6. kapitola: Přístupnost v online výuce

Co zde najdete?

Obecně k přístupnosti online výuky

I když online výuka může některé bariéry eliminovat, jiné může naopak zvýrazňovat nebo dokonce i vytvářet. Situace studentů se specifickými nároky je tak při online výuce jiná, než byla při kontaktní výuce v učebnách, a změnu podoby výuky je tak třeba zvažovat i z tohoto hlediska. Dopad může mít zejména na studující se smyslovým postižením a psychickým onemocněním nebo autismem. Ve složité situaci mohou být také ti, kteří se opírají o fyzickou asistenci třetích osob, jejichž práce je nyní obtížně dostupná. Vzhledem k neznámé a těžko odhadnutelné situaci, v níž se studenti online výuky účastní (velikost a kvalita displeje, zvukové podmínky, fyzické prostředí, jeho rušivost atd.), více než kdy jindy platí, že kroky k větší přístupnosti výuky pro studenty se specifickými nároky mají potenciál zlepšit situaci pro mnohem větší okruh osob.

Užitečné odkazy

Středisko Teiresiás

Doporučení pro vyučující

  1. Zkonzultujte situaci se Střediskem Teiresiás.
  2. Zajistěte přístupnost vaší výuky pro co největší okruh studujících.

Postupujte dle zásad univerzálního designu tak, aby se co nejširší okruh studujících mohl účastnit bez dalších individuálních úprav. Zejména zdvojujte kanály, vizuální informaci ústně okomentujte, ústně podané informace naopak vizualizujte.

  Přístupnost komunikace obecně

Sám fakt změny formy a jednání na dálku může být pro některé studující psychicky a společensky limitující. Poskytujte proto informace o podobě výuky předem, dejte studujícím možnost připravit se a zvolit vhodné prostředí, vyjednat způsob zapojení, stanovte a udržujte pravidla, výjimky dojednejte obvyklým způsobem se Střediskem Teiresiás. Dbejte na strukturu výuky a na to, aby se v ní studující dokázali dobře orientovat.

  Přístupnost mluveného projevu

V online prostředí nemusí být možné uplatnit běžné kompenzační strategie (odezírání, využití technologií). Více studentů se tak opírá mj. o přepis či tlumočení do znakového jazyka. Zapojení těchto služeb nemusí být v závislosti na zvolené platformě triviální, a je proto potřeba organizovat je s větším předstihem. Během výuky samotné je pak třeba počítat s větším zpožděním přenosu informací a také s tím, že studující mohou k zapojení do výuky potřebovat sledovat paralelně několik aplikací, a tomu je potřeba uzpůsobit komunikaci.

  Přístupnost vizuálních dokumentů

Čitelnost dokumentů může být ztížená i pro ty, kteří jinak žádné zrakové omezení nepociťují, natož pro ty ostatní. Kompenzace opět může být náročnější než běžně, případně nemožná. Pro prakticky nevidomé je pak práce s obrazem bez korektní textové vrstvy (tedy třeba se sdílenou obrazovkou ve videokonferenci) zcela nemožná. Dokumenty, s nimiž pracujete (zobrazujete je prostřednictvím sdílení obrazovky, vkládáte do videa atp.) proto nabídněte předem v korektním formátu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info