Ustavující zasedání AS FF MU proběhne dne 24. 5. 2021 v 16:00 v B2.13

20. 5. 2021

Program ustavujícího zasedání AS FF pro léta 2021–2023

Datum a čas konání: 24. května 2021 v 16:00 hod.
Místo konání: posluchárna B2.13 / MS Teams

 

1. Volby do AS FF MU volební období 2021–2023 a funkční období AS FF MU

Referuje předseda AS FF MU 2018–05/021 Václav Štěpánek.

 

2. Ustavení volební komise pro volbu předsedy AS a místopředsedů AS

Komise je minimálně tříčlenná, jedním členem je zástupce studentské komory. Komise ze svého středu volí předsedu.

 

3. Volba předsedy AS FF MU

Návrhy na předsedu může podat každý člen AS FF. Kandidáti se následně představí AS FF.

Volbu řídí volební komise podle čl. 19. Jednacího řádu AS FF MU. Volba je tajná.

Po volbě přebírá řízení schůze nový předseda AS FF MU.

 

4. Volba místopředsedů AS FF MU

Pro volbu místopředsedů platí stejná ustanovení jako pro volbu předsedy, přičemž místopředsedy volí každá komora samostatně. Dále podle bodu 8 čl. 19 jednacího řádu.

 

5. Ustanovení komisí AS FF MU

Správní komise

Komise se zabývá především otázkami byrokratické zátěže kladené jak na akademické pracovníky, tak na studenty. Shromažďuje podněty od členů akademické obce, předává je vedení fakulty a společně s ním se pokouší hledat cesty k omezení byrokracie a optimalizaci administrativních činností. Členové akademické obce mohou své podněty sdělovat průběžně kterémukoliv členu komise.

Volební a mandátová komise

Hlavní činností Volební a mandátové komise AS FF MU je řízení voleb do obou obvodů AS FF MU. Komise prověřuje správnost seznamu členů příslušného volebního obvodu a zpřístupňuje ho členům volebního obvodu. Zveřejňuje listinu kandidátů a informuje voliče o čase, ve kterém mohou kandidáty volit. Dbá na zachování rovných podmínek vedení volební kampaně. Vede volební protokol o průběhu a výsledku voleb, který zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, stejně tak zveřejňuje i celkové výsledky voleb. Volební komise vede i dílčí a doplňující volby.

Ekonomická komise

Komise se zabývá otázkami rozpočtování na FF MU a sleduje principy a vývoj financování fakulty na úrovni univerzitní i celostátní. S vedením FF MU a Ekonomickou komisí děkana FF MU projednává interní rozpočtovou metodiku FF MU a navrhuje její úpravy s ohledem na prosperitu a rozvoj fakulty a Dlouhodobý záměr MU a FF MU. Každoročně vydává Akademickému senátu FF MU doporučení ke schválení nebo neschválení rozpočtové metodiky předložené děkanem, potažmo rozpočtu FF MU.

Legislativní komise

Smírčí komise

Smírčí komise rozhoduje ve sporech:

  1. mezi členy akademické obce FF
  2. mezi členem akademické obce FF a samosprávným akademickým orgánem FF
  3. mezi samosprávnými akademickými orgány FF.

Komise rozhoduje v rámci řízení za účasti stran sporu. Pokud se v jeho rámci dospěje k dohodě stran, vydá komise smírčí nález obsahující podstatu dohody. Není-li dohoda možná, rozhodne komise rozhodčím nálezem. Nález je pro účastníky řízení závazný.

Zřízení komisí řídí nově zvolený předseda AS FF MU. Předsedy komisí vybírá AS z řad svých členů (viz čl. 6 Jednacího řádu).

 

6. Různé

Nutné je především stanovení dalšího zasedání AS FF MU vzhledem k úkolům, které jej očekávají, a to zejména schválení přeměn doktorských oborů v programy a akreditace magisterských a bakalářských progamů, které je nutno provést do 20. června.

 

V Brně dne 17. května 2021
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU za léta 2018–05/2021

Připojte se zde

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.