V pondělí 8. 11. proběhne zasedání akademického senátu

5. 11. 2021

Program zasedání AS FF dne 8. listopadu 2021 v 16 hod.

Místo konání: Zasedací místnost děkanátu

Omluveni: Šarlota Sedláčková, dr. Stanislav Bárta

Zpráva o zasedání Volební komise AS FF MU k volbě děkana z 26. 10. 2021

Přednese předseda volební komise Mgr. Ondřej Varaďa.
Zpráva přiložena v příloze.
Diskuse

Oficiální vyhlášení harmonogramu děkanské volby

Termínů sběru nominací kandidátů k volbě děkana, diskusí kandidátů s komorami AS FF MU a zasedání AS FF MU (13. 12. 2021), na němž se představí kandidáti na děkana, o němž bude informován rektor MU, setkání kandidátů s fakultní veřejností a volebního shromáždění k volbě děkana.

Informuje předseda volební komise a další členové volební komise.
Diskuse
Schválení termínů senátem (hlasování)

Zpráva ze zasedání Správní komise AS FF MU z 27. 10. 2021 a návrhy z ní vyplývající

Přednese předsedkyně komise doc. Pichová.
Zpráva přiložena
Diskuse
Usnesení

Projednání a schválení Výroční zprávu FF MU za rok 2020

Referuje proděkanka Jana Horáková, zpráva poslána v příloze.
Diskuse
Hlasování o schválení výroční zprávy

Dotaz na vedení fakulty, jak byl vyřešen podnět senátu ze dne 13. 5. 2019 ohledně finančních prostředků pro pracoviště na drobné občerstvení

Podnět Mgr. Zuzany Urválkové, Ph.D., z Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU.
Referuje T. Weissar a doc. Zbíral.

Pro připomenutí výpis ze zápisu z jednání senátu, 13. 5. 2019:

Akademickému senátu FF MU byl doručen podnět kolegyně Urválkové. Jedná se v něm o možnosti založení reprezentačního fondu jednotlivých ústavů, které by bylo možno jednoznačně využít pro účely občerstvení, popř. pohoštění na jednotlivých akcích ústavů. Kol. Urválková hovoří zejména o akcích studentských a doktorandských, předseda AS FF MU se domnívá, že je nutno rozšířit návrh na všechny reprezentativní akce ústavů, protože neexistence možnosti oficiální cestou zaplatit občerstvení, popř. oběd či večeři zahraničním hostům nebo konferenčním účastníkům je pro pořadatele či hostitele často spojena s nemalými obtížemi a nutností se uchylovat k různým alternativním cestám, popř. platit občerstvení ze svého.

Dopis kol. Urválkové: 

„V souvislosti s pořádáním nejrůznějších doktorandských a dalších menších ústavních akcí, na něž není možné vybírat konferenční poplatek za účast, opakovaně narážíme na to, že pro jednotlivé ústavy není na FF zaveden fond reprezentace, který by vznikal během tvorby rozpočtu a umožnil nám zaplatit oficiální cestou základní občerstvení pro pozvané hosty. Přitom děkanát má nějaké prostředky pro reprezentaci k dispozici, hradí se z nich např. občerstvení během jednání vědeckých rad apod. Ve výzkumných a dalších projektech odvádíme univerzitě, potažmo fakultě vysoké režie. 

Nebylo by možné, aby např. 2 procenta z režií byla navrácena na ústavy v podobě fondu reprezentace, aby ročně měly katedry k dispozici alespoň minimální částku pro tyto účely? I Specifický výzkum je takovým projektem a právě k němu se váže nejedna aktivita (doktorandská kolokvia apod.). Mohl by Akademický senát pro nápravu toho stavu něco udělat.

Na UPOL v Olomouci takový fond ústavy mají a na nemožnost zakoupit základní občerstvení pro své hosty nežehrají, neboť nemusejí. Nás pak daný stav věcí nutí situaci řešit ze soukromých zdrojů. Čerpat pro tuto ryze neodbornou studentskou činnost studentská stipendia nepovažuji za dlouhodobě vhodnou cestu, byť se jí mnozí – vinou neexistence fondu reprezentace – vydávají.“

Místopředseda žádá děkana a tajemníka o vyjádření.

Tajemník představuje dvě varianty řešení situace. První varianta spočívá ve využití mimorozpočtových prostředků kateder z hospodářské činnosti. Druhou variantou je přerozdělení části hospodářského výsledku na pracoviště pro tyto účely, jak se to děje na Univerzitě Palackého. Sám osobně s druhou variantou nesouhlasí, jelikož jde o ubírání prostředků z investičních fondů.

Doc. Kulhánková se dotazuje na možnost využití režií za tímto účelem.

Tajemník upozorňuje, že režie nejsou mimorozpočtovou činností.

Děkan navrhuje zvolit druhou variantu a ukrojit z investic 10 tisíc Kč na pracoviště.

Různé

Rezignace prof. Tomáše Knoze na místo senátora

 

V Brně dne 1. listopadu 2021
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
předseda AS FF MU

Zjistěte více o senátu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.