HORIZON 2020 - obecné informace

Rámcový program pro výzkum a inovace Evropské komise


O programu

"Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace" (dále program H2020), je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020, ale projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté.

Program Horizont 2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

Cílem programu je podpořit vědu a výzkum napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ.

H2020 se dělí na tři prioritní osy:

První Prioritní osa - Vynikající věda

Podpora excelentního výzkumu a vytváření podmínek pro jeho provozování. Podporovány jsou vynikající projekty hraničního výzkumu, vývoj nových a ambiciózních technologií, mobilita vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Patří sem programy Evropské výzkumné rady, Budoucí a vznikající technologie, Marie Skłodowska-Curie Actions a Evropské výzkumné infrastruktury.

Druhá prioritní osa - Vedoucí postavení evropského průmyslu

Cílem priority Vedoucí postavení evropského průmyslu je  zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím průmyslových a průlomových technologií, snazšího přístupu k rizikovému financování a inovací v malých a středních podnicích (MSP).

Třetí prioritní osa - Společenské výzvy

Oblast zaměřená na společenské výzvy, které byly stanoveny ve strategickém plánu Evropské unie do roku 2020. Největší část navrhovaného rozpočtu pro program H2020 má připadnout na řešení sedmi identifikovaných společenských výzev.

Harmonogram soutěže

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou zveřejněny na stránkách VaV. 


Kontaktní osoba

Ing. Alžběta Dvořáková
telefon: 549 49 3341
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků