REMAKE: OTÁZKA ORIGINALITY A HODNOTY AURY

Monika Szűcsová

Abstrakt


Práca Remake: Otázka originality a hodnoty aury sa zaoberá problematickosťou konceptov „pôvodnosť” a „originalita” umeleckého diela v dobe všeobecne rozšírenej praxe remakov a reprodukcií už vytvorených historických diel. Vychádza z predpokladu, že každá reprodukcia je dielom novým, vzniknutým v inej dobe, ovplyvneným inými kultúrno-technologickými možnosťami a recipovaným v inom interpretačnom rámci. V práci si formou ilustrácií na konkrétnych príkladoch z praxe a následnou analýzou myšlienok vychádzajúcich prednostne z diel Eugenio Espinoza’s Self-Archaeology: Another Kind of Remake (Moreno, 2006) či The Decline of Art: Benjamin’s Aura (Benjamin, 1986) dávam za úlohu poukázať na motívy vedúce k tvorbe remakov, recyklácií a reprodukcií. Na základe zdrojovej literatúry sa pokúsim nájsť odpoveď a východisko z nastolenej otázky: Akým spôsobom sa prejavuje jedinečnosť a aura diela pôvodného v reprodukcii tohto diela v kontexte postmodernej praxe všeobecnej recyklácie? Východiskovou metódou práce je obsahová analýza skúmaných faktov, ktorými sa počas výskumu budem zaoberať. Na položené otázky sa pokúsim nájsť odpovede metódou indukcie, zhodnotením a kategorizáciou informácií z aktuálnej odbornej literatúry a týmto spôsobom dospieť k záverom vzťahujúcim sa k položeným otázkam. V kapitolách Prípad Eugenio Espinoza a Inscenovaná fotografia ako remake budem názorne ilustrovať svoju argumentáciu pomocou príkladov remaku z umeleckej praxe.


Klíčová slova


Walter Benjamin; Eugenio Espinoza; Rembrant; Leonardo da Vinci; Rafael; Michelangelo; Tizian; Manet; renesancia; remake; aura; reprodukcia; fotografia

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606