Program podpory výzkumu

Grantová agentura Masarykovy univerzity - Program podpory výzkumu

Alžběta Dvořáková GAMU


O programu

Program podpory výzkumu je zaměřen na posílení kvality a prestiže výzkumné práce na MU, zvýšení úspěšnosti univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a stimulaci mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou. Hlavním výběrovým kritériem je výzkumná excelence navrhovatele a kvalita předkládaného návrhu.

HORIZONS - Podpora přípravy mezinárodních projektů

Podpora je určena na náklady spojen s přípravou projektů mezinárodních poskytovatel (např. programy Evropské komise), které budou podány do 12 měsíců od udělení podpory. Prostředky mohou být využity na uhrazení cestovních a organizačních nákladů (setkání konsorcia, proofreading, konzultace). 

Kritéria:

 • grantový návrh musí být předkládán mezinárodní grantové agentuře
 • grantový návrh musí být zaměřen na výzkum
 • navrhovatel/spolunavrhovatel musí být pracovník MU a MU musí být do projektu zapojena jako (spolu)navrhovatelská instituce
 • v případě konsorcionálního projektu musí být v žádosti uvedeni spolunavrhovatelé a termín uzávěrky výzvy
 • projekt musí mít jasně formulované cíle, strategii řešení a diseminační plán výsledků
 • projekt musí mít stanovený předběžný rozpočet
MASH - MUNI Award in Science and Humanities

Cíl:

 • Oživit prostředí na MU prostřednictvím zaměstnání osobností s transformativním potenciálem.
 • Ukotvit na MU špičkové vědecké týmy.

Kritéria:

 • držitel ERC nebo seniorní vědec fáze R4, vědec se zavedenou pověstí založenou na excelentci výzkumu ve svém oboru.
 • Realizuje svůj výzkum samosatně, má předpoklady pro vedení a realizaci projektů kolaborativního výzkumu ve spolupráci s dalšími kolegy.
 • Publikuje příspěvky jako hlavní autor, organizuje workshopy nebo konference.
 • Má inovativní přístup k výzkumu.
 • Je odhodlán profesionálně rozvíjet svou vlastní kariéru.
 • Vystupuje jako mentor pro juniorní vědce.

Harmonogram:

 • Vyhlášení: listopad - únor
 • Hodnocení: březen - červen
 • Vyhlášení výsledků: červen
 • Závěrečná zpráva: v průběhu třetího roku
MASH JUNIOR - MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR STAR

Cíl:

 • vytvořit podmínky pro mimořádně perspektivní výzkumné pracovníky krátce po Ph.D. na přípravu podání žádosti o prestižní individuální grant (GAČR JUNIOR STAR, ERC, popř. jiné)

Profil kandidáta:

 • Oprávněným žadatelem je juniorní vědec/vědkyně, který/á podal/a žádost do GAČR JUNIOR STAR v aktuálním roce za MU a v hodnocní se umístil/a mezi 20% nejlepších uchazečů, avšak nedosáhl/a na financování GAČR.

Harmonogram:

 • Soutěžní lhůta: listopad
 • Hodnoticí lhůta: prosinec
 • Realizace projektů: v návaznosti na Rozhodnutí, od 1. 1.
CAREER RESTART - Podpora začlenění vědeckých pracovníků po přerušení kariéry do výzkumných týmů na MU

Cíl:

 • vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě.

Kritéria:

 • Vědecký pracovník jehož posledním zaměstnavatelem před přerušením kariéry byla MU a kumulativní úvazek na MU byl minimálně 0,5 FTE (PhD studium je ekvivalent 0,6 FTE);
 • Vědecký pracovník u kterého došlo k přerušení kariéry, například z důvodu rodičovské dovolené;
 • Vědecký pracovník, který prokáže dokončené Ph.D. studium;
 • Vědecký pracovník, který je autorem (prvním, korespondenčním, nebo jinak významným - podle oborových specifik) alespoň jedné vědecké publikace indexované v časopise spadajícím do prvního kvartilu oboru podle impakt faktoru ve Web of Science nebo srovnatelného vědeckého výkonu v oborech, jejichž doménou není publikování indexované ve Web of Science.

Harmonogram:

 • Soutěžní lhůta: září/říjen
 • Hodnoticí lhůta: říjen/listopad
 • Realizace projektů: dva roky
MUNI SCIENTIST - Cena za vynikající výsledky výzkumu

Cíl:

 • Ocenění špičkových výsledků výzkumu
 • posílení motivace špičkových pracovníků
 • šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě a na veřejnosti

Nominace jsou interní a koordinuje je Odbor výzkumu RMU. Na jednotlivých HS mají nominace v kompetenci proděkani VaV. Ročně se předpokládá ocenění cca 20 - 30 vědců.

 

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.

Termín podání žádostí:

 • HORIZONS - v průběhu celého roku
 • MASH - listopad až prosinec
 • MASH JUNIOR - listopad 
 • CAREER RESTART - září až listopad
 • MUNI SCIENTIST - říjen

Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.