Měření vědecké činnosti

Vykazování a měření výzkumné a umělecké činnosti na Filozofické fakultě MU


Měření vědecké činnosti slouží pro evidenci publikační a umělecké činnosti univerzity, k vykazování výsledků přidělených grantů a je jedním z nástrojů pro přerozdělování institucionální podpory institucím.

Filozofická fakulta využívá kromě Rejstříku informací o výsledcích (RIV) také Registr uměleckých výstupů (RUV). Pro účely dokládání vlastní publikační činnosti může akademická veřejnost využívat návody pro zjišťování citovanosti svých výstupů.

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)

Rejstřík informací o výsledcích provozovaný Radou vlády.

Na MU se výsledky přihlašují prostřednictvím IS MU ve stanovených termínech po kontrolách.

 

Dokumenty a návody Obecné pokyny

Registr uměleckých výstupů (RUV)

Aplikace RUV vznikla za účelem podpory procesu registrace a hodnocení výstupů z tvůrčí umělecké činnosti na celostátní úrovni. 

Snaží se zmapovat tvůrčí činnosti uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám. Naplňuje potřebu formulovat trendy a vývojové linie. Konstatuje výkonnost VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem. Umožňuje vzájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem.

Aplikace pro vkládání výstupů Návody a dokumenty

Citace

Pro zjišťování citovanosti publikačních výstupů je možné využít nástroje služeb Web of Science (WoS) a SCOPUS. Uživatelské návody pro práci se službami naleznete v úložišti

Predátorské časopisy

Co jsou predátorské časopisy?

Časopisy, které využívají modelu open access a za poplatky publikují články. Zpravidla mají nedostatečné recenzní řízení, smyšlenou redakční radu a jiné znaky, které jim dodávají zdánlivou věrohodnost. Některé z těchto časopisů pronikly do citačních databází, čehož někteří autoři využívají pro navyšování vědeckých výsledků.

Znaky predátorských časopisů

 • Fiktivní členové redakční rady.
 • Velmi krátké nebo žádné recenzní řízení.
 • Neúplné informace o autorských poplatcích, mnohdy až po přijetí článku.
 • Zasílání spamu: pozvánka do redakční rady/konference, call for papers.
 • Nepravdivé informace o indexaci v databázích (WoS, Scopus, ERIH+, DOAJ).
 • Používají tzv. misleading metrics. Smyšlené metriky, které se snaží dodat časopisům známku kvality. 

Jak se bránit

 • Ověřit zda je časopis indexován v databázích WoS, Scopus, ERIH+ nebo DOAJ.
 • Má časopis jasně popsáno recenzní řízení (peer review)?
 • Jsou uvedeny afiliační údaje u redakční rady?
 • Posuďte kvalitu článků, jako odborníci v daném oboru.
 • Zeptejte se kolegů zda časopis znají.
 • Publikujte v ověřeném časopisu.
 • Kontaktujte Ústřední knihovnu FF (hlavac@phil.muni.cz).

Užitečné odkazy

Harmonogram RIV

 • leden - zadávání výstupů do systému
 • únor - kontroly výstupů
 • duben - finalizace výstupů pro RVVI
 • léto - nominace výsledků do kvalitativního hodnocení

Harmonogram RUV

 • leden - zadávání výstupů do systému
 • únor - kontroly výstupů
 • březen - odesílání výstupů k certifikaci

Kontaktní osoba - RIV

e‑mail:

Kontaktní osoba - RUV


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.