Jak podat návrh projektu

Dovednosti v oblasti získávání finančních prostředků na vlastní výzkum jsou dnes jednou z klíčových kompetencí vědce. Systém grantů, agentur a na něj navázaná terminologie mohou být z počátku poněkud nepřehledné. Cílem následujícího textu je proto pomoci začátečníkům zorientovat se v problematice - představuje jakousi cestu od výzkumného záměru po úspěšně zafinancovaný výzkum na FF MU.

Výběr programového rámce

Pro každý projektový záměr je potřeba zvolit vhodný programový rámec. Základní informace k jednotlivým programovým rámcům naleznete na webových stránkách OVaV. Pokud ze základních informací nezískáte potřebné informace, obraťte se na OVaV a domluvte si konzultaci. Sledujte také informace o aktuálních výzvách - ty jsou rozesílány newsleterem a uveřejňovány na webových stránkách Oddělení výzkumu a vývoje FF MU. Informace o závazných termínech k výzvám a důležité dokumenty k jednotlivým grantům naleznete na webových stránkách OVaV podle skupin poskytovatelů rozčleněné na fakultní, univerzitní, národní a mezinárodní.

Záměr podávat grantový návrh a jeho přípravu konzultujte s odpovědným zaměstnancem OVaV.

Včasným založením návrhu projektu v ISEPu (Informační systém pro evidenci projektů) můžete zabránit nepříjemným situacím - některé grantové programy mohou mít striktní omezení možností podávání návrhů nebo je nutné doložit přílohu, jejíž příprava je komplikovaná a časově náročná.

Vytvoření záznamu projektu v ISEPu

Návrhy projektů jsou (až na výjimky) podávány za Masarykovu univerzitu, proto je nezbytné, aby návrh projektu podepsal či odsouhlasil statutární zástupce MU. Souhlas statutárního zástupce MU (tedy rektora, popř. prorektora) si sami NEZAJIŠŤUJETE! Komunikaci s příslušným odborem RMU zajišťuje OVaV FF MU.

Z důvodu zajištění souhlasu i z důvodu evidence podávánaých návrhů je zapotřebí založit návrh projektu v Editoru návrhů projektů v ISEPu. Tímto krokem také budete informovat OVaV o záměru podávat návrh projektu do dané výzvy. Budete tak v případě potřeby informováni o nezbytných krocích k úspěšnému odevzdání návrhu projektu poskytovateli.

Návod založení návrhu v ISEPu

Stáhnout

Zpracování návrhu projektu

Všechny potřebné náležitosti, které jsou povinné pro jednotlivé návrhy projektů a které budete muset splnit, naleznete vždy ve výzvě daného programu.

Dodání návrhu projektu poskytovateli

Způsob dodání návrhu projektu poskytovateli grantu (t.j. dané instituci vyhlašující grantový program) se liší dle výzvy.  Například GAČR se posílá do datové schránky a zajišťujeme to na oddělení Výzkumu a vývoje, MOBILITY se dodává jak elektronicky, tak papírově, kdy dodání papírové verze zajišťuje rektorát a elektronickou verzi musíte jako řešitel dodat poskytovateli sám. Návrh projektu je na MŠMT do MOBILITY přijat pouze tehdy, když jsou dodány obě verze. Oddělení Výzkumu a vývoje Vám vždy sdělí podrobnosti k dodání vašeho návrhu vámi vybranému poskytovateli.

Nyní nezbývá, než čekat, zda bude návrh projektu úspěšný!

"Čekací" lhůty se pohybují od měsíce až po rok - zde opět záleží na daném programovém rámci.

Pro další vzdělávání ve financování vědy a výzkumu sledujte Aktuality z VaV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.