Interreg Rakousko - Česko (programové období 2021-2027

8. 8. 2022 Monika Kellnerová INTERREG

Program je zaměřen na podporu spolupráce mezi Rakouskou a Českou republikou v rámci tzv. Programového území. Program je zaměřen  na 4 prioritní osy: 

Priorita 1 - Výzkum a inovace
Priorita 2 - Klima a životní prostředí
Priorita 3 - Vzdělávání, kultura a cestovní ruch
Priorita 4 - Přeshraniční spolupráce
Každá z prioritních os je dále rozdělena na specifické cíle. 

Budou podpořeny pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad na zmíněné programové území. V projektu musí vystupovat partneři z Rakouské a České republiky. Seznam vhodných žadatelů je dále specifikován v zadávací dokumentaci programu. 
Návrh projektu se podává v českém a německém jazyce.

Vyhlášení výzvy k předkládání projektových návrhů se očekává na podzim 2022. 

Změny oproti předchozímu programu INTERREG Rakousko - Česká republika 2014-2020

- Nový název programu: Interreg VI-A Rakousko - Česko 2021-2027

- Elektronický systém pro podání návrhu projektu je, místo původního eMS, nová platforma Jems (Joint electronic monitoring system).

- Maximální míra spolufinancování z prostředků EFRR (Evropského fondu pro regionální rozvoj) činí 80%. 

- Vykazování způsobilých výdajů je možné dvěma způsoby: na základě skutečně vzniklých a zaplacených výdajů anebo tzv. zjednodušené vykazování výdajů (např. jednotkové náklady, paušální sazby a jednorázová částka). Způsob vykazování výdajů se liší dle jednotlivých kategorií. 

 

Příklady projektů realizovaných v rámci programu Interreg Rakousko - Česká republika 2014-2020

Kulinářské dědictví (ATCZ kulinarisch)

Doba realizace projektu: 01/2022 - 12/2022
Vedoucí partner: Jihočeský kraj

Cílem tohoto projektu je zmapování společného kulinářského dědictví, nalezení společných kořenů stravování, zpracování databáze a položení vědomostní základny pro další navazující výzkum v oblasti historie a kultury stravování. Partneři chtějí v rámci síťové spolupráce zahájit zpracování dějin kultury stravování ve společném kulturním prostoru, sestavit příslušnou databázi z dostupných dokumentů o kultuře stravování v Čechách, na Moravě a ve Vídni v období 1750-1918.

SIP - SME

Doba realizace projektu: 01/2017-12/2019
Vedoucí partner: FH OÖ Forschungs  und Entwicklungs GmbH

V rámci projektu vyvinou projektoví partneři na základě předchozích analýz a rozhovorů s experty nástroj, který napomůže plnému využití dostupných inovačních impulzů na základě přeshraniční spolupráce. Tím bude využit dlouhodobý inovační potenciál, zvláště na poli malých a středních podniků.

C4PE

Doba realizace projektu: 04/2018-06/2022
Vedoucí partner: Universität für Weiterbildung Krems

V rámci projektu se má etablovat přeshraniční profesní vzdělávání v Rakousku i v Česku. Dále se má vytvořit společné přeshraniční odborné vzdělávání v rámci pilotních kooperací mezi školami.

 

Další projekty podpořené programem Interreg AT-CZ naleznete zde. 


Staňte se součástí databáze expertů

Za účelem zajištění hodnocení kvality projektů se hledají experti, kteří disponují odbornými znalostmi v souladu s programovými prioritami (Výzkum a inovace; Klima a životní prostředí; Vzdělávání kultura a cestovní ruch; Přeshraniční správa) s cílem zajistit nezávislé odborné hodnocení projektů. Bližší informace, kritéria a upřesnění programových priorit naleznete zde

V případě zájmu vyplňte požadovaný formulář, který společně se svým životopisem zašlete na adresu Společného sekretariátu: interreg.at-cz@noel.gv.at (rakouská část Společného sekretariátu v St. Pöltenu) nebo js.atcz@crr.cz (česká část Společného sekretariátu v Brně). V případě zařazení do databáze budete dle potřeby kontaktováni. Před samotným hodnocením proběhne informační setkání, kde získáte potřebné informace o metodickém postupu procesu hodnocení a bude s Vámi uzavřená dohoda o provedení práce.

Bližší informace včetně formuláře naleznete pod tímto odkazem


 

Více informací o novém programovém období naleznete na oficiálním webu programu zde. O vyhlášení jednotlivých výzev k předkládání návrhů projektů budeme informovat prostřednictvím aktualit našeho oddělení. 

Kontaktní osoba na VaV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.