pedagogika, 42(2), 229–235.

Gregušová, H. (2001). Implementácia informačných a komunikačných technológií do edukácie viacnásobne postihnutých jednotlivcov. Pedagogická orientace, 11(2), 53–60.

Halbych, J. (1997). Multimediální výukové aplikace. Pedagogická orientace, 7(1), 106–107.

Hutchinson, S. R., & Lovell, C. D. (2004). A review of methodological characteristics of research published in key journals in higher education: Implications for graduate research training. Research in Higher Education, 45(4), 383–403. | DOI 10.1023/B:RIHE.0000027392.94172.d2

Janáková, V. (2000). Poskytování informačních zdrojů na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. Pedagogická orientace, 10(4), 51–57.

Ježek, F., & Zimčík, L. (2003). Málotřídní škola ve věku informačních technologií. Pedagogická orientace, 13(2), 52–60.

Kinshuk, Huang, H. W., Sampson, D., & Chen, N. S. (2013). Trends in educational technology through the lens of the highly cited articles published in the Journal of Educational Technology and Society. Educational Technology & Society, 16(2), 3–20.

Klein, J. D. (1997). ETR&D-development: An analysis of content and survey of future direction. Educational Technology Research and Development, 45(3), 57–62. | DOI 10.1007/BF02299729

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (usnesení vlády č. 525/1999, bod III.3) (2000). Dostupné z: http://www.fi.muni.cz/~smid/sipvevz1.html

Kopřiva, V., Malota, L., & Smutná, M. (2004). Využití informačních technologií v pedagogické práci vysokoškolského ústavu. Pedagogická orientace, 14(3), 87–91.

Kubicová, F. (2003). Integrace informačních a komunikačních technologií do oborově didaktické přípravy učitelů biologie. Pedagogická orientace, 13(2), 95–97.

Macnamara, J. (2005). Media content analysis: Its uses, benefits and best practice methodology. Asia Pacific Public Relations Journal, 6(1), 1–34.

Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika, 55(4), 310–335.

Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-427

Mareš, J., & Honsnejmannová, I. (2011). Diskuse o pedagogických časopisech v České republice. Pedagogická orientace, 21(1), 104–113.

Mareš, J., & Lukas, J. (2007). Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního prostředí. Pedagogika, 57(4), 4–20.

Mareš, J., & Lukas, J. (2009). Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae, 3(1), 63–78.

Mazurek, J. (2011). Srovnání výsledků počítačem podporované a frontální výuky fyziky. Pedagogika, 61(1), 45–52.

McCombs, M., & Reynolds, A. (2002). News influence on our pictures of the world. In J. Bryant (Ed.), Media effects: Advances in theory and research (s. 1–18). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory (6. vyd.). London: Sage Publications.

Metodický portál RVP.CZ: inspirace a zkušenosti učitelů (nedatováno). Dostupné z: http://rvp.cz/

Mudrák, D. (2005). Státní politika rozvoje ICT ve školství ze srovnávacího hlediska. Pedagogická orientace, 15(1), 10–26.

Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013 (2008). Dostupné z: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/knihovnakoncepci/rozvoj-ict/rv_m_schvalena_koncepce_ma_rack7kempyid.pdf

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications.

Poikonen, J., Pitkänen, P., Morgensternová, M., & Šulová, L. (2005). E-lectra – e-learning for intercultural teaching competence (Výcvikový program interkulturních dovedností formou e-learningu). Pedagogika, 55(3), 286–290.

Pol, M., Hloušková, L., Novotný, P., & Zounek, J. (2004). Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? Pedagogika, 54(4), 67–75.

Průcha, J. (2006). Pedagogická věda a nové výzvy edukační praxe. Pedagogika, 56(4), 307–315.

Půlpán, Z. (1990). Kybernetika a výpočetní technika mění pedagogické interakce. Pedagogika, 40(5), 541–547.

Rambousek, V., & Mošna, F. (1999). Informační výchova jako aktuální dimenze přípravy učitelů. Pedagogická orientace, 9(3), 17–27.

Rybička, J. (1996). Význam schopnosti využívat výpočetní techniku v práci učitele. Pedagogická orientace, 6(1), 68–77.

Rybička, J. (1998). Kurikulum základů informatiky na vysoké škole. Pedagogická orientace, 8(2), 34–56.

Říha, Z. (1990). K teorii a praxi pedagogického programování. Pedagogika, 40(1), 39–52.

Shih, M., Feng, J., & Tsai, C.-C. (2008). Research and trends in the field of e-learning from 2001 to 2005: A content analysis of cognitive studies in selected journals. Computers & Education, 51(2), 955–967.

Skalková, J. (2002). Využívání médií jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování. Pedagogika, 52(4), 455–462.

Státní informační politika – cesta k informační společnosti (1999). Dostupné z: https://www.google.cz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-8#q=St%C3%A1tn%C3%AD+informa%C4%8Dn%C3%AD+politika+-+cesta+k+informa%C4%8Dn%C3%AD+spole%C4%8Dnosti+

Stojan, M. (1991). Informatika a výuková technologie v systému přípravy na učitelské povolání. Pedagogická orientace, 1(2), 85–86.

Strakošová, Z. (2008). Využití nových médií ve výtvarných dílnách s mentálně postiženými. Pedagogická orientace, 18(1), 61–71.

Sudolská, M. (2002). Geografické informačné systémy vo vyučování na stredných školách. Pedagogická orientace, 12(4), 57–65.

Svatoš, T. (2006). Elektronická edukační média a cesty jejich evaluace. Pedagogika, 56(4), 348–360.

Šeďová, K., & Zounek, J. (2009). ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika, 59(1), 54–70.

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Konstruktivismus v e-learningové vysokoškolské výuce? Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 55(12), 189–195.

Švaříček, R., & Zounek, J. (2008). E-learning ve vysokoškolské výuce pohledem empirického výzkumu. Studia paedagogica, 13(1), 101–126.

Tůma, F. (2012). Reflexe využití ICT ve vzdělávání v českém pedagogickém výzkumu (2005–2011). In V. Ježková (Ed.), Kvalita ve vzdělávání: sborník příspěvků 20. výroční konference ČAPV (s. 702–709). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Vaníček, J. (2010). Příprava učitelů na používání technologií při výuce matematiky a její rizika. Pedagogika, 60(2), 127–136.

Zounek, J. (2004). K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52(9), 111–126.

Zounek, J. (2006a). E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 56(4), 335–347.

Zounek, J. (2006b). ICT v životě základních škol. Praha: Triton.

Zounek, J. (2006c). ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých: socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 54(11), 101–117.

Zounek, J. (2009). E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Zounek, J., & Sebera, M. (2005). Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 53(10), 95–108.

Zounek, J., & Sudický, P. (2012). E-learning: učení (se) s online technologiemi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Zounek, J., & Šeďová, K. (2008). Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb Videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis Scholae, 2(1), 137–148.

Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

Zukalová, H. (2010). Dospělí na okraji informační společnosti: specifika překonávání digitální propasti. Studia paedagogica, 15(2), 153–172.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)