Niekoľko poznámok k „umeniu živého“

Martina Ivičič

Abstrakt


Tento text sa v úvode zaoberá problematickosťou definovania pojmu bioart a naznačuje, akým spôsobom ho vnímajú niektorí teoretici a umelci (Kac, Gessert, Capucci). Je možné naň nahliadať v dvoch rovinách, teda zo širšej perspektívy ako na umenie, ktoré zjednocuje spoločná téma alebo ho definujeme striktne na základe použitých médií. Teória nových
médií ustanovila dva pojmy označujúce bioartovú tvorbu – moistmédiá (Ascott) a biomédiá (Thacker), ktoré sa v mnohých aspektoch prekrývajú s definíciou počítačom generovaného umenia a algoritmického umenia autorov Davida Ackleyho, počítačového vedca a Romana Verostka, umelca. Počítačovo generované a algoritmické umenie teória nových médií zasadzuje do širšieho kontextu výskumu a vývoja umelého života, pretože počítač ako kreatívne médium produkuje pomocou princípu generatívnej reprodukcie celé generácie nových obrazov. Generatívna reprodukcia je chápaná ako prototyp sexuálnej, resp. biologickej reprodukcie, keďže je možné vytvárať kópie, ktoré sa od seba
viac či menej odlišujú a zároveň sú obmedzené istým súborom stanovených pravidiel (algoritmov). [1] Štúdia sa preto zameria na vyhľadávanie týchto spoločných rysov alebo paralel medzi počítačovo generovaným umením, biologickými fenoménmi a živými procesmi. Keďže je bioartová prax založená na prepojení umenia a vedy, text sa zamýšľa
aj nad premenou šírenia vedeckých poznatkov, kedy sa veda stáva interdisciplinárnou záležitosťou. A práve vďaka jej expandovaniu do nevedeckej sféry, teda prepojením s umením, sa jej pôsobenie transformuje v rámci tzv. tretej kultúry.

Klíčová slova


moistmédiá, biomédiá, vedecko-umelecká skulptúra, transarts

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACKLEY, David. 2000. Real Artificial Life: Where We May Be. In: BEDAU, Mark (ed.): Artificial Life VII, Cambridge, MA: MIT Press.

ALDWORTH, Susan, 2011. Cogito Ergo Sum 3. Art & Science Merging Art & Science to Make a Revolutionary New Art

Movement - exhibition catalogue., 7 July – 24 September 2011, ISBN 978-0-9563783-4-7, London: GV Art.

ASCOTT, Roy, 2000. The Moistmedia Manifesto [online]. [cit. 9. 3. 2014]. Dostupné z: http://biomediale.ncca-kaliningrad.

ru/?blang=eng&author=ascott

ASCOTT, Roy, 2003. Telematic Embrace. Visionary theories of art, technology, and consciousness. In: SHANKEN, Edward (ed.).

Santa Cruz: University of California Press.

BROCKMAN, John – MARKOŠ, Anton, 2008. Třetí kultura: za hranice vědecké revoluce. Vyd. 1. Praha: Academia.

CAPUCCI, Pier Luigi, 2007. A Diagram. In: HAUSER, Jens – CAPUCCI, Pier Luigi – TORRIANO, Franco (eds.): Art Biotech,

Bologna: CLUEB.

FEYERABEND, Paul, 1975. Against Method. Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press.

GESSERT, George, 2004. A History of Art Involving DNA. In: BULATOV, Dmitry (ed.): Biomediale. Contemporary Society and

Genomic Culture. Kaliningrad: The National Publishing House Yantarny Skaz, ISBN 5-7406-0853-7.

GIBBONS, Michael – LIMOGEG, Camille – NOWOTNY, Helga – SCHWARTZMAN, Simon – SCOTT, Peter – TROW, Martin,

The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. Thousand Oaks,

CA: Sage.

GIBODA, Michal. 2013. Mosty a propasti: Dialog vědy s uměním. In: Dialog vědy s uměním. Rudolfov: Občanské združení

Dialog vědy s uměním s podporou Jihočeské univerzity. ISBN 80-7040-565-1.

KAC, Eduardo, 2006. Signs of Life: Bioart and beyond. Massachusetts: The MIT Press Cambridge.

KRPAN, Jurij, 2008. Contemporary investigative art. Art&Science: Creative Fusion. Luxembourg: European Commission,

Directorate-General for Research.

MALINA, Roger F. 1990. Digital Image: Digital Cinema: The Work of Art in the Age of Post-Mechanical Reproduction.

Leonardo Supplemental Issue, 3, Digital Image, Digital Cinema: SIGGRAPH ‘90 Art Show Catalog [online]. [cit. 13. 3. 2014].

Cambridge: The MIT Press. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/1557892.

MITCHELL, Robert E., 2010. BioArt and the Vitality of Media. Seattle: University of Washington Press. ISBN 978-0-295-99008-8.

MITCHELL, William, J. T., 2005. What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images, Chicago: University of Chicago

Press, s. 228.

SNOW, Charles Percy, 1965. The Two Cultures: and a Second Look: an Expanded Version of The Two Cultures and the Scientific

Revolution. Cambridge: Cambridge University Press.

THACKER, Eugene, 2004. Biomedia. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

TRATNIK, Polona, 2010. Transumetnost: kultura in umetnost v sodobnih globalnih pogojih (Transart. Culture and Art

in Contemporary Global Conditions). Digitalna knjižnica, Dissertationes [online]. [cit. 10. 3. 2014]. Ljubljana: Pedagoški

inštitut. Dostupné z: http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_10/index.html.

VEROSTKO, Roman, 1988. Epigenetic Painting. Software As Genotype, A New Dimension of Art. First International

Symposium on Electronic Art, (FISEA’88) [online]. [cit. 10.3.2014].

Dostupné z www: http://www.verostko.com/epigenet.html.
TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606