: Theatralia 2017/1, Supplementum

První supplementum Theatralia 2017/1 je věnováno představení projektu Oddělení pro výzkum 20. století a literatury současné – Týmu pro výzkum moderního českého divadla Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. s názvem Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl). Celkovou koncepci slovníku a strukturu jednotlivých hesel prezentuje v úvodu editor Aleš Merenus. Jádro supplementa tvoří šest ukázkových hesel z šedesátých let 20. století (Kdyby tisíc klarinetů, Majitelé klíčů, Zámek, Vyrozumění, Na koho to slovo padne a Kosmické jaro); jeho součástí je také ediční poznámka objasňující formální náležitosti práce a seznamy užitých zkratek a názvů divadel. Do projektu je zapojena řada současných teatrologů, kteří spolu s literárními vědci při práci na slovníku zároveň prověřují metodologické možnosti reflexe dramatu. Supplementum předkládá první výsledky jejich práce, aby bylo možné nad nimi rozvinout další, především metodologické úvahy.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137238