Zamyšlení nad významem akademického senátu

Funkční období Akademického senátu FF MU 2018–2020 se chýlí ke konci. Před volbami nového senátu se nad jeho významem zamýšlí doc. Václav Štěpánek, současný předseda.

2. 11. 2020 Václav Štěpánek

Akademický senát, tak jak jej po tříleté zkušenosti s jeho předsednictvím vidím, by měl být vždy platformou kolegiální, byť třeba bouřlivé výměny názorů mezi vedením fakulty, akademickými pracovníky a studenty. Platformou, jež poskytuje zpětnou vazbu vedení fakulty a jež umožňuje nápravu v situacích, kdy akademická obec s některými kroky vedení, ať již fakultního či univerzitního, nesouzní. Prostřednictvím akademického senátu lze prosadit i takové návrhy členů akademické obce, které by jinak jen stěží došly na patřičných místech sluchu. Senát také je a měl by do budoucna nezpochybnitelně zůstat pojistkou demokratického rozhodování na fakultě i ochráncem vytrácejícího se ducha vzájemnosti jednotlivých fakultních pracovišť. Měl by být garantem akademických svobod a fakultní kolegiality, tedy hodnot, které jsou v prostředí honby za bibliometrickými úspěchy, soutěží o přidělené finanční prostředky či sílící nedůvěry k práci akademiků, spojené s mnohdy nedůstojnými kontrolními mechanismy, administrativním tlakem ze strany vedení univerzity i ministerstva a s všeobecným trendem k manažerskému způsobu vedení univerzit, stále méně zřetelné.

Troufám si tvrdit, že činnost akademického senátu byla v posledním volebním období jak svou kolegialitou, slušností a příkladnou spoluprací mezi komorou studentskou a komorou akademických pracovníků, tak vzájemným respektem mezi celkem senátu a vedením fakulty příkladem toho, že vše výše jmenované může v senátním organismu dobře fungovat. O dělnosti senátu ostatně svědčí i řada do praxe uvedených usnesení, jejichž výběr je zveřejněn na fakultním webu.

Akademický senát by však měl být slyšet, i pokud jde o celospolečenské dění. Kde jinde než na filozofické fakultě by mělo být přítomno kritické myšlení, tím spíše pak v situaci, která za poslední desetiletí nesnese srovnání – v době ohrožení celé společnosti, v níž se za jediný správný a společensky relevantní názor vydává svědectví odborníků, kteří však nedohlédnou za hranice své úzké specializace. Proto si velice cením skutečnosti, že Akademický senát FF MU přijal i tuto výzvu a schválil usnesení, jež poukázalo na nevirologické aspekty nouzového stavu a jejich dopad na společnost a upozornilo na to, že ochrana lidského života by měla být v demokratickém státě neoddělitelně spojena s ochranou základních lidských práv a svobod. Toto prohlášení nakonec získalo odezvu i v Parlamentu ČR a ukázalo, že hlas filozofické fakulty může být i v krizových situacích slyšet.

Pokud vám není dění (nejen) na fakultě lhostejné, rozhodněte o složení příštího fakultního senátu také svým hlasem ve volbách, které se budou konat elektronicky v IS MU v termínu 23.–29. listopadu.

Václav Štěpánek
předseda AS FF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.