GAČR - nová opatření COVID-19

22. 4. 2021 Alžběta Dvořáková GAČR


Nová opatření vydaná GAČR se týkají následujících oblastí:

  1. Způsobilé náklady
  2. Limity změn bez podání žádosti
  3. Termín odložené závěrečné zprávy

Způsobilé náklady

  • Cestovní náklady - při cestě do zahraničí z důvodu řešení grantového projektu lze zahrnout mezi způsobilé náklady povinné testy na COVID-19. Výše způsobilých nákladů se bude příslušně krátit při cestě do zahraničí, která není zcela realizována za účelem řešení grantového projektu.
  • Odložené konference - mezi způsobilé náklady na řešení projektu lze zahrnout výdaje uskutečněné v průběhu řešení projektu (tj. uhrazené např. zálohově v době řešení projektu) související s aktivní účastí na konferenci, která byla v souvislosti s COVID-19 odložena a realizována po skončení řešení projektu, a to maximálně do jednoho roku.
  • Storno poplatky - mezi způsobilé náklady lze zahrnout storno poplatky za zrušené konference i vynaložené cestovní náklady za neuskutečněné pracovní cesty, a to až do výše 100 % za podmínky, že ke zrušení pracovní cesty došlo v souvislosti s COVID-19. V případě, že dojde ze strany dodavatele k refundaci nákladů, popř. k realizaci náhradní cesty (např. na základě voucheru) nesouvisející s řešením příslušného projektu, bude nutné tyto částky zahrnout do výnosů souvisejících s řešením projektu.
  • Náklady na telekomunikaci - do způsobilých nákladů hrazených z grantových prostředků lze do konce roku 2021 zahrnout náklady na služby telekomunikací, náklady na pořízení, opravu a údržbu přístrojů a zařízení z oblasti komunikační techniky a technologií (z položky věcných nebo investičních nákladů), vyjma nákladů na telefony, diktafony a čtečky.

Limity změn bez podání žádosti

  • Přesuny mezi položkami základní skladby - přesuny mezi položkami základní skladby grantových prostředků (tedy přesuny mezi osobními a věcnými náklady a naopak), a to až do výše 100 000 Kč, jsou možné do konce roku 2021 bez žádosti a není k nim zapotřebí dodatku ke smlouvě či nového rozhodnutí o poskytnutí podpory. Takto provedené změny je potřeba řádně zdůvodnit v následující dílčí/závěrečné zprávě. 
  • Úpravy souhrnné pracovní kapacity týmu - změny v týmu odborných spolupracovníků mohou být realizovány až do výše do 35 % souhrnné pracovní kapacity (úvazku) celého týmu, pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19.

Pokud by změny měly přesáhnout tyto limity, je potřeba podat žádost o změnu. Změny pak mohou být provedeny až na základě schváleného dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Pro projekty EXPRO - pokud není možné na projektu pracovat podle schváleného plánu v souvislosti s COVID-19, může příjemce požádat o snížení úvazku jednotlivých členů týmu na řešení projektu podle článku 5.1 přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

Termín odložené závěrečné zprávy

Požádal-li příjemce o prodloužení lhůty hodnocení závěrečné zprávy s termínem odevzdání závěrečné zprávy k 31. červenci 2021, prodlužuje se lhůta odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2021.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.