Připravujeme

Theatralia 2020/1

Otakar Zich and a Structural Approach to Art

Anglické číslo

Jarní číslo časopisu Theatralia (1/2020) s názvem „Otakar Zich and a Structural Approach to Art“ (Otakar Zich a Strukturální přístup k umění) bude věnováno divadelní teorii a pokračujícímu odkazu Otakara Zicha – zakladatele divadelního strukturalismu a Pražskému lingvistickému kroužku.

Český hudební estetik, muzikolog, divadelní a literární teoretik, skladatel a kritik Otakar Zich (1879–1934) je zakládající osobností moderní divadelní teorie a řada teoretiků s ním a jeho koncepty spojila svou práci. Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity provádí výzkum Zicha a připravuje anglické kritické vydání Zichovy klíčové práce Estetika dramatického umění (1931). V červnu 2018 uspořádala o Zichovi konferenci, která se zaměřila na příspěvky související se zkoumáním kontextů, recepcí a kritickým zhodnocením Zichovy estetiky a dalších aspektů jeho tvorby. Konference otevřela cestu k přehodnocení Otakara Zicha a strukturálního přístupu k umění a zejména k divadlu.

Vydání časopisu Theatralia 1/2020 se zaměří zejména na následující oblasti související se Zichem a strukturálním přístupem k umění: divadelní teorie (a dějiny), dějiny a hudební teorie a obecná estetika.

Editoři: Svitlana Shurma, Tomáš Kačer

 

Theatralia 2020/2

Performance/performativita z hlediska divadelní terminologie

Podzimní číslo časopisu Theatralia v roce 2020 se bude věnovat problematice pojmů performance, performativita a teatralita. Na vzniku čísla se podílí Centrum pro výzkum performativity při Katedře divadelních studií FF MUNI a některé studie v tematické sekci Yorick jsou přepracovanou verzí příspěvků přednesených na interdisciplinárním pracovním setkání k tématu performance a performativity, pořádaném v září 2019 v Domě umění. Stejně jako je jedním z cílů centra mezioborový výzkum performativity a teatrality, také cílem tohoto tematického vydání časopisu Theatralia je představit metody, přístupy a teorie performativních studií a jejich aplikaci v různých disciplínách a odvětvích humanitních a sociálních věd. V čísle tak budou prezentovány texty badatelek a badatelů z oblasti filozofie, sociologie, medievistiky, teatrologie, ad., kteří s pojmy teorie (či spíše teorií) performativity ve svých výzkumech operují. Jako vždy bude zařazena také netematická recenzovaná rubrika Spektrum, recenze knih a zprávy o událostech z oblasti divadelních a performančních studií a sekce Host a Archiv, doplňující témata obou recenzovaných rubrik.

Editoři: Eliška Poláčková, Lukáš Kubina