O časopisu

Kontakt na časopis

Poštovní adresa

REDAKCE EZINU TIM
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Ústav hudební vědy

Arna Nováka 1
602 00 BRNO
Česká republika

 

Hlavní kontakt

Zuzana Kobíková
Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Email: kobikova@mail.muni.cz

Podpůrný kontakt

Ivoš Pezlar
Email: pezlar@phil.muni.cz

 

 

Editorský tým

Editoři

 1. Ivo Pezlar
 2. Zuzana Kobíková, Česká republika
 3. Jana Horáková, Česká republika
 4. Eliška Lukaščíková, Česká republika
 5. Milan Kačurák
 6. Eva Čajková, FF MU, Česká republika
 7. Filip Benčo
 8. Martin Bartoš

Editor sekce

 1. Zuzana Kobíková, Česká republika

 

Ediční pravidla

Zaměření a záběr

 

Poslání časopisu

TIM ezin je internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii, který vydává obor Teorie interaktivních médií při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

TIM ezin je platformou pro původní studie, přehledové studie a recenzní studie, jež časopis publikuje v češtině, slovenštině a angličtině. Publikovány jsou také české a slovenské překlady cizojazyčných textů, stejně jako klasické texty domácí a zahraniční produkce. Z drobných žánrů uveřejňujeme recenze odborných monografií, sborníků, konferencí a výstav nebo festivalů umění nových médií.

TIM ezin se rovněž podílí na organizaci vědeckých konferencí, sympozií a odborných přednášek, které jsou na stránkách časopisu reflektovány, případně na jejich základě vznikají monotematická čísla.

TIM ezin vznikl v roce2011 a vychází dvakrát ročně. Od roku 2012 všechny uveřejněné odborné studie procházejí recenzním řízením, které odpovídá standardu publikování v recenzovaných odborných časopisech.

 

 

Pravidla sekcí

Obsah a tiráž

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Úvod

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Původní recenzované studie

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Překlady

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenze

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Rozhovor

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

TIM 2012/2013

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Kompletní časopis

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

 

Recenzní řízení

 

Původní, přehledové i recenzní studie podléhají recenznímu řízení; každý text je vždy zhodnocen alespoň dvěma odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách ne/publikování nabídnutého textu.

O zahájení recenzního řízení pro jednotlivé texty rozhoduje redakční. Pokud předložený text nesplňuje požadovaná kritéria (viz v části Pro autory), může být odmítnut ještě před recenzním řízením.

Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.

Informace pro recenzenty prezentují kritéria pro posuzování adekvátnosti příspěvků pro publikování v ezinu, a také další instrukce pro přípravu efektivní a nápomocné studie.

Informace pro recenzenty

Redakce prosí recenzenty příspěvků, aby při vypracovávání posudků přihlédli k následujícím aspektům:

Odborné hledisko

Studie představuje původní vědecký příspěvek v souladu s tematickým zaměřením časopisu. Problém je jasně formulován a v kontextu příslušné odbornosti je důležitý a zajímavý. Zvolená metodologie a argumentace jsou adekvátní řešenému problému. Práce s empirickými daty je korektní.

Struktura

Text je přehledný a logicky koherentní. Jednotlivé části textu – úvod, přehled dosavadního poznání, diskuse metody, závěr – mají odpovídající rozsah. Název, abstrakt a vlastní stať jsou v souladu. Tabulky a obrazový materiál jsou relevantní a v textu vhodně umístěné, očíslované.

Jazyková a stylistická úroveň

Text příspěvku je v souladu s pravopisnou normou a obsahuje jasná a srozumitelná vyjádření. Odborná terminologie je používána správně.

Formální náležitosti

Příspěvek dodržuje redakcí vydané instrukce pro autory rukopisů, zejména pokud jde o konzistentní používání citačního úzu časopisu. Studie obsahuje český název, odpovídající anotaci a klíčová slova v češtině a angličtině.

