7. kapitola: Doporučení pro tvorbu testů

Co zde najdete?

Na této stránce najdete shrnutí toho nejdůležitějšího, co by měli mít vyučující na paměti při tvorbě elektronických testů. Jde o obecné zásady aplikovatelné pro testy realizované na libovolné platformě a do jisté míry i pro běžné papírové testy. Doporučení pro nás vypracoval Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D., (Ústav pedagogických věd FF). Věříme, že uvedené rady vám budou užitečné nejen v období distanční výuky, ale i po návratu k výuce prezenční.

Doporučení pro tvorbu testových úloh

Tvorba testů a testových úloh je relativně komplexní činností. Přesto lze uvést několik základních doporučení, které vám při tvorbě testových úloh mohou pomoci:

 • Předem si jasně stanovte, jaké znalosti či dovednosti chcete v připravovaném testu ověřovat. Teprve poté se pusťte do samotné tvorby testových úloh.
 • Vytvořené testové úlohy by měly rovnoměrně pokrývat všechny znalosti či dovednosti, které chcete testem ověřovat. Zároveň byste se měli vyhnout tomu, aby řešení úloh vyžadovalo znalosti či dovednosti, jež v kurzu nebylo možné získat.
 • Zadání úloh musí být jasné, srozumitelné zcela jednoznačné. Vyhýbejte se proto víceznačným formulacím a výrazům.
 • V zadání úloh velmi opatrně pracujte se záporem (typicky v podobě: „Která z nabízených možností není správná?“). Při jeho využívání doporučujeme negativní formulaci zvýraznit tučným písmem. Využívání dvojitého záporu se raději zcela vyhněte.
 • V ideálním případě by měla být funkčnost testových úloh ověřena dříve, než jsou použity v tzv. ostrém testování. Pokud to ve vašem případě není možné, požádejte například kolegu, aby úlohy prošel. Můžete tím alespoň částečně ověřit jasnost a srozumitelnost zadání úloh.

Uzavřené versus otevřené úlohy

Testové úlohy lze v základu dělit na uzavřenéotevřené. Zatímco v uzavřených úlohách musí student vybrat správnou odpověď z několika nabízených možností, v otevřených úlohách musí student odpověď sám vytvořit. Mezi uzavřené úlohy patří nejčastěji tzv. dichotomické úlohy (ano/ne, pravda/nepravda), úlohy s výběrem z možnosti či přiřazovací úlohy. Mezi otevřenými úlohami lze pak rozlišit úlohy s krátkou odpovědí (slovo či krátká fráze) a úlohy s dlouhou odpovědí (věty a odstavce).

Využití spíše uzavřených či naopak otevřených úloh závisí především na vašich cílech a možnostech. Je však dobré si uvědomovat základní silné a slabé stránky obou typů úloh.

Uzavřené úlohy

Výhoda:
Možnost automatického vyhodnocení.

Nevýhoda:
Vyšší riziko, že student odpovědi opíše, dohledá nebo náhodně uhodne.

Doporučení k tvorbě uzavřených úloh
 • Vždy si dejte pozor na to, aby úloha měla jedinou správnou odpověď.
 • Pamatujte, že šance uhodnout správnou odpověď koresponduje s množstvím nabízených možností. V případě dichotomické úlohy tak mají studenti 50% šanci uhodnout správnou odpověď. U otázek typu výběr z možností proto doporučujeme vytvořit 4 až 5 možností, jelikož šance na uhodnutí je pak výrazně nižší (25 %, resp. 20 %). U otázek typu přiřazování pak doporučujeme vytvořit více možností k přiřazení, než je dílčích položek v rámci úlohy. V opačném případě mohou studenti použít vylučovací metodu, což opět zvyšuje šanci na uhodnutí správné odpovědi.
 • Zároveň je třeba dbát na to, aby všechny z nabízených možností byly pro studenty dostatečně „atraktivní“, tzn. aby danou možnost nebylo možné ihned vyloučit jako nesprávnou odpověď.
 • Všechny nabízené možnosti by také měly mít přibližně stejnou délku, styl a formu vyjádření. Dejte zvláště pozor na to, abyste neměli správnou odpověď vždy o něco delší než ostatní možnosti (např. z důvodu přesnější formulace).
 • Zajistěte, aby gramatický tvar zadání úlohy nenapovídal správnou odpověď (typicky rod či člen u cizojazyčných úloh).
 • Spíše se vyhněte úlohám, které jako jednu z možností obsahují „všechny výše uvedené“ či „žádná z výše uvedených“.

Otevřené úlohy

Výhoda:
Možnost komplexnějšího hodnocení znalostí a dovedností.

 

Nevýhoda:
Náročnější pro zajištění objektivního zhodnocení.

Doporučení k tvorbě otevřených úloh
 • U úloh s krátkou odpovědí je třeba vždy promyslet všechny možné způsoby zápisu správné odpovědi a podle toho nastavit správné odpovědi (např. „filozofie“ vs. „filosofie“, velká a malá písmena, číselné vs. slovní vyjádření apod.). Nabízí-li se příliš mnoho způsobů, jak na úlohu zodpovědět resp. odpověď zapsat, je vhodné vymyslet jiné zadání.
 • Pokud využíváte úlohu s krátkou odpovědí ve formě doplňování do textu, dávejte pozor na to, aby smysl textu zůstal dostatečně jasný i s vynechanými slovy.
 • U úloh s dlouhou odpovědí dbejte na to, aby ze zadání úlohy bylo zcela jasné, jakou odpověď a v jaké podobě od studentů vyžadujete. Specifikujete, co má být odpovědí (např. popis, vysvětlení, zdůvodnění, srovnání apod.), v jaké formě, v jakém rozsahu atd.
 • Pro zajištění objektivního hodnocení úloh s dlouhou odpovědí si předem jasně specifikujete, jakým způsobem bude úloha hodnocena (jaká kritéria budou hodnocena, na jaké škále, jak budou hodnoceny částečně správné odpovědi apod.). Je vhodné si rovněž připravit modelovou správnou odpověď, s kterou pak můžete porovnávat odpovědi studentů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info