OP Jan Amos Komenský

(OP JAK)

Operační programy


O programu

Evropská komise schválila pro programové období 2021 - 2027 Operační program Jan Amos Komenský (dále OP JAK), který navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje. Plánovaná alokace finančních prostředků OP JAK na programové období 2021 – 2027 činí 90 mld. CZK. 

Oblasti podpory:

VÝZKUM A VÝVOJ (PRIORITA 1)

Cílem podpory výzkumu a vývoje je rozvoj špičkových kapacit (jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů včetně zvýšení schopnosti lépe využít potenciál kvalifikovaných žen), prohlubování znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, soustředění se na aktuální a budoucí celospolečenské výzvy a schopnost vybudování základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi, které slouží bez rozdílu všem. 

Mezi základní intervence OP JAK patří:

  • posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovni,
  • posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů
  • posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizací do oblastí s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi.
  • posílení klíčové infrastruktury potřebné pro špičkový výzkum.

VZDĚLÁVÁNÍ (PRIORITA 2)

Cílem vzdělávání v následující dekádě je jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti.

Mezi základní intervence OP JAK patří:

  • modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání),
  • zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje,
  • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížením segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Konkrétní zacílení projektových aktivit bude přesně definované v jednotlivých výzvách. První výzvy se očekávají v průběhu roku 2022.

Další informace

 

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev na rok 2022 naleznete zde.

Aktuální výzvy relevantní pro FF MU budou zveřejněny v záložce Aktuality.


Kontaktní osoby


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.