Dotační program Posilování kapacit veřejných VŠ v rozvojových zemích

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační program Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích na podporu realizace projektů v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie a Ukrajina. Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 31. leden 2020, 14 hodin.

8. 1. 2020

Program je rozvojovým nástrojem dle stávající Strategie zahraniční rozvojové pomoci (ZSR) ČR, financovaným z prostředků vyčleněných na ZRS ČR a administrovaným odborem rozvojové spolupráce a humanitárním pomoci MZV ČR a reflektuje zjištění a doporučení vzešlá z vyhodnocení rozvojového nástroje „Vysílání učitelů do rozvojových zemí za léta 2016-2018“, ale také zkušenosti jiných donorů s programy zaměřenými na budování kapacit vysokých škol v rozvojových zemích v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu i dobré správy.

Hlavním cílem programu je zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v rozvojových zemích a tím přispět k jejich udržitelnému ekonomickému a sociálnímu rozvoji a k bezpečnostní a migrační stabilizaci. Současně program přispívá k posilování odborných kapacit i v České republice a prostřednictvím zapojení českých vysokých škol do zahraniční rozvojové spolupráce také k posilování bilaterálních vztahů České republiky s prioritními a specifickými zeměmi ZRS ČR.

Aktivity podpořené v rámci programu zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod.

Součástí programu je také podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích.

V rámci realizace tohoto Programu, při navázání úzké spolupráce mezi univerzitami, bude rovněž možné vytipovat vhodné kandidáty z rozvojových zemí pro specializované studijní a vědecko-výzkumné pobyty na univerzitě v zemi donora, u kterých se po skončení stipendijního pobytu předpokládá návrat na domovskou univerzitu resp. využití nabytých znalostí v dalším studiu a pedagogické i vědecké činnosti. Program je komplementární k Programu poskytování vládních rozvojových stipendií.

Více informací naleznete na webových stránkách MZV: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/posilovani_kapacit_verejnych_vysokych.html

Více článků

Přehled všech článků