Zlá média: Zaostřeno na záludné konstrukce reality v masmediálním prostředí a v síti programovaných médií

Zuzana Kobíková

Abstrakt


Jedním z nejprovokativnějších aktuálních příspěvků k promýšlení možností poznání programovaných médií je podle Jany Horákové (2013) studie Towards Evil Media Studies (Ke studiu zlých médií, 2007) Matthew Fullera a Andrew Goffeye a na ni navazující kniha Evil media (Zlá média, 2012). Autoři, inspirováni kontroverzním odkazem Niccolò Machiavelliho, Baltasara Graciana a především Arthura Schopenhauera s jeho Eristickou dialektikou čili Uměním dostat v každé debatě za pravdu (1830–1831); předkládají seznam stratagemat, která mají teoretici programovaných médií následovat a rozšiřovat, stejně jako rozpoznávat a artikulovat jejich účinky.
Stratagema můžeme chápat jako záludný a amorální trik sloužící v argumentaci k oklamání či přesvědčení nepřítele, nebo jako velice účinný komunikační prostředek. V kontextu vztahů mezi programovanými médii a jejich uživateli existuje celá síť složitých a nepřehledných situací, v nichž můžeme
taková stratagemata rozpoznávat a artikulovat. Fuller a Goffey nás totiž vedou k tomu, abychom si toto prostředí představili jako šedou zónu, která skýtá prostor pro manipulaci. Dochází zde k vyjednávání konsenzu prostřednictvím zápasů, v nichž komunikující subjekty prosazují své cíle a zájmy.
Cílem studie je ukázat, jakou roli může hrát práce se stratagematy, v přístupu ke zkoumání programovaných médií. Světí účel prostředky? Zlá mediální studia nás staví před etickou volbu: buď se chovat zcela průhledně, nebo se stát aktivním, stratagematicky se chovajícím médiem transformace.
Studie s pomocí interpretace hlavních tezí jednoho ze stratagemat „Machinuj se samozřejmostmi” (Stratagema 4: Machine the Commonplace, Fuller a Goffey, 2007) představuje stratagematické chování subjektů zapojených v sítích interakcí zóny šedých médií. Cílem příspěvku je zmiňovaný přístup ilustrovat na příkladech konstruovaných masmediálních skutečností, stejně jako na příkladech stratagemat odhalených v šedé zóně hypertextového prostředí sítě nových médií.

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAUDRILLARD, Jean, 1994. Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press, s. 3–6.

FULLER, Matthew – GOFFEY, Andrew, 2007. Towards an Evil Media Studies. SPC [online]. [cit. 23. 1. 2014]. Dostupné z:

http://www.spc.org/fuller/texts/towardsevil/.

FULLER, Matthew – GOFFEY, Andrew, 2012. Evil Media. Cambridge, MA: MIT Press. [cit. 23. 1. 2014]. Dostupné také z:

http://site.ebrary.com/lib/masaryk/docDetail.action?adv.x=1&d=all&f00=all&f01=&f02=&hitsPerPage=500&id=10595

&p00=evil%20media&p01=&p02=&page=1.

HERMANNOVÁ, Lenka, 2011. Sdělování audiovizuálního díla veřejnosti prostřednictvím Internetu: Reflexe aktuálního stavu.

Bakalářská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí diplomové práce Zuzana Kobíková.

HORÁKOVÁ, Jana, 2013. Eristika nových médií: Odstíny šedi. Zlá média / Evil media: Eristika nových médií – konference,

Brno, 22. 11. 2013.

KOBÍKOVÁ, Zuzana, 2003. Hypertext: a jeho podoby v online médiích: Magisterská diplomová práce. Brno, Masarykova

univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 135 s. Vedoucí diplomové práce David Kořínek.

KOBÍKOVÁ, Zuzana, 2014. Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu: médium Memex jako teoretický model vědecké

mysli. Prezentace na konferenci Metafory ve vědeckém myšlení, Ostrava, 13.–14. 2. 2014.

NELSON, Theodor, H., 1965. A File Structure for The Complex, The Changing and the Indeterminate. Proceeding of the ACM

th National Conference, s. 84–100.

HERMANNOVÁ, Lenka, 2011. Sdělování audiovizuálního díla veřejnosti prostřednictvím Internetu: Reflexe aktuálního stavu.

Bakalářská diplomová práce. Brno, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí diplomové práce Zuzana Kobíková.

HORÁKOVÁ, Jana, 2013. Eristika nových médií: Odstíny šedi. Zlá média / Evil media: Eristika nových médií – konference,

Brno, 22. 11. 2013.

KOBÍKOVÁ, Zuzana, 2003. Hypertext: a jeho podoby v online médiích: Magisterská diplomová práce. Brno, Masarykova

univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 135 s. Vedoucí diplomové práce David Kořínek.

KOBÍKOVÁ, Zuzana, 2014. Role metafory v počátku utváření teorie hypertextu: médium Memex jako teoretický model vědecké

mysli. Prezentace na konferenci Metafory ve vědeckém myšlení, Ostrava, 13.–14. 2. 2014.

NELSON, Theodor, H., 1965. A File Structure for The Complex, The Changing and the Indeterminate. Proceeding of the ACM

th National Conference, s. 84–100.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606