Akademický senát projednával postavení výzkumníků nebo výpočet prospěchového stipendia

Vyjádřil také znepokojení nad zrušením sdružení Memorial v Ruské federaci a zabýval se novým postupem jmenování studentských zástupců do programových rad.

15. 2. 2022 Tomáš Weissar

Na svém zasedání dne 31. ledna 2022 se Akademický senát FF MU ještě jednou ohlédl za výsledkem děkanské volby. Prof. Foletti a prof. Macháček zdůraznili kontinuitu iniciativy VIZE22 a její styčné body s programem vítězného týmu. Zároveň upozornili na důležitost akademického senátu jako kontrolního orgánu a také jednotící platformy poměrně rovnoměrně rozdělené akademické obce.

Diskutován byl nově připravovaný proces volby studentských zástupců do programových rad. Nově by měli své zástupce volit pomocí elektronických voleb v ISu sami studující daného programu. Sběr kandidatur a organizace e-voleb zůstane pravděpodobně nadále v gesci studentské komory, detaily procesu jsou však zatím v řešení na celouniverzitní úrovni.

Na pořad jednání se opět vrátilo téma postavení odborných pracovníků, kteří jsou zaměstnáni na výzkumných projektech a běžně jsou zařazováni mezi neakademiky, byť vnitřní mzdový předpis umožňuje zřizovat i akademické výzkumné pozice. Takoví zaměstnanci jsou pak znevýhodňováni např. tím, že nemají své zastoupení v akademickém senátu, a především jim neakademická pozice brání v kariérním postupu. Klíčem k problému se jeví být nutnost vypisovat na akademické pozice výběrové řízení, která jde často proti samotné grantové žádosti, jež počítá s konkrétním týmem odborníků. Možnostmi řešení situace se bude zabývat legislativní komise ve spolupráci s personálním oddělením a podrobněji bude téma diskutováno na příštím zasedání senátu.

Studentská komora vyjádřila obavu, zda nejsou při výpočtu prospěchového stipendia znevýhodňováni studenti malých oborů, kteří nedosáhnou na požadovaný percentil prospěchu. Proděkan Šaur objasnil, že na toto se v procesu přidělování stipendia myslí a takoví studenti získávají stipendium manuálním přidělením.

Projednávaly se také možnosti oficiálního zřízení stipendijní komise, která již dlouhodobě funguje, ale je v předpisech zakotvena pouze vágně.

Z iniciativy prof. Folettiho bylo přijato usnesení o postoji senátu k nedávnému zrušení sdružení Memorial v Ruské federaci:

AK FF MU vyjadřuje znepokojení nad zrušením sdružení Memorial, která zaznamenává zločiny stalinského režimu a sovětského režimu obecně, v Ruské federaci a vyjadřuje tímto podporu všem členům této instituce, jakož i jejím dalším příznivcům a vyzývá AS MU, aby se k tomuto tématu vyjádřil taktéž.

Podrobný průběh zasedání senátu je zachycen v zápisu.

Příští zasedání senátu proběhne 14. března 2022.

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.