Milí kolegové, sekce Didaktické aspekty distančního vzdělávání je třízena do jednotlivých kapitol, které co do témat postupují od obecnějších otázek ke konkrétnějším. Pokud vás zajímá nějaké konkrétní téma, není nutné číst obsah celé sekcevyberte si a přejděte raději rovnou k tomu, co potřebujete. Učíte-li však distančně krátce či poprvé, věříme, že by se vám mohlo hodit pročítat jednotlivá témata v pořadí, které vám zde takto navrhujeme.

Obecně k podobám online výuky

Při plánování výuky lze vybírat z více podob online výuky kombinujících různým způsobem prvky synchronní (v reálném čase a dle rozvrhu v prezenční výuce) a asynchronní výuky. To, kterou podobu zvolit, lze určit podle toho, jakým způsobem probíhala kontaktní výuka. Některá z forem online výuky spíše ladí k přednáškám, jiná ke cvičením, ve kterých je dominantní aplikace učiva, a jiná pak k seminářům s dominantní diskusí atp.

Na této stránce jsou stručně popsány tři základní podoby online výuky, které lze doporučit pro výuku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Online výuka může být svou kvalitou a efektivitou srovnatelná s výukou kontaktní. Je však nutné zohlednit některé skutečnosti. Především je pak potřeba:

  1. dbát na to, že se tu jedná o studium prezenční či kombinované formy studia. Za nedostatečné se tedy považuje pouhé poskytnutí zdrojů informací k samostudiu.
  2. dbát na dodržení souladu obsahu online výuky s platnou akreditací.
  3. zohlednit kreditovou zátěž vyučovacího předmětu. Studující nemají být přetíženi, zároveň by však neměla zůstat nevyužita časová dotace, kterou mají studiu věnovat.
  4. myslet na to, technologie jsou pouhými prostředky online výuky. Výuku stále řídí vyučující, nikoliv zvolené nástroje.
  5. online výuka vyžaduje vysokou míru flexibility, vstřícné organizovanosti a také ohleduplnosti i péče o studující.

Zdroje informací vs. studijní materiály

V online výuce jsou využívány různé studijní materiály v mnohem větší míře, než tomu bylo doposud ve výuce kontaktní. Proto je velmi důležité dbát na jejich kvalitu. Článek, kniha či její část není studijní materiál, ale pouze zdroj informací. Studijní materiály podporují aktivní učení se, které si studující do jisté míry mohou řídit sami. Součástí studijních materiálů nejsou pouze podstatné informace, ale také otázky či úkoly, které studující řeší a vyučující jim poskytují formativní zpětnou vazbu. Kvalitní studijní materiály, které si nyní vytvoříte, bude ve většině případů možné přenést do kontaktní výuky.

Zdroj informací: není primárně vytvořen pro účely výuky. Jedná se nejčastěji o odborné články a knihy, webové stránky, video či audio nahrávky atp.

Studijní materiál: je přímo vytvořen pro výuku buď samotnými vyučujícími anebo kolegy. Jedná se o pracovní listy, prezentace, výuková videa, krátké texty, kvízy atp.

Synchronní online výuka (webináře)

Jedná se o pravidelné setkávání studujících a vyučujících dle standardního rozvrhu prostřednictvím některé z videokonferenčních aplikací. Tyto pravidelně organizované webináře lze vnímat jako velmi vhodný nástroj pro udržení stabilního studijního režimu, na který jsou studující i vyučující zvyklí. Samotné webináře se mnohdy příliš neliší od lekcí v rámci kontaktní výuky. Právě tato podobnost vnáší do výuky jistotu, protože probíhá v rámci, který je studujícím i vyučujícím znám, a to, co se liší, je pouze prostředí, se kterým je potřeba se seznámit. I v případě synchronní online výuky organizované dle rozvrhu je možné zadávat studujícím úkoly, které plní doma buď samostatně anebo ve skupinách. V takovém případě je nutné zohlednit, kolik kreditů studenti mají získat po absolvování tohoto vyučovacího předmětu a z toho vyplývající čas, který mají trávit domácí prací.

