Pokyny pro autory

 

Nabídka rukopisu

Časopis obsahuje následující rubriky: Stati, Studentské práce, Rozhovor, Recenze. Články v rubrikách Stati a Studentské práce procházejí recenzním řízením (viz níže).

Do rubriky Stati přijímáme empirické a teoretické studie o obvyklém rozsahu 22 000–40 000 znaků. Nabídnutý rukopis musí obsahovat název v angličtině a češtině, anglický a český abstrakt (v rozsahu 600–1000 znaků), cca pět českých a anglických klíčových slov, kontaktní adresu autora, stručný autorský profil a abecední seznam citované literatury. Jak empirické, tak teoretické studie musí reflektovat stávající stav vědění v českém i zahraničním odborném diskurzu a zároveň přinášet originální výsledky, které obohacují dosavadní poznání v dané oblasti.

Do rubriky Studentské práce přijímáme rovněž empirické a teoretické studie začínajících autorů, kteří dosud neukončili doktorské studium. Předpokládaný rozsah těchto článků činí 15 000–25 000 znaků. Nabídnutý rukopis musí obsahovat název v angličtině a češtině, anglický a český abstrakt (v rozsahu 600–1000 znaků), cca pět českých a anglických klíčových slov, kontaktní adresu autora, stručný autorský profil a abecední seznam citované literatury.

Vedle toho vítáme Recenze o rozsahu 6 000–12 000 znaků. Tyto texty neprocházejí recenzním řízením, o jejich publikování rozhoduje redakční rada.

Akceptujeme rukopisy v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Rukopis je nutné zaslat ve dvou souborech: První soubor obsahuje text příspěvku se jmény autorů, s uvedením pracoviště a e-mailových adres všech autorů. Druhý soubor je anonymizovaný - beze jmen autorů a bez dalších údajů, které by mohly vést k identifikaci autorů (např. dedikace ke grantovému projektu).

Oba soubory obsahují nadpis, abstrakt a klíčová slova - vše v českém i anglickém jazyce.

Rukopisy zasílejte elektronicky na adresu studiapaedagogica@phil.muni.cz. Redakce zasílá potvrzení o přijetí nabídnutého rukopisu do recenzního řízení. Časopis Studia paedagogica nevyžaduje od autorů uhrazení jakýchkoliv publikačních poplatků.

 

Recenzní řízení

Texty procházejí dvoukolovým oboustranně anonymním recenzním řízením. Každá stať je posuzována dvěma nezávislými recenzenty. Na základě jejich posudků posléze zpracovává výsledné stanovisko výkonná redakce, která si vyhrazuje právo na odmítnutí rukopisu. Vyrozumění o výsledku recenzního řízení je autorovi sděleno nejpozději do tří měsíců od data přijetí rukopisu.

V případě pozitivního hodnocení je text vrácen spolu s požadavky na úpravu autorovi. Redakce zároveň stanoví termín, do kterého je třeba posudky zapracovat a upravený text odevzdat zpět redakci. Pro přepracované verze platí stejné podmínky a požadavky jako pro první verze nabízených rukopisů. K přepracované verzi je nutné přiložit stručný seznam hlavních provedených změn v rozsahu cca jedna strana. Vyrozumění o přijetí přepracované verze je autorovi sděleno nejpozději do měsíce od zaslání do redakce.

Autorům, kteří nabízejí svůj článek do rubriky Studentské práce, je navíc ve fázi přepracovávání textu nabízena extenzivnější lektorská podpora ze strany výkonné redakce.

Stáhnout recenzní formulář.

Frekvence publikování a termíny pro zasílání textů

Časopis vychází čtyřikrát ročně, dvě monotematická čísla jsou v anglickém jazyce, dvě česká čísla nejsou tematicky vymezena.  

 

Rok 2020

Termín pro zaslání plných textů:
1/20
Polytematické číslo
 
30. 8. 2019
2/20
Polytematické číslo
 
30. 10. 2019
3/20
Polytematické číslo
 
30. 1. 2020
4/20
Monotematické číslo v angl. jazyce

30. 4. 2020

 

 

Číslo vychází:
1/20
Polytematické číslo
 
Duben 2020
2/20
Monotematické číslo v angl. jazyce
 
Červenec 2020
3/20
Polytematické číslo
 
Říjen 2020
4/20
Monotematické číslo v angl. jazyce
 
Prosinec 2020
 

 

 

 

Rok 2021

Termín pro zaslání plných textů:
1/20
Polytematické číslo
 
30. 8. 2020
2/20
Monotematické číslo v angl. jazyce

30. 10. 2020
3/20
Polytematické číslo
 
30. 1. 2021
4/20
Monotematické číslo v angl. jazyce

30. 4. 2021

 

 

Číslo vychází:
1/20
Polytematické číslo
 
Duben 2021
2/20
Monotematické číslo v angl. jazyce
 
Červenec 2021
3/20
Polytematické číslo
 
Říjen 2021
4/20
Monotematické číslo v angl. jazyce
 
Prosinec 2021
 

 

 

 

Formální požadavky k textu

  • Formát zaslaného souboru: *.doc, *.docx nebo *. rtf
  • Řádkování: 1,5
  • Font: Times New Roman.
  • Kapitoly nečíslujte.
  • Stránky musí být číslovány.
  • Tabulky a grafy řádně očíslujte nad uvedené schéma. Pokud text obsahuje statistické tabulky a grafy, přiložte je k textu ve formátu Excel s příslušnou datovou tabulkou.
  • Na konec textu připojte krátkou informaci o autorovi (autorech) příspěvku. Ve dvou až třech větách popište obor zájmu či výuku autora/ů. Připojte kontaktní e-mail.
  • Rukopis musí obsahovat název statě v českém a anglickém jazyce, abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova (tři až pět) v češtině a angličtině.
  • Veškeré grafy a obrázky budou vytištěné v černobílé verzi.
  • Autor je plně odpovědný za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce časopisu si vyhrazuje právo na úpravu jazykové a formální stránky rukopisu.

Požadavky na úpravu bibliografie

Bibliografické odkazy musí odpovídat normě APA (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, 2009, http://www.apastyle.org/).

 

Krátký manuál pro citační normu APA zde.

 

Původnost textu

Rukopis nabídnutý redakci časopisu Studia paedagogica nesmí být doposud publikován a nesmí být zároveň zaslán do recenzního řízení jiného časopisu. Autor rukopisu musí být zároveň držitelem autorských práv k danému textu. Po dobu recenzování stati nesmí autor nabídnout rukopis jinému časopisu. Skutečnost, že byl text již někde publikován, může být důvodem k jeho vyřazení.

Kontrola plagiátů

Redakce časopisu se připojuje k mezinárodnímu hnutí proti plagiátorství, a proto každý text kontroluje jeden z redaktorů z výkonné redakce. Redakce časopisu k tomu využívá speciální aplikaci, která je implementována v Informačním systému MU. Systém na odhalování plagiátů umožňuje vzájemné srovnávání dokumentů, které jsou součástí jeho databáze. Algoritmus porovnávání se postupně zdokonaluje a rozšiřuje se i společná propojená databáze porovnávaných dokumentů. Tato databáze obsahuje práce škol, které využívají systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích Theses.cz, systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích Odevzdej.cz a také systém Repozitar.cz zaměřený na vědecké publikace. Kontrola byla také rozšířena o vyhledávání podobností s vybranými zdroji na internetu. Redakce v případě nalezení plagiátu rukopis odmítne.