Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

docentka – Centrum raně středověkých studií


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/K12b
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5441
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Kulhánková, nar. 25. 5. 1976 v Brně
Pracoviště
 • Seminář dějin umění - Centrum raně středověkých studií
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: doc. v oboru klasická filologie
 • 2008: Ph.D. novořecký jazyk a literatura
 • 2005: Mgr. novořecký jazyk a literatura, klasický řecký jazyk a literatura
 • 2000: Mgr. latinský jazyk a literatura, český jazyk a literatura
Přehled zaměstnání
 • 3/2022-: Slovanský ústav AV ČR
 • 3/2022-: Seminář dějin umění - Centrum raně středověkých studií
 • 2007-2/2022: Ústav klasických studií FF MU
Pedagogická činnost
 • byzantská a raně novořecká literatura, teorie literatury, recepce Byzance v moderní kultuře, novořecká gramatika
Vědeckovýzkumná činnost
 • byzantská literatura, zejména narativní a vernakulární
Akademické stáže a pracovní pobyty
 • 2022 (červen-srpen): Dumbarton Oaks Research Library, Washington, D.C., Summer fellowship
 • 2020 (červen–srpen): Seeger Center for Hellenic Studies, Princeton University, Summer fellowship – zrušeno kvůli pandemii
 • 2019–2022: členství a opakované krátkodobé studijní pobyty v British School at Athens
 • 2019, 2011: měsíční výzkumné pobyty na Universität Wien (program Aktion)
 • 2017 (září–prosinec): výzkumná pracovnice v projektu Text and Narrative in Byzantium na Univerzitě Uppsala (tvůrčí volno na MU)
 • 2016 (červen–srpen): Dumbarton Oaks Research Library, Washington, D.C., Summer fellowship
 • 2009–: výukové pobyty v rámci projektu Erasmus+: Atény (2019), Kypr (2017), Katovice (2016), Ioannina (2014), Krakov (2011), Bukurešť (2010), Bratislava (2009)
 • 2007: Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, doktorandská studijní stáž, 5 měsíců
 • 2006: Institut byzantologie a folkloristiky, Národní univerzita Atény, studijní stáž, 5 měsíců
Projekty
 • 2023-2025: GAČR: Cherchez la femme. Ženské postavy v pozdně byzantské literatuře (hlavní řešitelka, 23-06509S)
 • 2019-2022: GAČR: Naratologický komentář k byzantskému eposu Digenis Akritis (hlavní řešitelka, GA19-05387S)
 • 2018: FRMU: inovace předmětu Řecká literatura středověku a novověku
 • 2017: FRMU: tvorba předmětu Fenomén Byzanc: od romantismu po postmodernu
 • 2017: grant děkana FF: Překlad byzantského eposu Digenis Akritis
 • 2012-2014: GAČR: Raně byzantské narativní texty v zrcadle moderní literární teorie (hlavní řešitelka, P406/12/0196)
 • 2009: Tvorba předmětu Řecká literatura středověku a novověku (projekt FRVŠ 1468/2009 F5/b)
Univerzitní aktivity, odborné organizace a panely
 • 2018-2/2022: Garantka studijních programů Novořecký jazyk a literatura (NMgr.), Modern Greek Language and Literature (NMgr., anglická mutace) a Řecká studia (Ph.D.).
 • Vedení kvalifikačních prací: ukončené: 26 Bc, 12 Mgr., 1 Ph.D.; rozpracované: 1 Bc., 3 Ph.D.
 • 2021-2/2022: členka Akademického senátu MU
 • 2015–2021: členka Akademického senátu FF MU, 2018–2021 předsedkyně správní komise
 • 2022-2025: členka mezinárodní poradní komise projektu “Spaces That Matter: Enclosed and Secluded Places in Early and Middle Byzantine Hagiography” (Rakouská akademie věd, FWF)
 • 2021–2023: členka mezinárodního odborného výboru pro přípravu 7th European Congress of Modern Greek Studies (Vídeň 2023)
 • 2020–: členka mezinárodní redakční rady časopisu Classica Cracoviensia
 • 2019: členka habilitační komise na FSV Univerzity Karlovy (doc. Kateřina Králová)
 • 2018–: členka výboru České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
 • 2017: členka Brněnského naratologického kroužku
 • 2014–2021: editorka časopisu Neograeca Bohemica
 • 2013–: členka redakční rady časopisu Byzantinoslavica
 • 2009–2010: členka hodnoticího panelu Lingvistika a literární vědy Grantové agentury České republiky
 • 2008–2018: členka Českého národního byzantologického komitétu (2016-2022 místopředsedkyně, 2022- předsedkyně)
 • 2002–2021: členka České společnosti novořeckých studií (2013–2017 předsedkyně)
Konference, prezentace, další aktivity
 • Organizace konfrencí a workshopů
 • 2021 (září): Motifs, Influences, and Narrative Strategies in the Epics of the Medieval East and West, Swedish Research Institute, Istanbul (s O. Cikánem)
 • 2018 (září): Byzantium and the Modern Imagination, Brno (s P. Marciniakem)
 • 2014 (listopad): Diegesis in Greek Literature of Late Antiquity and Early Middle Ages, Brno
 • 2010 (září): Literary Crossroads, Brno (s I. Radovou)
 • *
 • Přednášky a aktivní účast na konferencích (výběr z posledních 5 let)
 • 2023 (listopad): Spaces Make Saints. Experiencing Confinement in Byzantine Hagiography, Austrian Academy of Sciences, Vídeň.
