Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav klasických studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.210
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7773
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., nar. 24. 4. 1976 v Hradci Králové
Pracoviště
 • Ústav klasických studií
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Mgr. v oboru filozofie-latina, FF MU Brno, diplomová práce: "Obraz římské republikánské prózy v díle A. Theodosia Macrobia Saturnalia"
 • 2005: Ph.D. v oboru klasická filologie, FF MU Brno, dizertační práce: "Analýza a srovnání Gelliova spisu Noctes Atticae a Macrobiova díla Saturnalia: Proměny římské naukové literatury ve vrcholném a pozdním císařství"
 • 2014: docentka v oboru klasická filologie, FF MU Brno, habilitační práce: "Martianus Capella: nauky 'na cestě' mezi antikou a středověkem"
Přehled zaměstnání
 • od r. 2003 dosud: ÚKS FF MU
 • 2007 - 2011: současně Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při ÚKS FF MU
Pedagogická činnost
 • Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi
 • Římská literatura: Augustovo a Neronovo období
 • Římská literatura císařství a pozdní antiky
 • Seminář k četbě: Cicero
 • Seminář k četbě: Vergilius, Ovidius
 • Úvod do mediteránních studií (podíl)
 • Studijní soustředění (podíl)
 • Homér a evropská literatura (podíl)
 • Vybrané literární teorie a metody interpretace textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Antická literatura, zejména latinská nauková próza pozdní antiky
 • Filozofická literatura v latině
 • Vzdělávací a odborná literatura antiky a její tradice
 • Manipulativní strategie a přesvědčování v antice
 • Řešitelka projektu FRVŠ č. G5/678/2002 (Pozdně antická nauková próza)
 • Řešitelka projektu FRVŠ č. F5b/1893/2006 (Kurzorická četba: studijní soustředění)
 • Řešitelka projektu ASO Brno 2007 (Laetae segetes II: Griechische und Lateinische Studien in Mitteleuropa)
 • Řešitelka projektu GAČR č. 405/07/P202 (Žánrová charakteristika antické naukové tvorby ve vztahu k vzdělávacímu modelu sedmi svobodných umění a jeho vývoji)
 • Účast na projektu MSM 0021622435 (Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních)
 • Účast na projektu MUNI/G/0835/2016 (Prameny novověké vědy)
Akademické stáže
 • 2001: Goethe-Institut Dresden (září-říjen)
 • 2002: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Seminar für Klassische Philologie (7 měsíců)
 • 2003: Universität Wien, Indogermanisches Institut (září)
 • 2007: University of Cambridge, (květen)
Universitní aktivity
 • 2009-2013: členka Akademického senátu FF
 • od 2011: členka Ediční rady Spisů FF MU
 • od 2013: tajemnice a výkonná redaktorka Spisů FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • členka Jednoty klasických filologů členka Mediterranean Studies Association
Ocenění vědeckou komunitou
 • Výkonná redaktorka SPFFBU Graeco-Latina Brunensia, od r. 2004.
 • Edice zvláštního čísla SPFFBU Graeco-Latina Brunensia 2001, věnovaného životnímu jubileu prof. PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc., a zvláštního dvojčísla GLB (Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové) 2009, věnovaného životnímu jubileu doc. PhDr. Daši Bartoňkové, CSc., společně s doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D.