Vědecká etika

Nejedná se o plagiát ani o falešný příspěvek. Všechny zdroje jsou náležitě uvedeny. Příspěvek nevznáší neopodstatněně jiné etické problémy.

Recenzní posudek

Recenzní posudek musí na závěr obsahovat konečné rozhodnutí ve stupnici:

 • doporučuji k publikaci bez připomínek (popř. s drobnými úpravami),
 • doporučuji k publikaci s výhradami (nedostatky vyžadují doplnění či jiné podstatnější úpravy),
 • doporučuji k publikaci po přepracování (hodnotné téma je zpracováno způsobem, který není pro otištění vhodný),
 • nedoporučuji k publikaci (uveďte zásadní důvod)

Redakce žádá recenzenty, aby posudky v rozsahu min. jedné normostrany vypracovali do 4 týdnů po obdržení textu. Nemůže-li recenzent text přijmout, měl by redakci obratem uvědomit.

Recenzní posudky zasílají recenzenti redakci prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kobikova@mail.muni.cz

 

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

Archivování

Tento časopis využívá systém LOCKSS pro vytvoření distribuovaného archivačního systému mezi zúčastněnými knihovnami a dovoluje těmto knihovnám vytvářet trvalé archivy časopisu pro účely jeho uchování a obnovení. Více...

Redakční rada

Hlavní redaktorka: Jana Horáková

Výkonná redaktorka: Zuzana Kobíková

  

Členové redakční rady:

Barbara Büscher (Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“, Lipsko, Spolková republika Německo)

Jozef Kelemen (Slezská univerzita, Opava, Česká republika)

Katarína Rusnáková (Akadémia umenia, Banská Bystrica, Slovenská republika)

Martin Flašar (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Denisa Kera (National University of Singapour, Singapur)

Dušan Barok (Bratislava, Slovenská republika)

Tomáš Staudek (Vysoké učení technické, Brno)

 

Pravomoci a povinnosti redakční rady

Redakční rada společně se šéfredaktorkou navrhuje, schvaluje či zamítá jednotlivé kroky koncepčního a formálního vývoje časopisu.

Redakční rada navrhuje a schvaluje témata jednotlivých čísel časopisu. Podle zvoleného tématu vybírá pro každé číslo editora. Editor nemusí být členem redakční rady.

Redakční rada navrhuje vhodné autory pro jednotlivá čísla.

Redakční rada schvaluje recenzenty, které navrhuje hlavní redaktorka, případně editor čísla.

Na základě posudků od recenzentů vybírá redakční rada společně s editorem nejvhodnější příspěvky do recenzované části čísla časopisu.

Redakční rada má pravomoc vyjádřit se k recenznímu řízení v celém jeho průběhu.

Redakční rada vybírá nejvhodnější příspěvky do nerecenzované části čísla časopisu, a to s ohledem na zaměření čísla časopisu.

 

 

Vydavatel

Ústav hudební vědy

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Janáčkovo náměstí 2a, budova N

602 00 Brno, Česká republika

Kontakt

kobikova@mail.muni.cz

horakova@mail.muni.cz

 

Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Ezin TIM?
JÍT NA PŘIHLÁŠENÍ

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
JÍT NA REGISTRACI

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Zásady pro předávání rukopisů

 Vážené autorky, vážení autoři,

těší nás Váš zájem o publikování v e-zinu TIM. Abychom Vám usnadnili přípravu rukopisu pro online publikování, připravili jsme pro Vás následující Zásady pro předávání rukopisů. Doufáme, že Vám usnadní orientaci v technických požadavcích a průběhu prací na rukopisu.

Text prosím zasílejte na adresu kobikova@mail.muni.cz ve formátu doc jako prostý, neformátovaný text

Informace pro autory

 Zaslané příspěvky nesmí být v recenzním řízení jiného časopisu, nesmí se jednat o texty již publikované či jejich překlad. Autor příspěvku odpovídá za autorská práva k ilustracím a dalším dílům ve článku použitým.

