Studia paedagogica


Studia paedagogica jsou recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity, redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru. Klademe důraz na původnost a originalitu publikovaných výzkumů, přičemž vytváříme prostor jak pro etablované odborníky, tak pro začínající autory v počátečních fázích akademické dráhy, jimž je určena možnost publikovat v sekci Začínající výzkumníci.

Časopis vychází čtyřikrát ročně, dvě čísla v anglickém jazyce jsou monotematická (viz Výzva pro autory), dvě česká čísla nejsou tematicky vymezena.

Časopis Studia paedagogica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází SCOPUS, DOAJ, ERA, ERIH Plus, EBSCO, CEJSH, JournalSeek, NewJour, PKP, ProQuest a Ulrich's Periodicals Directory.

Indexed in