Vybrané publikace
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Puer renidens (Mart. Cap. 2.144). Revisited Topos of ‘Two Loves’ and intertextuality. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2022, AccMan, Online First, s. 1-16. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2022.00034. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Paul GABOR. It's All Greek : Three of Kepler's Book Titles. Journal of Astronomical History and Heritage. Thailand: National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT), 2021, roč. 24, č. 3, s. 652-664. ISSN 1440-2807. webová stránka ročníku 24 (2021) info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina, Daniel ŠPELDA a Vladimír ŠTEFL. Johannes Kepler : Nová astronomie. 1. vyd. Praha - Brno: Togga, 2020. 269 s. Fontes scientiae 2. ISBN 978-80-210-9537-3. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Natália GACHALLOVÁ. Improved Ass? Apuleius’ metamorphoses in his novel Metamorphoses. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 2, s. 215-228. ISSN 1803-7402. doi:10.5817/GLB2016-2-16. Digitální knihovna FF info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Augustusbild im rhetorischen Werk von Seneca Rhetor. Acta Antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015, roč. 55, 1-4, s. 489-502. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2015.55.1-4.34. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Anilis fabula – „babská povídačka“ jako literární nástroj vzdělání a kultivace. In Anton Lisnik, Katarína Greňová, Marián Ambrozy, Jana Janičková, Iveta Franzenová, Karol Čarnogurský. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet: „Univerzita ako miesto dialógu“. První. Rožumberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. s. 700-710. ISBN 978-80-561-0151-3. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Seneca Starší - počátky diskuze o úpadku řečnictví v Římě. In Marek, Bořivoj - Honč, Petr. Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat. I. Praha: Jednota klasických filologů, 2013. s. 119-126. ISBN 978-80-904945-2-7. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Aulus Gellius c. 125-170/180?, Roman Grammarian and Antiquarian : Katarina Petrovićová (Essay Date 2006). In Lawrence J. Trudeau. Classical and Medieval Literature Criticism : Criticism of the Works of World Authors from Classical Antiquity through the Fourteenth Century, from the First Appraisals to Current Evaluation. Detroit: Gale, Cengage Learning, 2013. s. 101-108. Vol. 153 (Layman Poupard Publishing, LLC). ISBN 978-1-4144-8916-2. Gale Catalog - CMLC. (Přístup k online verzi publikace je zpoplatněn.) info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella als subversiver Parodist der Fähigkeiten menschlicher Erkenntnis? Frage der Zugehörigkeit von De nuptiis Philologiae et Mercurii zur Gattung der Menippeischen Satire. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, roč. 50, č. 2, s. 257-265. ISSN 0044-5975. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella as Apuleius' imitator? Novelistic features in De nuptiis Philologiae et Mercurii. In International Conference on Classical and Byzantine Literature: "Literary crossroads". 2010. URL info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila a Katarina PETROVIĆOVÁ. Martianus Capella quaestionable relation to the Vandals. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-7402. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Seven arts - seven maidens. Popularization of the cycle of liberal arts in the work De nuptiis Philologiae et Mercurii by Martianus Capella. In The Fall and Rise of the Roman World c. 200-700 CE. XIX Finnish Symposium on Late Antiquity. Tvärminne, 15-16 October 2010. 2010. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Origin of the seven liberal arts and their singular depiction in De nuptiis Philologiae et Mercurii. In 3rd International Colloquium on Classical Philology, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Hungary. 2010. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella : Nauky "na cestě" mezi antikou a středověkem. Vydání první. Brno: Host, 2010. 220 s. Studium, svazek 32. ISBN 978-80-7294-384-5. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Seven arts – seven maidens. The liberal arts in De nuptiis by Martianus Capella. Invigilata Lucernis, Rivista del’ Dipartimento di Studi Classici e Cristiani. Università degli Studi di Bari: Edipuglia, 2010, roč. 32, podzim, s. 123-131. ISSN 0392-8357. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Apuleius' imitations and novelistic features in De nuptiis Philologiae et Mercurii by Martianus Capella. Aufidus. Rivista quadrimestrale di scienza e didattica della cultura classica. Bari - Roma: Edizioni Kepos, 2010, roč. 24, 71-72, s. 49-62. ISSN 0394-297X. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ. Martianus Capella quaestionable relation to the Vandals. In The End of Ancient Empires, Friday, 19 - Sunday, 21 June 2009. Annual Conference of Classical Association of Scotland. University of Edinburgh (Classical Association of Scotland). 2009. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. Erant in quadam civitate... Na počest Daši Bartoňkové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 412 s. ISBN 978-80-210-5000-6. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Nescioquid inopinum intactumque moliens cano... : Compositional aims of De nuptiis Philologiae et Mercurii by Martianus Capella. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 191-209. ISSN 1803-7402. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Martianus Capella als subversiver Parodist der Fähigkeiten menschlicher Erkenntnis? Frage der Zugehörigkeit von De nuptiis Philologiae et Mercurii zur Gattung der menippeischen Satire. In International Colloquium on Classical Philology. Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities, Piliscsaba, HU. 2009. