Definícia novomediálneho umeleckého diela v teóriách Espena J. Aarsetha a Noaha Wardrip-Fruina

Monika Szücsová

Abstrakt


Cieľom článku bude porovnať definície novomediálneho umeleckého diela teoretikov nových médií Espena Aarsetha a Noaha Wardrip-Fruina. Budeme si klásť otázky ohľadom možných podobností definícií oboch autorov ako aj posunu v chápaní digitálnych médií a súvisiacich procesov. Wardrip-Fruin (2009) sa pýta, akým spôsobom môžeme hodnotiť umelecké (kultúrne) diela založené na používaní počítačových procesov umelcami a na hľadaní neobvyklých spôsobov ich používania ako kľúča ku kreatívnemu ovládaniu digitálnych médií a teda možnosti jedinečného autorského vyjadrovania umelcov. O dekádu skôr predstavuje Aarseth novomediálne dielo (kybertext) ako nástroj produkcie rozličných výrazov, ktorý používa princípy kalkulovanej produkcie a je používaný k popisu komunikačných stratégií dynamického textu. Nahliadať na ich výskum budeme predovšetkým prostredníctvom metód komparácie a analýzy jednotlivých teórií a k tomuto účelu nám poslúžia ich dva hlavné texty: Cybertext – Perspectives on Ergodic Literature (1997) od Espena J. Aarsetha a Expressive Processing. Digital Fictions, Computer Games, and Software Studies (2009) od Noaha Wardrip-Fruina.

Klíčová slova


novomediálne dielo, Espen Aarseth, Noah Wardrip-Fruin, kybertext, digitálna fikcia, elektronická literatúra

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AARSETH, Espen, 2001. Allegories of Space: The Question of Spatiality in Computer Games. In: ESKELINEN, Markku

– KOSKIMAA, Raine (eds.): CyberText Yearbook 2000. Jyvaskyla, Finland: Research Centre for Contemporary Culture, s. 152–171.

AARSETH, Espen, 2001. Computer Game Studies, Year One. Game Studies [online]. 1, 1, July 2001 [cit. 16. 2. 2014].

Dostupné z: http://gamestudies.org/1302

AARSETH, Espen, 1997. Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore – London: The Johns Hopkins University

Press, 203 s. ISBN 0-8018-5578-0.

BAROK, Dušan, 2013. Merely Incentive. An Address Given at the Renew: Conference on the Histories of Media Art, Science

and Technology, Riga. October 10, 2013, (lightly edited) [cit. 2. 3. 2014]. Dostupné z: http://monoskop.org/images/6/6d/

Barok_2013_Merely_Incentive.pdf .

Electronic Literature Organization, MIT Online Portal [online]. [cit. 19. 1. 2014]. Dostupné z: http://eliterature.org/.

HORÁKOVÁ, Jana, 2011. Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In: HORÁKOVÁ, Jana (ed.). Umění a nová

média. Brno: Masarykova univerzita, s. 156–179. ISBN 978-80-210-5639-8.

LÉVY, Pierre, 2000. Kyberkultura. Praha: Karolinum.

LISTER, Martin a kol., 2003. New Media: A Critical Introduction. London – New York: Routledge. ISBN 0-415-22378-4.

MANOVICH, Lev, 2001. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

WARDRIP-FRUIN, Noah, 2009. Expressive Processing. Digital Fiction, Computer Games, and Software Studies. Cambridge –

London: MIT Press, 462 s.

WARDRIP-FRUIN, Noah – MONTFORT, Nick, Eds., 2003. The New Media Reader. Cambridge – London: MIT Press, 798 s.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606