 • 2023 (září): 7th European Congress of Modern Greek Studies, Vídeň.
 • 2023 (duben): Liminal Spaces in Byzantium and Beyond. Perceptions, performativity, placemaking. Swedish Institute in Athens.
 • 2022 (záčí): 6th International Conference on the Ancient Novel, Ghent
 • 2022 (srpen): 24th International Congress of Byzantine Studies, Benátky a Padova
 • 2021 (listopad): International Conference Storyworlds in Collections, University Cyprus
 • 2020 (prosinec): International Worskhop Storyworlds in Collections, University Cyprus (online)
 • 2019 (červenec): 15th Congress of the Fédération internationale des associations d'études classiques and the Classical Association annual conference 2019, London
 • 2019 (červenec): International Medieval Congress Leeds
 • 2019 (únor): Holiness on the Move. Travelling Saints in Byzantium. An International Workshop, Newcastle upon Tyne
 • 2018 (říjen): 6th European Congress of Modern Greek Studies, Lund
 • 2017 (listopad): God, the Saint and the Text: Hagiographical studies as an Interdisciplinary field. Hagiography Workshop, Oslo
 • 2017 (září): The 5th International Conference of the European Narratology Network: Narrative and Narratology: Metamorphosing the Structures, Praha (příspěvek a organizace panelu)
 • *
 • Popularizace, překlady
 • Přednášky pro širší veřejnost a popularizační texty (např. 2023: přednáška pro Knihovnu Jiřího Mahena, 2022: Science Slam MUNI; 2021 přednáška na Letní škole klasických studií; 2019: časopis Dějiny a současnost; organizace besed a prezentací České společnosti novořeckých studií).
 • Překlady z byzantské a novořecké literatury do češtiny: 3 časopisecké a 9 vydaných knižních překladů: Th. Papakostas, O starém Řecku ve výtahu, A. Georgiou, Album příběhů antologie řeckých pohádek Paní moře, detektivní trilogie P. Agapitose (Ebenová loutna, Bronzové oko, Smaltová medúza), byzantská hagiografie (Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy), epos (Digenis Akritis: Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři), příležitostná poezie (K čertu ať táhne studium).
Vybrané publikace
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. “I went aboard a ship and reached Byzantium”: The Motif of Travel in Edifying Stories. In Mihail Mitrea. Holiness on the Move: Mobility and Space in Byzantine Hagiography. New York: Routledge, 2023, s. 90-102. ISBN 978-1-032-29079-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9871003299943. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Character Types and Characterization in Byzantine Edifying Stories. In De Temmerman, Koen; Van Pelt, Julie; Staat, Klazina. Constructing Saints in Greek and Latin Hagiography : Heroes and Heroines in Late Antique and Medieval Narrative. Turnhout: Brepols, 2023, s. 123-139. Fabulae 2. ISBN 978-2-503-60282-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/M.FABULAE-EB.5.132451. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Przemysław MARCINIAK. Byzantium in the Popular Imagination. The Modern Reception of the Byzantine Empire. London: I.B. Tauris, Bloombsbury Publishing, 2023. ISBN 978-0-7556-0728-0. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. 'Beware of Greeks Bearing Gifts': Byzantium in Czech Historical Fiction. In M. Kulhánková - P. Marciniak. Byzantium in the Popular Imagination. The Modern Reception of the Byzantine Empire. London: I.B. Tauris, Bloombsbury Publishing, 2023, s. 193-206, 19 s. ISBN 978-0-7556-0728-0. URL info
 • DZURILLOVÁ, Zuzana a Markéta KULHÁNKOVÁ. The Historical Present in the Grottaferrata and Escorial Versions of Digenis Akritis : A Narratological Insight. Greek, Roman, and Byzantine Studies. 2022, roč. 62, č. 3, s. 365-384. ISSN 0017-3916. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. "For Old Men Too Can Play, Albeit More Wisely So" : The Game of Discourses in the Ptochoprodromika. In Marciniak, Przemyslaw; Nilsson, Ingela. Satire in the Middle Byzantine Period. The Golden Age of Laughter? Leiden: Brill, 2021, s. 304-323. Explorations in Medieval Culture, vol. 12. ISBN 978-90-04-43438-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/9789004442566_016. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Narrative coherence in Digenes Akrites (G). Byzantine and Modern Greek Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, roč. 45, č. 2, s. 184-198. ISSN 0307-0131. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/byz.2021.14. URL info
 • TICHÁ, Pavla a Markéta KULHÁNKOVÁ. Vatican Hill in the Time of Conversion : The Phrygianum Neighboring Old Saint Peter’s. CONVIVIUM-EXCHANGES AND INTERACTIONS IN THE ARTS OF MEDIEVAL EUROPE BYZANTIUM AND THE MEDITERRANEAN. 2021, roč. 8, Supplementum 3, s. 42-61. ISSN 2336-3452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/M.CONVISUP-EB.5.130933. URL info