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Vztah Macrobiových Saturnálií k Platónovu Symposiu. (Aemulatio či imitatio?). Aithér. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2009, roč. 1/2009, č. 2, s. 129-148. ISSN 1803-7860. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. E-learningový kurz Četba Caesara. In Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. (Ed. Barbara Pokorná.). Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 19 do 23, 5 s. ISBN 978-80-244-1918-3. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Docere ac delectare : Proměny římské naukové literatury. Vydání první. Brno: Host, 2008. 308 s. Studium, svazek 23. ISBN 978-80-7294-265-7. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Scoto Eriugena, Remigio di Auxerre, Bernardo Silvestre e anonimi. Tutti i commenti a Marziano Capella. Testo latino a fronte. A cura di Ilaria Ramelli. Bompiani: Milano, 2006, 2524 s. ISBN 88-452-5739-8. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, N 13, s. 135-136. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Macrobio. Commento al Sogno di Scipione. Testo latino a fronte, Saggio introduttivo di Ilaria Ramelli. Trad., bibl., note e apparati di Moreno Neri. Il Pensiero Occidentale. Bompiani: Milano, 2007, 913+LXXX s. ISBN 978-88-452-5840-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2008, N 13, s. 142-144. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Formal Characteristics of Macrobius's Saturnalia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, N 12, s. 73-85. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Dialogue and Dialectic: the Development of Dialectic from Plato to Aristotle. Mezinárodní konference. 13.-15. 7. 2007, Fakulta humanitních věd, Univerzita v Kodani. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, N 12, s. 154 do 156, 3 s. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec.) Holford-Strevens, Leofranc - Vardi, Amiel [eds.]. The Worlds of Aulus Gellius. Oxford: Oxford University Press, 2004, 408 stran. ISBN 0-19-926482-1. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, N 12, s. 159-162. ISSN 1211-6335. info
 • RADOVÁ, Irena, Katarina PETROVIĆOVÁ a Kateřina LOUDOVÁ. Laetae segetes iterum. 2007. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Formální vzory Macrobiových Saturnálií (Aemulatio či imitatio Platónova Symposia?). In Platónovo Symposion a antická tradice, 22.-23. 11. 2007, Univerzita Palackého v Olomouci. 2007. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. E-learningový kurz Četba Caesara (Představení doplňkového kurzu řádné denní výuky). 2007. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Membrorum corporis cohaerentia : Compositional Intentions of Macrobius' Saturnalia. AUC Philologica (Graecolatina Pragensia). Praha: Karolinum, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 103-112. ISSN 0567-8269. URL info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Analýza a srovnání Gelliova spisu Noctes Atticae a Macrobiova díla Saturnalia : Proměny římské naukové literatury ve vrcholném a pozdním císařství. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2006. vyd. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006. s. 76 do 88, 13 s. ISBN 80-210-3969-8. info
 • PFAFFEL, Wilhelm, Katarina PETROVIĆOVÁ a Irena RADOVÁ. Armilla - Interaktive Übungssoftware. 1. vyd. Bamberg: C. C. Büchner, 2006. ISBN 3-7661-9592-1. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Intellectual and social background of Aulus Gellius's and Flavius Macrobius Ambrosius Theodosius's general educational scientific writings. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, N 11, s. 49 do 59, 11 s. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec). Eva Kuťáková - Anežka Vidmanová a kolektiv. Slovník latinských spisovatelů. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Leda, 2004, 671 s. ISBN 80-7335-042-4. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2005, N 10, s. 140-141. ISSN 1211-6335. info
 • RADOVÁ, Irena, Jana NECHUTOVÁ a Katarina PETROVIĆOVÁ. Laetae segetes. 2005. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Symposion jako prostředí vzdělávání v antice a jeho literární obraz. In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2004. vyd. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. s. 66-76. ISBN 80-210-3484-X. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (rec). Conte, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Z italského originálu přeložil kolektiv pod vedením doc. Dagmar Bartoňkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2004, N 9, s. 177-178. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (Rec). Antonio Stramaglia (ed., transl., comm.): [Quintilianus]. La citta che si cibo dei suoi cadaveri (Declamazioni maggiori, 12). Cassino: Universita degli Studi, 2002, 239 s. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2004, N 9, s. 179-180. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildunsprosa der Spätantike. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, 2004, N 9, č. 1, s. 77-88. ISSN 1211-6335. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (rec). Conte, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Univerzitní noviny. Brno: MU a Nadace Universitas Masarykiana, 2003, sv. 10, č. 5,, 1 s. ISSN 1211-6866. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina a Irena RADOVÁ. Graeco-Latina Brunensia. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 1-342. ISBN 80-210-2768-1. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. (rec). Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. Univerzitní noviny. Brno: MU a Nadace Universitas Masarykiana, 2001, sv. 8, č. 11,, s. 55. ISSN 1211-6866. info
 • PETROVIĆOVÁ, Katarina. Obraz římské republikánské prózy v díle A. Theodosia Macrobia Saturnalia. In Philosophia 2000: "Klasická studia na prahu nového milénia". Litomyšl, 2000. s. 32-36. info

12. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.