doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.


kancelář: A213
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 3. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Statistical Processing of Text Corpora
Oponenti habilitační práce Tomaž Erjavec, PhD. (Jožef Stefan Institute Ljubljana, Slovenia)
prof. Ing. Václav Matoušek, CSc. (FAV ZČU v Plzni)
Prof. Dr. Piek Th.J.M. Vossen (VU University Amsterdam)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Členové doc. Dr. Ing. Jan Černocký (FIT VUT v Brně)
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ÚJČ AV ČR)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (FI MU)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 1. 2016