 • CIKÁN, Ondřej a Markéta KULHÁNKOVÁ. Die Welt des Digenes Akrites : Zu den Eigennamen in der Grottaferrata-Version unter Berücksichtigung historischer Schichten und literarischer Assoziationsmöglichkeiten. BYZANTINOSLAVICA-REVUE INTERNATIONALE DES ETUDES BYZANTINES. Euroslavica, 2020, roč. 78, 1-2, s. 240-261. ISSN 0007-7712. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Uffe HOLMSGAARD ERIKSEN. Byzantinistik / Byzantine Studies. In Eva von Contzen - Stephan Tilg. Handbuch Historische Narratologie. Stuttgart: J. B. Metzler, 2019, s. 307-309. ISBN 978-3-476-04713-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-476-04714-4_30. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. "Oi eikones sta ktiria kai oi mnimes stis kardies" : treis opseis tis eikonomachikis epochis sti neoelliniki afigimatiki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, z. s., 2019, roč. 19, č. 1, s. 9-23. ISSN 1803-6414. Digitální knihovna FF MU info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. Digenis Akritis : Byzantský epos o Dvojrodém Hraničáři. 1. vyd. Červený Kostelec: Mervart, Pavel, 2018, 214 s. Byzantská knihovna, sv. 5. ISBN 978-80-7465-342-1. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Scenic narration in the Daniel Sketiotes Dossier of spiritually beneficial tales. Scandinavian Journal for Byzantine and Modern Greek Studies. 2017, roč. 3, č. 1, s. 61-79. ISSN 2002-0007. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Ondřej CIKÁN. K novému českému překladu byzantské epické básně Digenis Akritis. Neograeca Bohemica. Česká společnost novořeckých studií o.s., 2017, roč. 17, č. 2017, s. 63-85. ISSN 1803-6414. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 138 s. ISBN 978-80-210-7840-6. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das gottgefällige Abenteuer. Eine narratologische Analyse der byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 170 s. Pro Oriente : dědictví křesťanského Východu ; band 31. ISBN 978-80-7465-175-5. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Zwischen Wüste und Welt: die Konstruktion des Raumes in den byzantinischen erbaulichen Erzählungen. Byzantinische Zeitschrift. München: De Gruyter, 2015, roč. 108, č. 2, s. 715-733. ISSN 0007-7704. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/bz-2015-0020. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy : byzantská vyprávění prospěšná pro duši. 1. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, 181 s. Byzantská knihovna ; sv. 3. ISBN 978-80-7465-094-9. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. To amyalo jiras sti vyzantini kai proimi neoelliniki logotechnia. Neograeca Bohemica. Brno: Česká společnost novořeckých studií, 2014, roč. 14, č. 1, s. 41-49. ISSN 1803-6414. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Der bestrafte Mönch. Ein erster Einblick in die Analyse der Erzähltechnik in den byzantinischen erbaulichen Diegeseis. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2014, roč. 64, č. 1, s. 139-153. ISSN 0378-8660. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Karagiozis mezi osmanskou mahallou a řeckým předměstím. Divadelní revue. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-59. ISSN 0862-5409. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Das Eindringen der Volkssprache in die byzantinische Literatur als eines der Elemente der asteiotes. Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 2012, roč. 45, č. 1, s. 233-243. ISSN 0071-9706. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. K čertu ať táhne studium. Výbor z byzantské žebravé poezie. 1. vyd. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2011, 144 s. Byzantská knihovna, sv. 1. ISBN 978-80-87378-69-4. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 16, č. 1, s. 29-39. ISSN 1803-7402. URL info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Byzantinische Betteldichtung. Verbindung des Klassischen mit dem Volkstümlichen. In A. Rhoby - E. Schiffer. Imitatio - aemulatio - variatio. Akten des internationalen wissenschaftlichen Symposions zur byzantinischen Sprache und Literatur. 1. vyd. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010, s. 175-180. ISBN 978-3-7001-6825-6. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Vaganten in Byzanz, Prodromoi im Westen. Parallelektüre von byzantinischer und lateinischer Betteldichtung des 12. Jahrhunderts. Byzantinoslavica. Praha: Euroslavica, 2010, roč. 68, 1-2, s. 241-256. ISSN 0007-7712. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta a Kateřina LOUDOVÁ. Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009, 341 s. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Ich bin auch eines schicken Mantels wert. Zum Manteltopos in der griechischen Dichtung, in: Markéta Kulhánková - Kateřina Loudová, Epea pteroenta. Růženě Dostálové k narozeninám. Brno: Host, 2009, s. 191–200. ISBN 978-80-7294-320-3. info
 • KULHÁNKOVÁ, Markéta. Parallelen zur antiken Literatur in der byzantinischen Betteldichtung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 13, č. 1, s. 81-95. ISSN 1211-6335. info

8. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.