Religionistika

K základům lidské kultury.

Popis oboru

Tříleté studium bakalářského oboru Religionistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity poskytuje ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti, základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, úvod do vybraného pramenného jazyka a praktickou přípravu v oblasti prezentačních dovedností, odborného psaní a historických, komparativních, sociologických, antropologických a psychologických přístupů k náboženství. Praktická příprava se zaměřuje na vyhledávání relevantních zdrojů informací, jejich analýzu, zaujímání a formulování podložených stanovisek k jevům lidské kultury v ústním i písemném projevu, kreativní uvažování a mezioborový přístup. Pozornost je věnována také dovednostem potřebným k aplikaci religionistiky ve společenské praxi.

Studium je organizováno na základě kreditního systému, jenž umožňuje individuální rozvržení studia a jeho tematickou modifikaci podle vlastních zájmů, především díky mimořádně široké nabídce volitelných kurzů. Povinné kurzy pokrývají převážně hlavní náboženské tradice světa, uvedení do oboru a jeho proměn a prakticky zaměřenou metodologickou přípravu. Volitelné kurzy tento základ studia dále rozšiřují a obohacují.

Bakalářský studijní program Religionistika na Masarykově univerzitě je určen absolventům všech typů středních škol, kteří se zajímají o dynamiku náboženství a jeho fungování v historických i současných společnostech. Poskytuje kvalitní společenskovědní a humanitní vzdělání na mezinárodně uznávaném pracovišti a připravuje studenty k uplatnění na pozicích vyžadujících analytické schopnosti a přehled o náboženských, kulturních a etnických souvislostech fungování a proměn lidských společností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyhledávat informace v různých typech zdrojů, posuzovat jejich relevanci a provádět jejich kritické zhodnocení a syntézu;
  • porozumět základním východiskům a přístupům společenských věd ke studiu lidské kultury;
  • charakterizovat nejdůležitější náboženské tradice světa;
  • správně užívat základní terminologii nejdůležitějších náboženských tradic a jejich religionistického studia;
  • rozlišovat a užívat různé základní metody sběru dat obvyklé ve společenských a humanitních vědách;
  • analyzovat různé typy informačních zdrojů z hlediska společenských a humanitních věd;
  • psát formálně i obsahově korektní texty o jevech lidské kultury s využitím relevantních zdrojů;
  • uvažovat o jevech lidské kultury v globální a mezioborové perspektivě;
  • aplikovat přístupy a poznatky společenských a humanitních věd v zaměstnání i v osobním porozumění lidskému jednání.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského studia religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nacházejí uplatnění ve školství, v kulturních institucích, ve specializovaných oblastech cestovního ruchu, v administrativě, v neziskových organizacích, v médiích, v oblasti přípravy projektů a grantů ve veřejném i soukromém sektoru, ve společnostech zaměřujících se na vývoj her a volnočasových aktivit a ve start-upech vyžadujících kreativní myšlení. Zaměstnavatelům mohou nabídnout dobré analytické dovednosti, mezikulturní přehled, obeznámenost se základy hned několika společenských a humanitních věd a jejich kvalitativních i kvantitativních metod, schopnost psát formálně i obsahově správné texty, uvažování v globálních souvislostech a schopnost věnovat se soustavně a dlouhodobě řešení náročných projektů.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Religionistika


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sociálních studií
Environmentální studia
Mediální studia a žurnalistika
Média hýbou světem, naučte se hýbat médii.
Sociální antropologie
"The purpose of anthropology is to make the world safe for human difference." Ruth Benedict
Sociální práce
Učíme se pomáhat lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností kolem sebe.
Sociologie
"Celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci: mají své příchody a odchody; a za život každý hraje mnoho rolí..." William Shakespeare: Jak se vám líbí.

Přijímací zkouška

Oborový test: Písemný test ověřuje míru znalostí v oblasti historie, geografie a základů společenských věd. Vychází ze středoškolské úrovně prohloubené o problematiku náboženství. Doporučená literatura: Eliade, Mircea – Ioan P. Culianu, Slovník náboženství, Praha: Argo 22001. kol., Duchovní prameny života: Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha: Vyšehrad 21997 (1. vyd. Prameny života: Obraz člověka a světa ve starých kulturách, 1982). Paden, William E., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002 [k dostání na sekretariátě Ústavu religionistiky FF MU]. Bližší informace o studiu religionistiky: http://religionistika.phil.muni.cz/studium/studijni-programy Termín přijímací zkoušky: 4. září 2018, 10::00, posluchárna J22, Gorkého 7, Brno.

Kritéria hodnocení
1340

Maximální počet bodů, které lze z přijímacího testu získat, je 100 bodů. Hranice pro přijetí je 40 bodů.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/relig/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.