Pro který typ výuky je toto vhodné?

Webináře jsou vhodné především pro semináře, ve kterých je dominantní kooperace studujících a diskuse. Realizovány takto mohou být i přednášky pro studující nižších ročníků, kde je nutné průběžně prověřovat porozumění základům daného oboru či umožnit okamžitou zpětnou vazbu, kladení otázek apod.

Doporučení pro tento způsob online výuky

Klíčové je, aby měli všichni zapnuté kamery. Bez nich je výuka velmi vyčerpávající a neefektivní. Pozornost studujících s vypnutými kamerami může být velmi omezena a jejich chuť participovat na výuce a interagovat také. To vše pak vede k možnému zhoršení studijních výsledků i nižší spokojenosti s výukou.

Je více než dříve vhodné dbát na práci s pozorností studujících. Aktivity na webináři je vhodné střídat po cca 20 minutách a je také vhodné zařazovat pauzy. Tímto udržíte pozornost studujících na vysoké úrovni a podpoříte tím možnost snazšího a také trvalejšího uchopení učiva. Navíc, pokud studující absolvují již několikátý webinář za sebou, jejich pozornost i fyzické pohodlí je na velmi nízké úrovni, na což je vhodné reagovat úpravou výuky aktivizací studentů.

Online prostředí nabízí celou řadu možností, které v učebnách buď zcela absentují, anebo je jejich využití krajně nepohodlné, přestože jejich efekt pro výuku je zcela zásadní. Jedná se o aplikace, které pomáhají naplňovat didaktické zásady a výukové cíle. Předem se seznamte s některými z nich a vyzkoušejte je.

Webináře jsou obdobou seminářů, je pro ně tedy typická vysoká míra interaktivity a kooperace. V tomto případě lze postupovat tak, jak jste postupovali při kontaktní výuce. Zároveň je nutno myslet na skutečnost, že v on-line výuce vše déle trvá. Pokud např. položíte otázku, je nutné počkat mnohem déle (až okolo 15 vteřin) na to, než si studující promyslí odpověď, přihlásí se o slovo, zapnou mikrofon a začnou odpovídat.

Flipped classroom

Jedná se o specifickou kombinaci asynchronní a synchronní výuky, která je typická tím, že studium začíná již u studujících doma. Tato podoba výuky je známa také v rámci kontaktní výuky a lze ji velmi pohodlně využívat i při výuce, která probíhá pouze v online prostředí. Flipped classroom (převrácená třída) má často podtitul “teoreticky doma, prakticky ve škole”. To znamená, že studující získávají potřebný teoretický základ prostřednictvím kvalitních studijních materiálů, které studují doma. Nejčastěji se jedná o videa, která natáčí sami vyučující a která jsou doprovázena sadou otázek či úkolů, přičemž obojí bývá umístěno v e-learningovém kurzu. Proto je tato podoba online výuky poměrně náročná na přípravu. Poté, co studující samostatně načerpají potřebné teoretické základy, schází se s vyučujícími na webináři, kde dochází k upevňování učiva prostřednictvím jeho aplikace v různých situacích, v učebních úlohách, v diskuzi​​. V rámci výuky vedené jako flipped classroom mají studující větší odpovědnost za své vlastní studium, vyučující se stávají průvodci. Učení je tak mnohem efektivnější, studující učivo lépe chápou a snáze si jej zapamatují.

Více o flipped classroom – prezentace ke stažení

Pro který typ výuky je toto vhodné?

Metoda flipped classroom je vhodná pro praktická cvičení, ve kterých je nutné, aby studující dokázali aplikovat probírané učivo v praktických situacích.

Doporučení pro tento způsob online výuky

V tomto případě je skutečně nezbytně nutné zohlednit, kolik kreditů studující mají získat po absolvování a z toho vyplývající čas, který mají trávit domácí prací.