TIM ezin přijímá rukopisy původních, přehledových a recenzních studií v rozsahu 10–15 normostran (Times New Roman, velikost 12), jež musí být opatřeny:

 • titulem článku v češtině
 • abstraktem v češtině a angličtině (v max. rozsahu 1000 znaků včetně mezer),
 • 4–6 klíčovými slovy v češtině a angličtině
 • kontaktem na autora (jméno, institucionální adresa, email, url).
 • Pokud si autoři přejí uvést poděkování či informace o grantu, v jehož rámci studie vznikla, lze tak učinit v poznámce uvedené na konci článku.
 • Původní, přehledové a recenzní studie podléhají recenznímu řízení. Autoři jsou povinni přihlédnout k doporučení recenzentů a spolu s finálním rukopisem předložit ve zvláštním dokumentu stručný přehled změn v textu, případně zdůvodnění, proč některé námitky či návrhy zohledněny nebyly.
 • Podrobnější informace o úpravách textů a citování včetně řady ukázek najdete zde.

Původní studie prezentuje původní výsledky bádání. Jedná se o členěný text doprovázený poznámkovým aparátem, který splňuje obvyklé nároky na vědeckou práci.

přehledové studii autor shrnuje a interpretuje výsledky bádání jiných autorů. Přehledová studie může mít introduktivní charakter, obvykle neklade důraz na kritické zhodnocení komentovaných textů.

Recenzní studie jsou původní studie vycházející z kritického zhodnocení díla jiného autora, případně děl více souvisejících autorů. V recenzní stati je kladen důraz na původní zpracování problematiky, která souvisí s recenzovaným dílem.

Drobné žánry

TIM ezin dále vydává recenze aktuálních monografií, sborníků, konferencí, výstav či projektů reflektujících umění nových médií (doporučený rozsah 3–6 normostran). Recenze by kromě shrnutí obsahu recenzovaného díla měla obsahovat i jeho zasazení do kontextu příbuzných prací a autorovo zhodnocení.

TIM ezin dále vydává reportáže z aktivit pořádaných oborem Teorie interaktivních médií (rubrika TIM; doporučený rozsah 3–8 normostran), v TIM galerii prezentuje také umělecká díla nových médií.

 Způsob komunikace redakce s autory

Příspěvky autoři postupují redakci prostřednictvím e-mailové komunikace. Zaslané příspěvky nesmí být v recenzním řízení jiného časopisu, nesmí se jednat o texty již publikované či jejich překlad. Autor příspěvku odpovídá za autorská práva k ilustracím a dalším dílům ve článku použitým.

Redakce provádí v rukopisech jazykové úpravy, které v případě studií s autorem konzultuje; pro ostatní typy příspěvků si redakce vyhrazuje právo provést jazykové úpravy samostatně. Příspěvek lze považovat za doručený, obdrží-li autor potvrzení o jeho přijetí. Případné dotazy zasílejte na adresu kobikova@mail.muni.cz.

Podrobnější informace o úpravách textů a citování včetně řady ukázek najdete zde.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.

 

Oznámení o copyrightu

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

 1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
 2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
 3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).

Prohlášení o soukromí

 1. Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.

 

 

Sponzorování časopisu

Vydavatel

obor Teorie interaktivních médií
Ústav hudební vědy
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Masarykovy univerzity

Sponzoři

Členové redakce děkují vedoucímu Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity,  PhDr. Petru Mackovi, Ph.D.; za to, že se rozhodl podpořit úsilí redakce
finanční odměnou ve formě několika mimořádných stipendií.

 

Historie časopisu

Ezin TIM vznikl v roce 2011 a vychází dvakrát ročně. Od roku 2012 všechny uveřejněné odborné studie procházejí recenzním řízením, které odpovídá standardu publikování v recenzovaných odborných časopisech.

TIM ezin – internetový recenzovaný odborný časopis zaměřený na interdisciplinární výzkum a teoretickou reflexi diskurzu, praxe a procesů spjatých s novými médii. www.timezine.cz 

ISSN 1805-2606