Google Doodles a jejich funkce

Johana Kodytková

Abstrakt


Anotace: Článek se zabývá populárními aktualizacemi loga Google, tzv. Google Doodles, v souvislosti s celosvětovými a národními svátky a důležitými jubilei. Jeho hlavním cílem je popsat funkci loga z hlediska estetického, edukačního, zábavního, sociálního a marketingového. Rovněž zkoumá Google Doodles, která jsou plně či zdánlivě interaktivní. Článek se taktéž věnuje umělcům, kteří Google Doodles pravidelně vytváří a zdokonalují. Přestože u zrodu Google Doodles stál dlouho jako jediný „doodler“ talentovaný Dennis Hwang, dnes se v návaznosti na zvyšující se popularitu upravených log a náročnost jejich zpracování podílí na tvorbě Google Doodles celý tým výjimečných ilustrátorů. V závěru článek stručně mapuje aktualizace loga Google vytvořené speciálně pro Českou republiku, kterých sice zatím není mnoho, ale po umělecké stránce se mohou směle rovnat všem ostatním.

Abstract: The thesis deals with popular special modifications of Google logo, known as Google Doodles, according to global celebrations and national anniversaries and holiday. The main goal of this thesis is a description of logo functions from the point of view of esthetics, education, amusement, social sphere and marketing. It looks into semi-interactive and interactive Google Doodles as well. Thesis also deals with artists, who make and improve Google Doodles regularly. Despite of the fact that in a past there was only one doodler - Dennis Hwang, thanks to the growth of popularity of this special logo modifications, the whole team of talented illustrators make Google Doodles today. In the end the thesis centres on Google Doodles, which were design only for Czech republic. Not so many Google Doodles are purely Czech, but they can compare with every other Google Doodle all over the world.

Key words: Google, Google Doodles, Dennis Hwang, functions of Google Doodles, variability of Google logo 


Klíčová slova


Google, Google Doodles, Dennis Hwang, funkce Google Doodles, variabilita loga Google

Full Text:

PDF


TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606