Je nutné vhodně rozdělit učivo do bloků tak, aby na teoretické části navazovaly části praktické, což v řadě případů vyžaduje restrukturalizaci učiva a také jeho redukci.

S flipped classroom je často spjata otázka, jak motivovat studující k tomu, aby se doma teoreticky připravovali na lekci, ve které mají prakticky uplatnit své vědomosti. Odpovědi se pak nesou v duchu myšlenky, že jde o odpovědnost studujících, nikoliv vyučujících. Zároveň by vyučující měli své lekce připravovat tak, aby se jich mohli účastnit i ti, kteří z různých důvodů nezvládli doma nastudovat potřebnou teorii (nikoliv však tím způsobem, že se na začátku lekce uchýlí k přednášce).

Pro flipped classroom je typické vytváření vlastních výukových videí, ve kterých je prezentována základní teorie určená pro samostudium. Jde tedy o poměrně náročnou záležitost, která však nese své ovoce. Jistě existuje řada velmi dobře zpracovaných videí na témata, která potřebujete. Nicméně pokud výukové video natočíte sami, jednak si jej připravíte na míru a jednak tím dodáte on-line výuce i sociální aspekt (je důležité, abyste byli co nejčastěji v kontaktu se studujícími, byť jen prostřednictvím videa). Když hovoříme o výukových videích, nehovoříme o 90 minutovém záznamu přednášky, ale o krátkých videích shrnujících to podstatné.

Řízené samostudium a konzultace

Řízené samostudium je primárně vystavěno na opravdu vysoce kvalitních studijních materiálech a také zdrojích informací, které vyučující poskytují studujícím spolu s nejrůznějšími typy úkolů vztahujících se k porozumění učivu. Ono řízení spočívá především v úkolech, které studující plní po prostudování studijních materiálů. Pokud studující odevzdávají svá řešení zadaných úkolů, vyučující na ně poskytují formativní zpětnou vazbu. Toto řízené samostudium je vhodně doplněno občasnými skupinovými konzultacemi, kde se studující mohou zeptat na to, co jim nebylo jasné, a kde si vyučující mohou svižně ověřit, zda a jak studující učivu rozumí.

Pro který typ výuky je toto vhodné?

Tato podoba online výuky s dominantní složkou asynchronní výuky je velmi vhodná především pro přednášky, při kterých je nutné, aby studující dobře porozuměli učivu a zároveň není vyžadována interaktivita, kooperace ani aplikace učiva. Tato podoba online výuky je také vhodná například pro ty vyučovací předměty, které cílí např. na akademické psaní a podobné.

Doporučení pro tento typ online výuky

Je na místě si opět připomenout, že se jedná o studující prezenční či kombinované formy studia, a proto není možné připravit výuku pouze jako samostudium. Vyučující by stále měli být připraveni se se studujícími setkávat a konzultovat. Konzultace jistě není nutno provádět každý týden pro všechny studující současně, zvláště pokud je studujících velké množství. Je vhodné domluvit se, podle jakého klíče a za jakým účelem budou konzultace probíhat.

Pro dosažení skutečně řízeného samostudia (nikoliv pouhého samostudia) je nutné dbát na kvalitu a aktuálnost studijních materiálů a zdrojů informací. Ty by měly být doplněny o otázky či úkoly, které budou podporovat zapamatování a porozumění problematice a na základě kterých budou moci jak studující tak vyučující sledovat, jak se studujícím daří a podle toho dále uzpůsobovat výuku.

Studijní materiály a zdroje informací by měly být stabilně umístěny pouze v jednom prostředí (nikoliv na několika různých platformách), aby byly studujícím snadno dostupné. V tomto prostředí by mělo být naprosto zřejmé, které materiály a kdy mají studovat, které úkoly a kdy mají plnit, jakým způsobem a v jakém časovém horizontu obdrží zpětnou vazbu na svou práci a také, pakliže sbírají průběžně například nějaké body, kolik jich musí získat, aby mohli daný předmět úspěšně ukončit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info