Český jazyk se specializací počítačová lingvistika

Pro studenty, kteří mají rádi češtinu a nebojí se počítačů. Pro studenty, kteří mají rádi počítače a nebojí se češtiny.

Popis oboru

Obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, koncipovaný jako jednooborové studium na Filozofické fakultě MU, rozšiřuje tradiční obsah a pojetí vysokoškolské výuky češtiny o základy počítačového zpracování přirozeného jazyka a celkově směřuje ke zvyšování využitelnosti získaného vzdělání v praxi. V České republice jde o jediný obor na humanitně orientované fakultě, ve kterém lze studovat počítačovou lingvistiku již v bakalářském stupni. Cílem je propojit humanitní a přírodovědné vzdělání a poskytnout studentům náhled do obou těchto světů. Obor se zaměřuje na výchovu lingvistů s kvalitní znalostí českého jazyka, s kvalifikovaným vhledem do oblasti informačních technologií a schopností algoritmického myšlení. Mateřsky je zakotven v základních disciplínách studia češtiny vyučovaných na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU, jeho předmětová nabídka je však obohacena o cíleně vybrané kurzy Fakulty informatiky MU, zejména Centra zpracování přirozeného jazyka FI MU. Kromě studia českého jazyka, informatiky a počítačové lingvistiky obor zahrnuje řadu dalších aktivit, jako jsou přednášky zvaných hostů, exkurze na akademická a komerční pracoviště, účast v zajímavých projektech a odborné workshopy. Pozitivem je propojení se specializačně blízkými organizacemi a firmami jihomoravského regionu, ve kterých studenti nacházejí uplatnění již během studia. Obor je prostupný s oborem Český jazyk a literatura na FF MU a oborem Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na FI MU.

Úspěšný absolvent je schopen

  • uplatnit základní odborné bohemistické vzdělání, v jehož rámci byl seznámen s hlavními vývojovými fázemi češtiny i s jejím současným popisem ve všech jazykových rovinách;
  • využít základní znalosti z oblasti počítačové lingvistiky, korpusové lingvistiky, informatiky, matematiky, statistiky a logiky;
  • orientovat se v terminologii oboru, v lingvistické metodologii i v metodologii základních směrů počítačové lingvistiky;
  • pracovat s domácí i zahraniční odbornou literaturou;
  • ovládat kodifikaci spisovné češtiny a komunikační dovednosti při tvorbě psaného i mluveného projevu (s důrazem na odborný styl);
  • ovládat práci s jazykovými korpusy, s databázemi a počítačovými nástroji pro analýzu jazyka;
  • využít základní znalosti programování.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů oboru je velmi široké. Studenti běžně získávají první pracovní zkušenosti již během bakalářského studia díky zapojení do výzkumných a komerčních projektů a díky brigádám a stážím ve spolupracujících společnostech. Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem, např. Google, Seznam.cz či Moravia.

Studenti inklinující blíže k češtině se mohou dobře uplatnit jako korektoři, tvůrci reklamních textů, redaktoři či editoři. Studenti, kteří mají blíže k informatice, pak v IT firmách, jako je např. Red Hat. V praxi je u studentů oceňována velmi dobrá znalost češtiny, komunikativnost, schopnost pracovat samostatně i jako členové týmu a orientace ve světě informačních technologií (od poučeného přehledu až po znalost programování).

Pro uplatnění v praxi je velkou výhodou dobrá znalost angličtiny a případně i dalších cizích jazyků.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Český jazyk se specializací počítačová lingvistika


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP) a oborový test.

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Oborový test: Písemný test ověřující znalosti v rozsahu středoškolské výuky českého jazyka a matematiky a elementární znalost angličtiny.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže Olympiáda v českém jazyce (1.-3. místo, II. kategorie); Matematická olympiáda (1.-3. místo, kategorie A). Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Kritéria hodnocení

  • Celkový počet bodů v oborovém testu: 100 bodů.
  • Hranice úspěšnosti v oborovém testu: 50 bodů.
  • Uchazeči, kteří úspěšně vykonají oborový test, budou seřazeni do konečného pořadí podle výsledků TSP.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Webové stránky Ústavu českého jazyka FF MU:

http://cestina.phil.muni.cz/

Facebook: http://www.facebook.com/lingvistika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.