Volební a mandátová komise AS FF MU vyhlašuje sběr kandidatur pro nadcházející děkanskou volbu

9. 11. 2021

Volební a mandátová komise AS FF MU,

pověřena dne 8. 11. 2021 Akademickým senátem FF MU na jeho řádné schůzi, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a to ustanovením § 27 odst. 1 písm. g), odst. 4, ustanovením § 28 odst. 2 a 4, a dále v souladu s čl. 10 odst. 1 až 3 Statutu FF MU a v souladu s čl. 20 Jednacího řádu AS FF MU sběr nominací kandidátů k volbě děkana/děkanky FF MU.

Termínem pro sběr nominací je období od 9. do 30. 11. 2021 včetně. Tyto se odevzdávají do schránky Studentské komory Akademického senátu FF MU na podatelně FF MU.

Pravidla pro předkládání kandidatur na funkci děkana/děkanky jsou následující: přihláška ke kandidatuře, jež musí obsahovat písemný souhlas kandidáta s nominací; prohlášení kandidáta, že splňuje podmínky stanovené ustanovením § 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, ve znění pozdějších předpisů; programové prohlášení; strukturovaný profesní životopis a předběžný seznam proděkanů. Podáním nominace kandidát souhlasí se zveřejněním výše uvedených dokumentů a údajů v nich obsažených.

Harmonogram volby:

Podle čl. 20 odst. 5 Jednacího řádu AS FF MU se kandidáti představí akademické obci FF na veřejném zasedání Akademického senátu FF MU dne 15. 12. 2021 od 13:00 do 15:00 hod., na němž přednesou svůj program a představí předpokládané proděkany. Volba kandidáta na pozici děkana/děkanky se uskuteční dne 10. ledna 2022 na řádném zasedání AS FF MU. O výsledku voleb bude akademická obec FF MU neprodleně informována předsedou AS FF MU. Děkan/děkanka fakulty je jmenován rektorem MU na návrh AS FF MU.

Mgr. Ondřej Varaďa
předseda Volební a mandátové komise AS FF MU

Více o děkanské volbě


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.